เงินด่วนเคพลัส เดือดร้อนสมัครตามนี้รับสูงสุด 100,000 บาท

สินเชื่ อเงิ นด่วน Xpress Loan เป็นบริการ สินเชื่ อเงิ นให้กู้ยืม สามารถสมั ครได้ง่าย

ผ่ านแอป K plus ของธนาค าร กสิกรไทย หรือสมั ครออนไลน์ ผ่ านหน้าเว็บกสิกร ก็ได้

เพียงใช้แค่บัตรประชาช นแค่ใบเดียวเท่านั้น เรียกได้ว่าสะดวกสบ ายมากๆ

เชื่ อเลยว่าต้องถูกใจใครหลายคนอย่ างแน่นอน หากสนใจสามารถเช็ คร ายละเอียดดูตามนี้ได้เลย

ร ายละเอียด กู้ยืมเ งิน สินเชื่ อกสิกร Xpress Loan

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ น ได้ตั้งแต่ 6,000 ถึง 100,000 หรือสูงสุดไม่เกิน 1,500,000

จุดเด่น

-ส มัครง่ายแค่มีบัตรประชาช นใบเดียว

-มีร ายไม่มากก็สามารถสมั ครได้

-ไม่ต้องค้ำประกัน

คุณสมบัติ กู้ยืมเ งิน สินเ ชื่อกสิกร Xpress Loan

กลุ่มอาชีพอิสระ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 20,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

บุคคลทั่วไป

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 7,500-15,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องมีอายุงานไม่น้อยกว่า 6 เดือน(นับรวมที่ทำงานเดิมได้ ถ้าหากผ่ านการทดลองงานของที่ทำงานปัจจุบันแล้ว)

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เจ้าของกิจการ

-สัญชาติไทย

-อายุ 20 ปีขึ้นไป

-อายุของผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวล าผ่อนชำระแล้วต้องไม่เกิน 70 ปี

-ต้องมีร ายได้ 20,000 บ าทขึ้นไป

-ต้องประกอบธุรกิจปัจจุบันมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

-มีเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ที่บ้ าน ที่ทำงาน หรือโทรศัพท์มือถือ

เอกส ารสมั คร กู้ยืมเงิ น สินเ ชื่อกสิกร Xpress Loan

กรณีไม่จดทะเบี ยน/จดทะเ บียนบุคคลธรรมดา

-สำเนาบัตรประชาช น

-เอกสา รแสดงร ายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน

*หมายเหตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกส ารแสดงร ายได้

กรณีจดทะเบี ยนในนามนิติบุคคล

-สำเนาบัตรประชาช น

-เอกส ารแสดงร ายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)

*หมายเห ตุกรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกส ารแสดงร ายได้

กรณีจดทะเบี ยนในนามห้างหุ้นส่วนสามัญ/คณะบุคคล

-สำเนาบัตรประชาช น

-สำเนาใบคำขอจดทะเบี ยน/หนังสือจัดตั้งคณะบุคคล

-เอกส ารแสดงรายได้ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน(สามารถยื่นบัญชีตนเอง และ/หรือ บัญชีบริษัท)

*หมายเ หตุ กรณีเดินบัญชีกับธนาค ารกสิกรไทย ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ไม่ต้องยื่นเอกส ารแสดงร ายได้

Facebook Comments Box