New Gen Flug ธกส. สินเชื่อสำหรับไว้ลงทุนสมัครได้ที่นี่

เช็คสิทธิ “ประกันรายได้ชาวสวนยาง เฟส 3” ธ.ก.ส. โอนเงินช่วยเหลือเกษตรวันไหน

เช็คเงิน ธ.ก.ส. โอนเงิน “ประกันรายได้ยาง เฟส 3” ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 โดย ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะเริ่มจ่ายเงินเยียวยาวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไป เกษตรกรสวนยาง สามารถตรวจสอบผลการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง

ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 เห็นชอบให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 วงเงินรวมงบประมาณเพื่อจ่ายส่วนต่างประกันรายได้ยาง ทั้ง 3 ชนิด ทั้งสิ้นประมาณ 10,065 ล้านบาท สำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ซึ่งจะได้รับการชดเชยส่วนต่างตามรูปแบบผลผลิตที่เกษตรกรขาย ซึ่งมีระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น 6 เดือน คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 – เดือนมีนาคม 2565 รายละไม่เกิน 25 ไร่ เริ่มจ่ายพร้อมกัน 2 งวด (ตุลาคมและพฤศจิกายน 2564)

 

ประกันรายได้ยาง ตามการผลิตแต่ละประเภท
ยางพาราแผ่นดิบคุณภาพดี ประกันราคา 60 บาท/กิโลกรัม
น้ำยางสด (DRC 100%) ประกันราคา 57 บาท/กิโลกรัม
ยางก้อนถ้วย (DRC 50%) ประกันราคา 23 บาท/กิโลกรัม

หลักเกณฑ์การจ่ายเงินประกันรายได้ชาวสวนยาง
เกษตรกรชาวสวนยางต้องขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลพื้นที่การปลูกยางกับ กยท.
สวนยางพาราอายุ 7 ปีขึ้นไป ที่เปิดกรีดแล้ว รายละไม่เกิน 25 ไร่
กำหนดปริมาณผลผลิตยางที่จะประกันรายได้ ผลผลิตยางแห้ง (DRC 100%) จำนวน 20 กิโลกรัม/ไร่/เดือน และผลผลิตยางก้อนถ้วย (DRC 50%) จำนวน 40 กิโลกรัม/ไร่/เดือน

กยท. จะทำการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ และประมวลผล ส่งมายัง ธ.ก.ส. เพื่อให้โอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ซึ่งเงินค่าประกันรายได้ในแต่ละเดือน = (ราคายางที่ประกันรายได้-ราคาอ้างอิงการขาย) X ปริมาณผลผลิตยางตามเนื้อที่กรีดยาง หากเจ้าของสวนกรีดเองจะได้รับส่วนต่างประกันรายได้ทั้งจำนวน กรณีจ้างกรีดยาง เจ้าของสวนยางจะได้ร้อยละ 60 และคนกรีดจะได้ร้อยละ 40 ของรายได้ทั้งหมด โดยมีการประกาศราคากลางอ้างอิงทุกเดือน และจะมีการจ่ายเงินเดือนละครั้ง ตั้งแต่บัดนี้ – ก.ย. 65

 

จ่ายเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 3
ธ.ก.ส. โอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง เฟส 3 จ่ายเดือนละครั้งจนถึงเดือนเมษายน 2565 โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จะโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ของเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับ กยท. เดือนละ 1 ครั้ง ทั้งนี้ เกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับ กยท. สามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่ 3 ได้ที่ลิงค์

http://www.raot.co.th/gir/index/

 

สินเชื่ อ New Gen Flug บ้ านเ กิด เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายหมุนเวียนหรือค่ าลงทุน ในการประกอบอาชีพ :

– เกษตรกรรมหรือเกี่ยวเนื่องกับเกษตรกร รมหรือ Smart Farmer

(เช่ นโรงเรือนแปรรูปผลผลิตพลังงานแสงอาทิตย์โรงเรือนอัจฉริยะควบคุมสภาพแวดล้อม)

– อาชีพบริการที่เกี่ยวข้อง กับเทคโนโลยีและนวัตกรร มเพื่อสนับสนุน การพัฒนาผลผลิต

หรือผลิตภัณฑ์ของเกษตรกร (เช่ นโดรนรับจ้างพ่นปุ๋ยพืชบริการวางระบบน้ำบริการเซนเซอร์วัดความชื่นข้าวเปลือก)

– อาชีพนอกภาคการเกษตรที่ เกี่ยวกับอุตสาหกร รมพาณิชยกร รมหรือบริการ

(เช่ นธุรกิจตั ดเย็บเสื้อผ้ าเจ้าของธุรกิจและผู้ซื้อแฟรนไชส์ค้ าส่งค้ าปลีกค้ าขายออนไลน์ร้ านข ายของชำร้ านสปา)

คุณสมบัติผู้กู้

ระยะเวล าจ่ายสินเชื่ อ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

– เป็นเกษตรกรทาย าทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนเกษตรกรบุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่เกิน 45 ปี

– ไม่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ าของ ธ.ก.ส. มาก่อนเว้นแต่เคยขึ้นทะเบี ยนเป็นลู กค้ า

เพื่อกู้เงิ นตามโครงการสินเ ชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ (Sufficient Loan SL) ให้สามารถกู้เ งินตามโครงการนี้ได้

– ผ่ านการอบรมอาชีพตามนโยบ ายของรั ฐบ าลเพื่อประกอบอาชีพอิสระหรือหลักสูตรสา รพัดอาเซีพพัฒนาทักษะส ร้ างร ายได้

หรือหลักสูตรที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานของรั ฐหรือเอกเรนที่เชื่ อถือได้หรือผ่านประสบการณ์จากหน่วยงาน

บริษัท / ห้างหุ้นส่วน / ร้ านค้ าต่างๆ

วงเงิ นสินเ ชื่อ

– วงเงิ น กู้เป็นไปตามความจําเป็นและแผนงานโครงการ

อัตร า ดอกเบี้ย

– เพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย เดือนที่ 1-3: ร้อยละ 0 ต่อปี, เดือนที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

– เพื่อเป็นค่ าลงทุน ปีที่ 1-3: ร้อยละ 4 ต่อปี, ปีที่ 4 เป็นต้นไป: MRR*

การชำระคืน

– กรณีกู้เ งินเพื่อเป็นค่ าใช้จ่าย: กำหนดชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนกรณีพิเศษไม่เกิน 18 เดือนนับ แต่วันกู้เงิ น

– กรณีเพื่อเป็นค่ าลงทุน: กำหนดเช่าระคืนเป็นร ายเดือนร ายไตรมาสร าย 6 เดือน

หรือร ายปีตามความสามารถในการชำระหนี้และที่มาแห่งร ายได้กาหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปีนับ

แต่วันโดยปลอดเชำระต้นเงิน 1 ปีแรก แต่ไม่ปลอดเชำระดอกเบี้ย

หลักประกัน

– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลู กสร้ างที่เป็นที่อยู่อาศัยจำนองเป็นประกันหนี้เงิ นกู้ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของวงเงิ นจำนอง

– ใช้บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปค้ำประกันหนี้เ งินกู้ให้กู้ได้ไม่เกิน 200,000 บ าท

– ใช้บุคคนรองรับผิดอย่ างลู กหนี้ร่วมให้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 200,000 บ าท

– ใช้ บสย. ค้ำประกันสินเชื่ อได้

ขั้นตอนการลงทะเบี ยน

1. เพิ่มเพื่อนด้วยการสแกน QR Code หรือค้นหาเพื่อนด้วย LINE ID : @baacfamily

2. เมื่อเข้าสู่การ ลงทะเบี ยน ข้างต้นแล้ว กดเลือกเมนู “ขอสินเชื่ อ New Gen Hug บ้ านเกิ ด /

พอเพียงเพื่ อเลี้ ยงชีพ” และกรอกร ายละเอียดตามเมนู ที่กำหนด ทั้งนี้ ผู้ลงทะเบี ยนสามารถเลือกได้เพียงหนึ่งโครงการ

3. เมื่อลงทะเบี ยนสำเร็จแล้ว จะได้รับข้อความ บอกว่าท่านได้ทำการลงทะเบี ยนสำเร็จ และหมายเลขอ้างอิง

จากนั้นให้รอรับนัดหมาย จากสาขาในภายหลัง เพื่อทำสัญญาต่อไป

ในกรณี ที่ไม่สามารถ ลงทะเบี ยนได้สำเร็จ สามารถ ติดต่อขอสินเ ชื่อ ได้ที่สาขาใกล้บ้าน ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

หากมีข้อสงสัย หรือ อยากสอบถามร ายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02 555 0555

ขั้นตอนส คร กู้ยืมเงิ น โดยรวม ขอบคุณภาพจากคุณ @ภาพิมล สุขใส

หรือสามารถดูร ายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้เลย

https://www.newgenhugbaankerd.com/registration/index

 

Facebook Comments Box