ออมสินช่วยสร้างอาชีพให้ยืม 200,000 ผ่อนสบายหลักพันต่อเดือน

ธนาคารออมสินได้ออก สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ และบรรเทาผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด19 โดยจะให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้ เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

-เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกชน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีรายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป กรณีเป็นบริษัทเอกชน ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-เปิดบัญชีเงินฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เงิน

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล การหักเงินเดือนหรือเงินอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงินชำระหนี้ค่างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาคาร

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

-ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

-รายละ 50,001 – 100,000 บาท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

-รายละ 100,001 – 200,000 บาท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

ขอบคุณข้อมูลจาก ธนาคารออมสิน

 

สามารถเข้าไปยื่นกู้ยืม ได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา หรือ อ่านเพิมเติม

สินเชื่อรายได้ประจำสุขใจ – Government Savings Bank

 

 

สินเชื่อ ออมสิน โครงการของธนาคารเพื่อประชาชน เป็นบริการสินเชื่อกู้ยืม ตามนโยบายของรัฐบาล ที่ช่วยเปิดโอกาศให้ประชาชนได้เเข้าถึงเงินทุน เพื่อนำมา

ใช้จ่ายหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ หรือเป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตของประชาชน หรือสามารถชำระเป็นหนี้สินอื่นๆก็ได้

สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน มีวงเงินให้กู้ยืม สูงสุดที่ ไม่เกินรายละ 200,000 บาท ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงินกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนทุกประเภทกับจำนวนเงินที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญา ต้องไม่เกิน 200,000 บาทต่อราย และยังยังมีอัตราดอกเบี้ยที่ถูก

สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน เป็น สินเชื่อเงินกู้ยืม ที่ให้ประชาชน ที่ประสงค์อยากจะมีอาชีพ หรือ ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็ก อยากจะได้เงินทุนเพื่อ ขยายธุจกิจ โดยไม่ต้องเพิ่งการ กู้ยืมเงินนอกระบบ เหมาะกับการนำมาเป็นเงินทุน เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพเป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หากสนใจดูรายละเอียดการสมัครตามนี้ได้เลย

รายะละเอียด สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชนวงเงินกู้ยืมกู้ยืมเงิน ได้ไม่เกินรายละ 200,000 บาทกู้ยืมเงิน ระยะยาว

วงเงิน กู้ยืมเงิน ไม่เกิน 50,000 บาท ให้กู้ยืมเงิน ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)วงเงิน กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บาท ให้กู้ยืมเงิน ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)วงเงิน กู้ยืมเงิน ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บาท ให้กู้ยืมเงินได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

จุดประสงค์ของสินเชื่อ

เป็นเจ้าของกิจการขนาดเล็ก ที่ต้องการเพิ่มรายได้มีความตั้งใจจะประกอบ ธุรกิจขนาดเล็ก

คุณสมบัติสมัคร สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลูกค้าที่แน่นอนมีสมุดบัญชีเงินฝาก กับธนาคารออมสินเป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระรายย่อยเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาคารออมสินต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่อพัฒนาองค์กรชุมชน (รายบุคคล) อเนกประสงค์เป็นผู้ประกอบการรายย่อย เช่น ผู้ประกอบอาชีพค้าขาย บริการ

และ ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่ายเป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ลูกจ้างของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกชน ที่มีเงินเดือนประจำวิธีสมัคร กู้ยืมเงิน สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

สามารถไปสมัครได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศข้อมูลเพิ่มเติมสมัคร สินเชื่อโครงการของธนาคารเพื่อประชาชน

หลักประกันเงินกู้ยืมสามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปีเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ไม่เป็นพนักงานธนาคารออมสินค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บาท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

(1)วงเงินกู้ไม่เกิน 50,000 บาท เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

(2)วงเงินกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บาท

(2.1)เป็นบุคคลที่ธนาคารให้ความเชื่อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน(2.2)เป็นผู้มีอาชีพและรายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2.หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้ ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่ดินว่างเปล่าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น และมีทางสาธารณประโยชน์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของราคาประเมิน ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเงินกู้ตามสัญญากู้เงินฉบับเดียวกัน

3.หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิทธิการเช่าของแผงค้า / ร้านค้า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าหนังสือรับรอง สิทธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกันยานพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของราคาซื้อขายรวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินราคาประเมินของธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณราคาประเมินให้ร้อยละ 70 ของราคาประเมินยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว

Facebook Comments Box