ตรวจสุขภาพฟรี

เฟซบุ๊ก สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กเชิญชวนให้ผู้ประกันตนตรวจสุขภาพฟรี ซึ่งสามารถตรวจได้ที่โรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการฯ รายละเอียดมีดังนี้

 

•การตรวจร่างกายตามระบบ
1. การคัดกรองการได้ยิน Finger Rub Test
– อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การตรวจเต้านมโดยแพทย์หรือบุคลากรสาธารณสุข
– อายุ 30-39 ปี ตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุกปี
– อายุ 55 ปี ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. การตรวจตาโดยความดูแลของจักษุแพทย์
– อายุ 40-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 1-2 ปี

4.การตรวจสายตาด้วย Snellen eye Chart
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

•การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1. ความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด CBC
– อายุ18-54 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง
– อายุ 55-70 ปี ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2.ปัสสาวะ UA
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

•การตรวจสารเคมีในเลือด
1. น้ำตาลในเลือด FBS
– อายุ 35-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

2. การทํางานของไต Cr
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง /ปี

3. ไขมันในเส้นเลือดชนิด Total cholesterol & HDL
– อายุ 20 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี

•การตรวจอื่น ๆ
1. เชื้อไวรัสตับอักเสบ HBsAg
-สำหรับผู้ที่เกิดก่อน พ.ศ. 2535 ตรวจ 1 ครั้ง

2. มะเร็งปากมดลูก หรือ Pap Smear
– อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 3 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจตามความเหมาะสมหรือมีความเสี่ยง

3. มะเร็งปากมดลูกวิธี Via
– อายุ 30-54 ปี ความถี่ : ตรวจทุก 5 ปี
– อายุ 55 ปีขึ้นไป ความถี่ : แนะนำให้ตรวจแบบ Pap Smear

4. เลือดในอุจจาระ FOBT
– อายุ 50 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง / ปี

5.Chest X-ray
– อายุ 15 ปีขึ้นไป ความถี่ : ตรวจ 1 ครั้ง

 

สินเชื่ อนาโนและไมโครเครดิตเพื่อธุรกิจรายย่อย ธนาค ารไทยเครดิต เป็นบริการสินเชื่ อที่เหมาะกับ

ผู้ที่ประกอบอาชีพค้ าข ายร ายย่อยที่ต้องการเ งินทุนเพื่อนำมาใช้ในการประกอบอาชีพ

เป็นทุนค่ าใช้ค่ าหรือนำมาใช้เป็นเงิ นหมุนเวียนใช้จ่ายยามจำเป็น

เพียงแค่ท่านเป็นพ่ อค้ าแ ม่ค้ าที่เป็นบุคคลธรรมด าที่ต้องการกู้เพื่อใช้ประกอบธุรกิจ

มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีสถานประกอบการของธุรกิจที่ชัดเจน

ก็สมั ครได้เลย หากสนใจสมั ครดูรายละเอียดด้านล่ างนี้ได้เลย

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ นได้สูงสุดที่ 200,000 บ าท

จุดเด่น

-สินเชื่ อมีลักษณะเป็นสินเ ชื่อหมุนเวียนหมุนเวียน ไม่มีระยะเวล าครบกำหนด

แต่วงเงิ นจะมีการทบทวนต่ออายุหรือไม่ต่ออายุทุกปี

-อัตร าดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

-ไม่ต้องใช้หลักทรัพ ย์หรือบุคคลค้ำประกัน

คุณสมบัติสมัค รสินเชื่ อ

-เป็นบุคคลธรรมดา

-สัญชาติไทยเท่านั้น

-อายุไม่ต่ำกว่า 21 ปีขึ้นไป

-เป็นเจ้าของธุรกิจต้องอายุไม่เกิน 60 ปีเท่านั้น

-มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจเท่านั้น

-มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพไม่ต่ำกว่า 1 ปีเท่านั้น

-มีสถานประกอบการชัดเจนและต้องสามารถตรวจสอบได้

-สถานที่ตั้งธุรกิจ ต้องอยู่ในตลาด ในระยะรัศมีไม่เกิน 15 กิโลเมตร จากสาขาของธนาค าร

เอกส ารสมั คร

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช น

-สำเนาทะเบี ยนบ้ านของผู้ขอสินเ ชื่อ

-สำเนาบัตรประจำตัวประชาช นของคู่สมรส

-สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ / นามสกุล (ถ้ามี)

-เอกส ารแสดงสถานภาพสมรส (ถ้ามี)

-สำเนาสมุดบัญชีเงิ นฝากหน้าแรก

-สำเนาสัญญาเช่า (ถ้ามี)

Facebook Comments Box