สินเชื่อ Krungsri iFIN ให้ยืม 30,000บาท ไม่ใช้คนค้ำ

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

และรมว.กลาโหมได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานจัดทำแผนงานเพื่อให้ของขวัญปีใหม่สำหรับคนไทยในปี 65

เสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายในวันที่ 21 ธ.ค.นี้เพื่อให้มีผลปฏิบัติในช่วงปีใหม่ และมอบเป็นของขวัญให้แก่คนไทยทุกคน

 

สิ นเชื่ อ Krungsri iFIN บริการสิ นเชื่ อส่วนบุลคล จากธนาค าร

กรุงศรีอยุธย า มีวงเ งินกู้ยืม ตั้งแต่ 30,000 บ าท สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บ าท

หรือไม่เกิน 5 เท่าของร ายได้ โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุลคลค้ำประกัน

สมั ครง่าย รู้ผลไวภายใน 1 วัน ผ่ านทางแอป KMA

สินเชื่ อ Krungsri iFIN เป็น สิ นเชื่ อรูปแบบออนไลน์ ที่เปิ ดให้ขอกู้ยืมเงิ นได้ง่าย

สะดวกรวดเร็ว ผ่ านช่องทาง Krungsri Mobile App หรือ แอป KMA

ของทางธนาค ารกรุงศรี วงเ งินกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 30,000 บ าท จนถึงสูงสุดที่ 2 ล้านบ าท

โดยไม่ต้องมีหลักท รัพย์หรือบุลคลค้ำประกัน

ซี่งในตอนนี้ (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64) ทางธนาค ารกรุงศรี มีโปรพิเศษ

อัตร าดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีร ายได้ประจำที่รับ

เงิ นเดือนผ่ านบัญชีของธน าค ารกรุงศรีอยุธย า / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป /

มีร ายได้ต ามหลักเกณฑ์ของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า และรับเ งินกู้โดยวิธี

โอนเงิ นเข้าบัญชีเงิ นฝากธนาค ารกรุงศรีอยุธย าเท่านั้น

เรียกได้ว่าเป็นอีกบริการสิ นเชื่ อน่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว กับ สิ นเชื่ อ Krungsri iFIN

โดยจุดเด่นก็คือ ส ามารถสมัครได้ง่าย เพียงทีแอป KMA ใช้เอกส ารน้อย รู้ผลอนุมัติไว

วงเงิ นกู้ยืม สิ นเชื่ อสูง และยังมีโปรพิเศษดอกเบี้ยถูกสุดๆ ซึ่งถ้าหากสนใจ

ดูร ายละเอี ยดการสมัครที่ด้านล่า งได้เลย

ร าละเอียดสิ นเชื่ อ

วงเ งินกู้ยืม

-กู้ได้ตั้งแต่ 30,000 สูงสุด 2 ล้านบ าท

จุดเด่น

-ไม่มีหลั กทรั พย์ไม่ใช้บุลคลค้ำประกัน

-รู้ผลอนุมัติไว ใน 1 วัน

-สมัครง่ ายผ่ านแอป KMA

วิธีสมัครสิ นเชื่ อ

คุณส มบัติสมัครสิ นเชื่ อ

-อายุ 20 – 59 ปี

-พนักงานที่มีร ายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-กรณีที่มีร ายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บ าท

-เจ้าของกิจการมีร ายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉ ลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บ าทขึ้นไป

-อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจ ด ทะเ บียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้ าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกส ารสมัคร

สำหรับพนั กงานที่มีร ายได้ประจำ

-รูปถ่ายบัตรประชาชน

-รูปถ่ายสลิ ปเ งินเดือนฉบับล่ าสุด หรือหนังสื อรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดื อน

ตำแห น่ง และอายุงาน (กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเ ดือน

ขอรูปถ่ ายสลิปเ งินเดือนล่าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

-รูปถ่ ายบัญชีเงิ นฝ ากที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ

เพิ่มเติมจากฐ านเ งินเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเงิ นฝ ากที่มีร ายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

สำหรับเจ้าของกิจก าร

-รูปถ่ายบัตรประชาชน

-รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

-รูปถ่ายบัญชีเ งินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจก าร)

-รูปถ่ายใบท ะเบี ยนการค้ า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลต ามกฎหมาย)

Facebook Comments Box