ขั้นตอนการสมัคร LINE BK รับเงินสดทันที 50,000 บาท เช็คที่นี่

 

คุณสมบัติของผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่สามารถขอรับเงินชดเชยว่างงานได้
– ต้องขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วันที่ว่างงาน โดยไม่ต้องรอหนังสือรับรองการออกจากงาน เพื่อเป็นการแสดงสิทธิ์ในเบื้องต้น

– มีความสามารถในการทำงาน และพร้อมที่จะทำงานที่เหมาะสมตามที่จัดหาให้

– ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงาน

– ต้องรายงานต่อเจ้าหน้าที่สำนักจัดหางาน ไม่น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง

– ผู้ที่ว่างงานต้องไม่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากกรณี ดังต่อไปนี้ ทุจริตต่อหน้าที่ กระทำผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ฝ่าฝืนข้อบังคับ หรือระเบียบเกี่ยวกับการทำงาน หรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีร้ายแรง ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 7 วันทำงานติดต่อกัน โดยไม่มีเหตุอันควร ประมาทเลินล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง ได้รับโทษจำคุกตามคำพิพากษา

– ต้องมิใช่ผู้มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ

– มีสิทธิรับประโยชน์ทดแทนเริ่มตั้งแต่วันที่ 8 นับแต่วันว่างงานจากการทำงานกับนายจ้างรายสุดท้าย

– ไม่เป็นผู้ประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

ประโยชน์ทดแทนที่จะได้รับ
– กรณีถูกเลิกจ้าง ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 180 วัน ในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 5,000 บาท

– กรณีลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างตามกำหนดระยะเวลา ได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปีละไม่เกิน 90 วัน ในอัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ย โดยคำนวณจากฐานเงินสมทบขั้นต่ำเดือนละ 1,650 บาท และฐานเงินสมทบสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท ตัวอย่างเช่น ผู้ประกันตนมีเงินเดือนเฉลี่ย 10,000 บาท จะได้รับเดือนละ 3,000 บาท

– เมื่อผู้ประกันตนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน (ลาออก) สามารถใช้สิทธิประกันสังคมต่อได้อีก 6 เดือน โดยมิต้องเสียค่าใช้จ่าย (กรณีเจ็บป่วยหรือประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพและกรณีเสียชีวิต) และประโยชน์ทดแทนทุกกรณีเมื่อมีสิทธิต้องยื่นเรื่องรับเงินภายใน 1 ปี เว้นแต่ กรณีว่างงานผู้ประกันตนจะต้องยื่นขึ้นทะเบียนว่างงานที่สำนักงานจัดหางานของรัฐ ต้องยื่นสิทธิภายใน 30 วัน หลังจากถูกเลิกจ้างหรือลาออกจากงาน หากยื่นสิทธิเกินกว่า 30 วัน จะไม่ได้รับสิทธิย้อนหลัง และหากยื่นสิทธิเกินวันที่จะได้รับสิทธิไปแล้ว จะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน

ทั้งนี้ ในกรณียื่นคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง หรือเหตุถูกเลิกจ้างและลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างเกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนทุกครั้ง รวมกันไม่เกิน 180 วัน แต่ในกรณียื่นขอรับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงานเพราะเหตุลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้าง เกินกว่า 1 ครั้ง ภายใน 1 ปีปฏิทิน ให้มีสิทธิได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน 90 วัน

ขั้นตอน “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน” ในช่องทางออนไลน์
1. เข้าเว็บไซต์ของ กรมการจัดหางาน (empui.doe.go.th)

2. “ลงทะเบียนเข้าใช้งาน” สำหรับผู้ที่ยังไม่เคยขึ้นทะเบียนว่างงาน และยังไม่มีรหัสผ่านเข้าใช้ระบบ

3. ทำตาม 4 ขั้นตอนหลักจนครบถ้วน

ขั้นตอนที่ 1 อ่านข้อตกลงของการใช้บริการ ก่อนกดขั้นตอนต่อไป

 

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบเลขบัตรประจำตัวประชาชน

 

ขั้นตอนที่ 3 กรอกข้อมูลส่วนตัว

 

 

บันทึกการลงทะเบียน

 

4. ผู้ประกันตนฯ จะได้รับหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน และวันที่นัดรายงานตัวของผู้ประกันตน ซึ่งสามารถพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ได้

 

5. พิมพ์เอกสาร ดังนี้

– ใบนัดรายงานตัว
– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7)

 

 

6. ยื่นที่สำนักงานประกันสังคม

โดยเอกสารที่ต้องเตรียมคือ

– แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงาน (สปส.2-01/7) ที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ประกันตน

– สำเนาสมุดบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อผู้ประกันตน ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด(มหาชน) ธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด(มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารทหารไทย จำกัด(มหาชน) ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

ขั้นตอน “ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน กรณีว่างงาน” เดินทางไปยื่นเอกสารด้วยตนเอง
1. ต้องไปขึ้นทะเบียนผู้ว่างงานที่สำนักจัดหางาน กรมการจัดหางาน

2. กรอกแบบฟอร์มใบขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

– บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

– รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน)

3. กรอกแบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน พร้อมด้วยหลักฐานดังนี้

– หนังสือรับรองการออกจากงาน หรือสำเนาแบบแจ้งการออกจากงาน (สปส 6-09) หรือ หนังสือหรือคำสั่งของนายจ้างที่ให้ออกจากงาน สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์หน้าแรกที่มีชื่อและเลขที่บัญชี

4. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการสัมภาษณ์/ตรวจสอบคุณสมบัติและประวัติการทำงาน

5. เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานทำการเลือกตำแหน่งงานว่างให้เลือก 3 แห่ง ให้ผู้ประกันตนกรณีว่างงานได้พิจารณา

หากยังไม่มีงานที่เหมาะสม เจ้าหน้าที่สำนักจัดหางานจะประสานงานส่งฝึกอบรมแรงงานตามความจำเป็น แต่หากผู้ประกันตนกลับเข้าทำงานในสถานประกอบการ หรือปฏิเสธงานหรือปฏิเสธการฝึกงานที่จัดหาให้และไม่ไปรายงานตัวตามที่กำหนด สำนักงานประกันสังคมจะงดจ่ายประโยชน์ทดแทนทันที

6. เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกสถานะผู้ประกันตนกรณีว่างงานเข้าสู่ฐานข้อมูลกลาง

7. เจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมดึงข้อมูลผู้ประกันตนกรณีว่างงานขึ้นมาวินิจฉัยตามเงื่อนไขการเกิดสิทธิ

8. เมื่อคุณสมบัติครบถ้วน สำนักงานประกันสังคมทำการโอนเงินทดแทนการขาดรายได้ตามสิทธิให้ผู้ประกันตน ผ่านทางบัญชีธนาคารของผู้ประกันตน เดือนละ 1 ครั้ง

9. หากผู้ขอรับประโยชน์ทดแทนไม่พอใจคำสั่งจ่ายประโยชน์ทดแทน สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามด้วยตนเองที่สํานักงานประกันสังคมทุกแห่ง หรือโทรศัพท์ 02-4558989 ต่อ 215 , 220 , 221 แฟกซ์ 02-4554898 ,02-4554896

ที่มา: oic.go.th สำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

สินเชื่อ LINE BK เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแบบดิจิทัล ที่สามารถสมัครขอวงเงินได้ด้วยตัวเอง ทุกที่ ทุกเวลา และยังอนุมัติได้รวดเร็ว เพียงแค่มีรายได้ขั้นต่ำ 7,000 บาทต่อเดือu ก็สามารถขอวงเงินกู้ยืมได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือน หรือมีรายได้ประจำ ยื่นขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ โดยหลังจากได้รับอนุมัติสามารถเบิกใช้วงเงินสินเชื่อได้ทันที

จุดเด่นสิuเชื่อ

ขอสิuเชื่อง่ายทุกที่ ทุกเวลา
ไม่จำเป็uต้องใช้สลิปเงิuเดือu
อนุมัติวงเงิuไว
เบิกเงิuจากวงเงิuให้ยืมได้ทัuที
ฟรีค่าธรรมเนียม
สมัครครั้งเดียวสามารถใช้วงเงิuได้นาuสูงสุด 5 ปี นับจากวัuที่ได้รับการอนุมัติวงเงิu

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

มีบัญชีเงิuฝาก LINE BK
สัญชาติไทย
มีอายุระหว่าง 20 – 60 ปี
เป็นพนักงาuประจำ มีรายได้ขั้uต่ำ 7,000 บาท ต่อเดือu
เป็uผู้ประกอบอาชีพอิสระ / เจ้าของกิจการ มีรายได้ขั้uต่ำ 9,000 บาท ต่อเดือu
สำเuาบัญชีส่วuตัวย้อuหลัง 6 เดือu (ในบางกรณีอาจต้องใช้เอกสารเพื่อยืuยัuรายได้เพิ่มเติม)


อัตราดอกเบี้ย

วงเงิuให้ยืมพร้อมใช้ คิดดอกเบี้ย 20-25% ต่อปี จ่ายขั้uต่ำได้ทุกเดือu
วงเงิuให้ยืมผ่อuชำระ คิดดอกเบี้ย 18-25% ต่อปี จ่าย 12 – 60 เดือu
ช่องทางและวิธีการชำระ

หักบัญชีเงิuฝาก LINE BK อัตโนมัติ
ชำระเองผ่าu LINE BK
ดาวน์โหลดรหัสคิวอาร์ของตัวเอง เพื่อใช้ชำระผ่าuแอปพลิเคชันธuาคารไหuก็ได้ (แต่ตอนนี้ยังไม่เปิดให้บริการ)


ขั้uตอuการสมัครสิuเชื่อ

1. เข้าแอป LINE แล้วไปที่ LINE BK

2. เลือกแถบเมนูด้าuซ้ายบuแล้วเลือก “วงเงิuให้ยืม” รับทราบและยอมรับข้อมูลผลิตภัณฑ์ แล้วกดปุ่ม “สมัคร”

3. ตรวจสอบและกรอกข้อมูลต่างๆสำหรับการขอสิuเชื่อ เช่u ข้อมูลส่วuบุคคล, ข้อมูลเพิ่มเติม, ข้อมูลเกี่ยวกับสิuเชื่อที่มีกับสถาบัuการเงิuอื่uๆ

4. ยืuยัuข้อมูลการขอสิuเชื่อ

5. อ่าuและยอมรับข้อกำหuดและเงื่อuไขต่างๆ

6. ระบุวงเงิuที่ต้องการขอกู้ และบัญชีเพื่อการหักชำระ หากระบบไม่สามารถตรวจสอบรายได้ของผู้สมัครได้ หรือผู้สมัครต้องการวงเงิuที่มากขึ้u ผู้สมัครจะต้องแนบ Bank Statement 6 เดือuล่าสุด

7. ยืuยัuการสมัครสิuเชื่อขั้นตอนการสมัคร LINE BK รับเงินสดทันที 50,000 บาท เช็คที่นี่

8. สัญญาสิuเชื่อเสร็จสมบูรณ์

สมัครสินเชื่อ LINE BK คลิกที่นี่

Facebook Comments Box