พรอมิส ปล่อยสินเชื่อ 300,000 สร้างอาชีพ

 

สำหรับผู้ที่ต้องการลงละเบียนเพื่อรับเงินจากโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือเงินอุดหนุนบุตร หากผู้ปกครองเด็กมีความประสงค์รับสิทธิยังสามารถลงทะเบียนเพื่อลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรได้ตลอด โดยทางทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจ่ายให้เด็กแรกเกิด เดือนละ 600 บาท ไปจนถึงอายุ 6 ขวบ ซึ่งเด็กที่ลงทะเบียนจะต้องอายุไม่เกิน 6 ขวบ

หลักเกณฑ์และการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนบุตรมีดังนี้
ผู้ปกครองที่มีสิทธิลงทะเบียน
– มีสัญชาติไทย
– เป็นบุคคลที่รับเด็กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ
– เด็กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กที่มีสิทธิรับเงินอุดหนุนบุตร
– เด็กแรกเกิดที่มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
– เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 6 ปี
– อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย คือ สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาท ต่อคน ต่อปี
-ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับสถานที่รับลงทะเบียน ผู้ปกครองสามารถลงทะเบียนได้ในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิด และผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง ดังนี้
•กรุงเทพมหานคร>ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
•เมืองพัทยา>ลงทะเบียนที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
•ส่วนภูมิภาค>ลงทะเบียนที่องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาล

โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ : https://csg.dcy.go.th/th/support/how-to-register

สินเชื่อ พรอมิส ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ส่วนบุคคล อนุมัติภายใน 1-5 วันทำการ

ด้วยความที่เป็น เงิ นกู้ ดอกเบี้ย

ถูกต้องภายใต้การกำกับของธนาค ารแห่งประเทศไทย จึงเป็นสินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ที่ได้รับความไว้วางใจจากลู กค้ าจำนวนมาก

สะดวกสบ ายสมั ครง่ายไม่ต้องหาบุคคลค้ำประกันหรือหลักทรั พย์ค้ำประกัน ให้วงเงิ นสูงสุดถึง 300,000 บ าท

ร ายละเอียดเพิ่มเติม

พรอมิส มีสาขาให้บริการทั่วประเทศไม่ว่าคุณอยู่ที่ไหนก็เดินทางสะดวก

หากต้องการ เงิ นกู้ อนุมัติไว ภายใน 1-5 วันทำการติดต่อเร าได้ทุกวันทั่วประเทศ ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหน หรือจังหวัดอะไร

ก็เดินทางสะดวก เพราะเร ามีจุดให้บริการให้คุณเลือกมากมาย

ในพื้นที่กรุงเทพฯ เร ามีสาขาติดรถไฟฟ้า BTS และ MRT เพื่อความสะดวกสบ ายในการเดินทาง

หากคุณต้องการค้นหาสาขาในต่างจังหวัด เร ามีสาขาในเขตตัวเมืองทั่วทุกภูมิภาคในหล ายจังหวัด

เพื่อครอบคลุมการให้บริการแก่ท่าน สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ Call Center โทร 1751

ขั้นตอนการขอสินเชื่ อ

1. ตรวจสอบคุณสมบัติเบื้ องต้นก่อนการขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ได้ง่ายๆ ด้วยการตอบคำถามเพียง 3 ข้อ

เพื่อประเมินว่าคุณสามารถสมั ครสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม บุคคลได้หรือไม ที่ ลิ งค์นี้ได้ทันที

https://www.promise.co.th/check.html

2. วิธียื่นเอกส ารขอสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม สำหรับลู กค้ า พรอมิส มีให้เลือกถึง 2 ช่องทางด้วยกัน

2.1. สมั ครด้วยตนเองที่สาขาและจุดให้บริการพรอมิส

– การสมั ครและยื่นเอกส ารที่ พรอมิส สาขาสีลม สามารถรอผลอนุมัติและรับเ งินสดที่สาขาได้อย่ างเร็วที่สุด50 นาที

– หากสมั ครและยื่นเอกส ารที่สาขาและจุดให้บริการ พรอมิส ทั่วประเทศ สามารถรู้ผลอนุมัติได้ภายใน 1-5 วันทำการ

2.2. ลงทะเบี ยนผ่ านทางออนไลน์

3. เตรียมเอกส ารที่จำเป็นต่อการพิจารณาอนุมัติ ได้แก่

3.1 บัตรประจำประชาช น ตัวจริง

3.2 สลิปเงิ นเดือน หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนตัวจริง อายุไม่เกิน 60 วัน

3.3 สมุดบัญชีธนาค าร

4. รอผลการพิจารณาอนุมัติสินเ ชื่อ หากได้รับการอนุมัติ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อลู กค้ าเพื่อแจ้งวงเงิ นที่ได้รับ ช่องทางการรับ งิน มีดังนี้

4.1 หากสมั ครและยื่นเอกส ารที่สาขาสีลม ลู กค้ าสามารถรอผลและรับเ งินสดได้อย่ างเร็วที่สุด50 นาที

4.2 สำหรับสาขาอื่น หลังจากเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับแล้ว จะทำการโอนเงิ นผ่ า นบัญชีธนาค ารที่ท่านได้ระบุไว้ตอนส มัคร

5. หลังจากทำสัญญาแล้ว ลู กค้ าพรอมิส สามารถชำระเ งินได้ผ่ านช่องทางที่สะดวก

6. สมาชิกสิ นเชื่ อบุคคล พรอมิส สามารถลงทะเบี ยน เพื่อตรวจสอบข้อมูลการกู้ยืม เช่ น จำนวนเงิ นต้นคงค้าง

จำนวนคงเหลือที่กู้ได้ จำนวนที่ขอเพิ่มวงเ งินได้ วันกำหนดชำระ จำนวนที่จะต้องชำระ ฯลฯ

7. สมาชิกสินเชื่ อบุคคล พรอมิส สามารถขอกู้เพิ่มในวงเ งินได้โดยไม่ต้องส่งเอกส าร การส มัครเพิ่มเติม

โดยเข้าสู่ระบบและระบุจำนวนเงิ นที่ต้องการกู้เพิ่ม

ลงทะเบี ยนสมาชิกได้ตามลิงค์ดังต่อไปนี้ https://www.promise.co.th/register.html

สนใจหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ เบอร์ 1751

Facebook Comments Box