เกียรตินาคินภัทร วงเงิน 250,000 ผ่อนได้สบายมาก

สำหรับรายละเอียดการโอนเงินช่วยเหลือเยียวยา มีดังต่อไปนี้

 

เงินอุดหนุนบุตร

เด็กแรกเกิด-อายุ 6 ขวบ (ครอบครัวรายได้น้อย เฉลี่ยไม่เกิน 1 แสนบาทต่อคนต่อปี) รับเงินอุดหนุนจำนวน 600 บาท
ตรวจสอบสถานะสิทธิการรับเงินอุดหนุนบุตรได้ 2 ช่องทาง

ผ่านเว็บลิงค์ เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน คลิกที่นี่ 
ผ่านแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ”

ตรวจสอบสิทธิรับเงินอุุดหนุนบุตร

 

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุจะได้รับเบี้ยยังชีพเดือนละ 600 -1,000 บาท โดยจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้

อายุ 60-69 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 600 บาท
อายุ 70-79 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 700 บาท
อายุ 80-89 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
อายุ 90 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท

ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่สํานักงานเขต
ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเทศบาล หรือองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ที่ผู้สูงอายุมีภูมิลำเนา

เบี้ยความพิการ

อายุ 18 ปีขึ้นไป รับเบี้ยยังชีพจำนวน 800 บาท
อายุต่ำกว่า 18 ปี รับเบี้ยยังชีพจำนวน 1,000 บาท
ผู้พิการจะได้รับเบี้ยความพิการ ต้องมีบัตรผู้พิการ หลังจากนั้นสามารถติดต่อขอลงทะเบียนได้ที่

กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนที่ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิภาพสังคม สำนักงานเขต
ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนที่สำนักงานเทศบาล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อบต. ตามภูมิลำเนา ที่อยู่ในบัตรประชาชน

ในกรณีที่ผู้พิการยังไม่มีบัตรผู้พิการ สามารถทำบัตรได้ที่

สถานที่ให้บริการออกบัตรประจำตัวคนพิการ กรุงเทพมหานคร
ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร ณ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
โรงพยาบาลสิรินธร
โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน
สถาบันราชานุกูล
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
ศูนย์บริการคนพิการสายไหม เคหะเอื้ออาทรสายไหม
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก)
ต่างจังหวัด

ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดทุกจังหวัด

การขอทำบัตรคนพิการ
การขอทำบัตรคนพิการ

 

ที่มาข้อมูล -ภาพ :กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ,กรมกิจการผู้สูงอายุ ,ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

 

บัตรกดเงิ นสด KKP cash card ที่เปิ ดให้ทางลู กค้ าของธนาค ารและผู้สนใจเข้ามาสมั คร

โดย ไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกันใดๆด้วยวงเงิ นสูงสุด 250,000 บ าท ร ายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้

ฟรีค่ าธรรมเนียมการเบิ กถอนเ งินสด

ฟรีค่ าธรรมเนียมร ายปี

สมั ครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

เลือกชำระเ งินคืนเต็มจำนวน หรือชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บ าท

รับส่วนลดร้ านค้ าที่มีเครื่องหมาย UnionPay

เงื่อนไขและสิท ธิพิเศษ

สำหรับลู กค้ าให ม่ ของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงิ นสด KK Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุล าค ม – 31 ธันวา คม 2564

เลือกรับโปรโมชั่ น

เลือกรับอัตร าดอกเบี้ยพิเศษ 5.99 % ต่อปี (3 รอบบัญชีแรก)

สำหรับลู กค้ าที่ใช้บริการโอนเงิ นเข้าบัญชีจากวงเงิ นบัตรกดเงิ นสดเต็มวงเ งิน

ภายในวันที่ได้รับอนุมัติ โดยลู กค้ าสามารถเลือกรับบริการได้พร้อมใบสมัค ร KKP Cash Card

เลือกรับอัตร าดอกเบี้ยพิเศษ 9.99 % ต่อปี (6 รอบบัญชีแรก)

สำหรับลู กค้ าที่ใด้รับการอนุมัติตามระยะเวล าที่กำหนด

คุณสมบัติ

ผู้มีร ายได้ประจำ

สัญชาติไทย อายุ 20 – 60 ปี

มีร ายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 10,000 บ าทขึ้นไป

ร ายได้รวมต่ำกว่า 15,000 บ าทต่อเดือน จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

ร ายได้รวมตั้งแต่ 15,000 บ าทต่อเดือนขึ้นไป จะต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป

มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกส ารประกอบการสมั คร

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น 1 ฉบับ

สลิปเงิ นเดือน หรือ หนังสือรับรองร ายได้ (สำหรับผู้มีร ายได้ประจำ)

สำเนาบัญชีเงิ นฝากแสดงร า ยได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เว็ปไซต์ https://bank.kkpfg.com/th/partner-money-guru-cash-card?slmcn=PARTNER

หมายเ หตุ ไม่มีค่าดำเนินการใดๆทั้งสิ้ น

Facebook Comments Box