ไทยพานิชย์ปล่อยสินเชื่อให้ 10,000 บาท ผ่อนเริ่มต้น 350/เดือน

 

ลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ 600-1000 บาท ทุกเดือน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคืออะไร
ก่อนอื่นทำความรู้จักคำว่า “เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ” หรือ “เบี้ยยังชีพคนชรา” กันก่อน

เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุคือ สวัสดิการที่รัฐมีไว้เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนับว่าเป็นอีกสวัสดิการขั้นพื้นฐานที่ภาครัฐจัดสรรไว้ให้กับผู้สูงอายุคือ บุคคลที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายการดำรงชีวิตในแต่ละเดือน โดยในแต่ละปีจะมีการเปิดให้ผู้ที่มีคุณสมบัติรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ๆ มาลงทะเบียน

ถ้ายังไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน และท่านที่อายุ 59 ปี ก็ต้องเตรียมลงทะเบียนเมื่อายุครบ 60 ปี

สำหรับการลงทะเบียน หลักๆ จะเป็นออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกคือผู้ที่มีอานุเกิน 60 ปี แล้ว

และไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน ต้องไปลงทะเบียนเพื่อให้ได้สิทธิ์รับเงินเป็นประจำทุกเดือน

ตามเกณฑ์อายุ 600-1000 บาท กลุ่มที่สองคือผู้ที่อายุ 59 ปี ก็ต้องลงทะเบียนไว้ก่อน

เพื่อเตรียมการในการรับเงินเบี้ยสูงอายุเมื่อมีอายุครบ 60 ปี สำหรับหลักเกณฑ์

สำคัญในการลงทะเบียน คือ ท่านต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่ที่มีชื่ออยู่

ในทะเบียนบ้าน ถ้าอยู่กทม. ก็ไปลงทะเบียน ที่สำนักงานเขต ถ้าต่างจังหวัดก็ไป

ลงทะเบียนที่เทศบาลหรือ อบต ในพื้นที่ยึดที่อยู่ตามทะเบียนบ้านในการลงทะเบียน

ซึ่งคนที่ได้รับเบี้ยผู้สูงอายุอยู่แล้ว ก็จะได้รับต่อเนื่องโดยไม่ต้องลงทะเบียน

ใหม่ยกเว้นหากมีการย้ายทะเบียนบ้าน ถ้ามีการย้ายทะเบียนบ้าน

ต้องไปแจ้งลงทะเบียนใหม่ ยกตัวอย่างเช่น ท่านเคยมีชื่ออยู่ในทะเบียน

บ้านที่เชียงใหม่ ต่อมาย้ายทะเบียนบ้านมาที่ลำปาง ท่านก็ต้องไปลงทะเบียนใหม่

ในหน่วยงานในจังหวัดลำปาง สำหรับผู้ที่ต้องไปลงทะเบียนใหม่ในรอบ

ปีนี้คือผู้ที่เกิดก่อน 2 กันยายน 2506 ถ้าเกิดหลัง จากนี้ต้องรอในรอบถัดไปก็คือปีหน้า

เอกสารใช้ในการลงทะเบียนรับเบี้ยเลี้ยงยังชีพผู้สูงอายุ -บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง

หรือหากไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องมีบัตร หรือเอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน

รัฐที่มีรูปถ่าย พร้อมสำเนา -ทะเบียนบ้านตัวจริง และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ

-สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารตัวจริง ที่เป็นประเภทออมทรัพย์

และถ่ายสำเนามา 1 ฉบับ หรือหากต้องการรับเงินสดก็แจ้งกับหน่วยงาน

ได้เลยว่าต้องการรับเงินสด (รับด้วยตัวเอง หรือ รับผ่านคนที่ได้รับมอบอำนาจ)

-ในกรณีที่ผู้สูงอายุไม่สะดวกจะไปลงทะเบียนด้วยตนเอง สามารถมอบ

อำนาจให้ญาติพี่น้อง ผู้อื่นไปลงทะเบียนแทนได้ -จะเริ่มได้เงินตั้งแต่เดือนที่ท่าน

ไปลงทะเบียน จะไม่ได้ย้อนหลัง!! ลงเร็วก็ได้รับเงินเร็ว

อัตราการได้เงินของผู้สูงอายุ อายุ 60 – 69 ปี จะได้รับ 600 บาท

อายุ 70 – 79 ปี จะได้รับ 700 บาท อายุ 80 – 89 ปี จะได้รับ 800 บาท

อายุ 90 ปี ขึ้นไป จะได้รับ 1,000 บาท ทางภาครัฐ จะจ่ายให้ทุกวันที่ 10 ของทุกเดือน

ซึ่งถ้าหากวันที่ 10 ของเดือนนั้น ๆ ตรงกับวันหยุด รัฐจะเลื่อนเวลาการจ่ายเงิน

เป็นก่อนวันที่ 10 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือ สวัสดิการของภาครัฐ จัดสรรขึ้น

เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เพื่อเป็นเงินช่วยเหลือ และแบ่งเบา

ภาระค่าใช้จ่ายในแต่ละเดือน เนื่องจากรายได้ จากอาชีพผู้สูงอายุ

ที่ทำอยู่ในแต่ละเดือน อาจไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย

 

ใครบ้างมีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
สำหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือต้องมีเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

มีสัญชาติไทย
มีอายุ 59 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ตัวอย่างการคำนวณอายุ เช่น การลงทะเบียนของปี 2560 ต้องเป็นผู้สูงอายุที่เกิดก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2501 ส่วนผู้สูงอายุที่ทะเบียนราษฎรระบุเฉพาะปีเกิด ให้ถือว่าเกิดวันที่ 1 มกราคม ของปีนั้น ๆ
ต้องไม่เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ ไม่ว่าจะเป็น เงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ รวมถึงเงินอื่น ๆ ไปในลักษณะเดียวกัน เช่น ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ที่ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ที่รัฐจัดให้เป็นประจำ
หากมีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเคยลงทะเบียนไว้แล้ว แต่มีการย้ายภูมิลำเนา จะต้องลงทะเบียนใหม่ในภูมิลำเนาที่ย้ายมาใหม่
ผู้ที่เคยลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่จำเป็นต้องลงใหม่ทุกปี เว้นแต่มีการย้ายภูมิลำเนา หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไขบ้างอย่าง
สำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนด สามารถไปลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพด้วยตัวเองได้ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน ของทุกปี

 

ธนาคารไทยพานิชย์ เปิดให้กู้ใหม่ “พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์” ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน “SCB EASY” ไม่ต้องใช้เอกสาร รีบลงทะเบียนขอรับวงเงินกู้ด่วน

สินเชื่อมณีทันใจ เป็นสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องสำหรับธุรกิจ แก่พ่อค้าแม่ออนไลน์ เพื่อไม่ให้ธุรกิจเกิดการสะดุดจาก “ธนาคารไทยพาณิชย์” โดยมีจุดเด่นของสินเชื่อ ดังนี้ อนุมัติวงเงินสูงสุด 3 แสนบาท สามารถสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY และรับวงเงินแบบออนไลน์ คิดอัตราดอกเบี้ยแบบสามารถลดต้นลดดอก และผ่อนชำระนานสูงสุดถึง 36 เดือน

รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อมณีทันใจ

เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่มีอายุตั้งแต่ 20 – 65 ปี ซึ่ง “ลงทะเบียน” กับ Shopee มาแล้วไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และมีรายการเงินเข้าบัญชีต่อเนื่องทุกเดือนในรอบ 3 เดือน “ล่าสุด”
ผู้สมัครต้องมี “บัญชีเงินฝากธนาคาร” โดยสามารถเปิดบัญชี “SCB” ออนไลน์ได้ ผ่านการยืนยันตัวตนที่ 7 – 11 สำเร็จแล้วหรือยืนยันตัวตนที่ตู้ ATM ของธนาคารฯ หรือยืนยันตัวตนที่แอปฯ “SCB EASY”
วงเงินกู้ “สินเชื่อ” ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน วงเงินสูงสุด 10,000 – 300,000 บาท ต่อราย

 


สามารถเลือกผ่อนชำระนานสูงสุด 3 ปี หรือ 36 เดือน
ค่าธรรมเนียมของวงเงินที่ได้รับ “อนุมัติ” 3% ส่วนอัตรา “ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม” เป็นไปตามประกาศของธนาคารฯ
ระยะเวลาในการสมัครลงทะเบียน “สินเชื่อมณีทันใจ” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์การอนุมัติ ”สินเชื่อ” เป็นไปตามธนาคารฯ กำหนด

วิธีลงทะเบียน

1. ลงทะเบียนขอสินเชื่อ ภายใน 2 นาที ผ่านแอปพลิเคชัน Shopee

2. ธนาคารดำเนินการพิจารณา สินเชื่อ ภายใน 7 วัน

3. ลงทะเบียนและยืนยันการขอ สินเชื่อ ผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

4. แจ้งผลอนุมัติ สินเชื่อ และรับเงินผ่านแอปพลิเคชัน SCB EASY

 

รายละเอียดเพิ่มเติม สินเชื่อมณีทันใจ คลิกที่นี่

Facebook Comments Box