Happy Life ออมสินให้ยืมทันทีวงเงิน 100,000 บาท สมัครได้ที่นี่

มีผลแล้ว! ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศการยกเลิกเรียกสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านของกรมการปกครอง
เนื้อหาประกาศโดยสรุปมีดังนี้
⋅ ยกเลิกการใช้เอกสารสำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ในการติดต่อกับหน่วยงานภายใต้การควบคุมของกรมการปกครอง เพื่อสอดรับกับนโยบาย Thailand 4.0
⋅ ยกเลิกการเรียกใช้สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้านในการติดต่อกับหน่วยงานภายใต้การควบคุมของกรมการปกครอง
⋅ หากเจ้าหน้าที่ต้องการใช้สำเนาฯ ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการเอง โดยห้ามเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
⋅ กรณีผู้รับมอบอำนาจ ให้ยื่นสำเนาบัตรประชาชนผู้มอบอำนาจพร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง
นั่นหมายความว่าหลังจากนี้ หากเราต้องไปติดต่อกับหน่วยงานราชการก็ไม่จำเป็นต้องเตรียมเอกสารสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้านไป แต่ก็ต้องเตรียมเอกสารตัวจริงไปด้วยในกรณีที่เจ้าหน้าที่ต้องการสำเนาเอกสาร

 

 

คืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มนักร้อง นักแสดง นักดนตรี ศิลปินและผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ อาชีพอิสระ

ผู้ที่อยู่ในระบบประกันสังคม และผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม

ล่าสุด นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประชุมหารือกับตัวแทนภาคเอกชน ธุรกิจจัดอีเว้นท์-คอนเสิร์จ สถานบริการบันเทิง

พร้อมกับสภาพัฒน์ ครั้งที่ 2 ถึงแนวทางช่วยเหลือเยียวยานักร้อง นักแสดง นักดนตรี ศิลปินและผู้ประกอบการสถานบันเทิง คลับ ผับ บาร์ ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19

 

 

โดยผลจากการหารือได้ข้อสรุปมีมติร่วมกัน เห็นสมควรจ่ายเงินเยียวยาให้ 3 กลุ่ม คือ

กลุ่มนายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไป ที่จัดอยู่ในกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจ SME จะจ่ายให้นายจ้าง 3,000 บาท ต่อลูกจ้าง 1 คน เช่น ธุรกิจ SME นั้นมีลูกจ้าง 100 คน นายจ้างก็จะได้เงิน 300,000 บาท/เดือน โดยให้ลงทะเบียนโครงการ SME (โครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงาน) ต่ออีก 1 เดือน เพื่อช่วยเหลือนายจ้างกลุ่มนี้ 3 เดือน โดยไม่มีภาษี

ส่วนกลุ่มที่จะได้รับเยียวยาเป็นกลุ่มที่ 2 คือ จ่ายให้ลูกจ้างแรงงาน ซึ่งอยู่ในประกันสังคม ม.33 แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก กรณีเหตุสุดวิสัย จ่าย 50% ของรายได้ และส่วนที่ 2 เยียวยาอีก 5,000 บาท (ม.33 เรารักกัน) หากได้รับเงิน 2 ส่วนรวมกันก็จะเป็นเงิน 12,500 บาท ถือว่าได้รับ 2 ต่อ

และกลุ่มที่ 3 จะเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด เนื่องจากอยู่ในอาชีพอิสระ ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ไม่มีเงินเดือน ไม่มีฐานข้อมูลยืนยันอาชีพ เช่น นักดนตรี ศิลปิน ซึ่งจะต้องลงทะเบียนใน ม.40 ผ่านทางสมาคมธุรกิจบันเทิง ผับ บาร์ เป็นผู้รับรอง โดยจะได้รับเงินเยียวยาคนละ 5,000 บาท

นอกจากนี้ในส่วนของศิลปินผู้ที่มีอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป จะประสานให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้พิจารณาจ่ายเงินเยียวยา

ทั้งนี้ ข้อสรุปที่ได้วันนี้ จะเสนอไปยังกระทรวงการคลัง เพื่อเสนอให้รัฐบาลจัดสรรเงินกู้รวมวงเงินประมาณ 1 พันล้านบาท ประเมินว่ามีผู้ได้รับเยียวยาประมาณ 3 แสนคน และคาดว่าจะสามารถอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาได้ภายในเดือนนี้ ส่วนกรณีที่หากวันที่ 16 มกราคม 2565 สถานบันเทิงไม่สามารถเปิดกิจการได้ เนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด19 ก็จะเสนอรัฐมนตรีพิจารณาขอยกเว้นบางกิจกรรม เช่น การทำบุญประเพณีที่ต้องมีดนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องได้ เพราะจัดงานไม่เกิน 1-2 ชั่วโมง

 

ร ายละเอียดการส มัคร สินเ ชื่อ OD Happy life คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารอออมสินประเภท สล ากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเ งินให้กู้ยืม

วงเงิ นให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่ า สล ากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล ากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สล าก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมเบิกเงิ นเกินบัญชีของวงเงิ น สินเ ชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บ าท ของวงเงิ นกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาค าร

ระยะเวล าชำระคืน

พิจารณาสิ นเ ชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

เป็นสล ากออมสินพิ เศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาค ารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสิ นชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่ อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสิน

เรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออมสินพิเศษ

ต้องมอบให้ธนาค ารยึดถือสล ากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิ ทธิการถอนไว้ให้ธนา คาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Facebook Comments Box