สินเชื่อออมสินปลอดเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 6 เดือน

ธนาค ารออมสิน ได้ออกสินเ ชื่อไทรทองอเนกประสงค์ ปล่อยกู้เพื่อเสริมสภาพคล่องช่วงCV

โดยผ่อนปรนให้ใช้หลักทรั พย์หล ายประเภทมาค้ำประกันเงิ นกู้ได้ ใช้บ้ าน ที่ดิน สวนไร่นา

หรือคอนโดที่ปลอดภาระจำนองเป็นหลักท รัพย์ค้ำประกัน วงเงิ นกู้สูงสุด 10 ล้ านบา ท ผ่อนสูงสุด 25 ปี

ไม่ต้องจ่ายเ งินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก เดือนที่ 7-24 ผ่อนชำระเพียงล้ านละ 5,500 บ าทต่อเดือน

หลังจากนั้นคิดอัตร าดอกเบี้ย MRR (ปัจจุบัน MRR ของธนาค ารออมสินเท่ากับ 6.245%)

หรือคิดเป็นอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี เพียง 4.914% ต่อปี


ทั้งนี้ ผู้กู้จะต้องได้รับอนุมัติและทำสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาค ม 2564

จึงได้รับเงื่อนไขพิเศษดังกล่ าว โดยยื่นกู้ที่ธนาค ารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศได้ตั้งแต่วันนี้

 

Facebook Comments Box