คนอยากมีบ้านได้เฮ

 

กลุ่มเปราะบาง มีเฮ!!!! ไฟเขียว สร้างบ้าน 100,000 หลังให้เช่าราคาถูก เริ่ม 1,500 บาทต่อเดือน
ท่านนายกรัฐมนตรี ลุงตู่ อนุมัติ ครม.ไฟเขียว จัดตั้งบริษัทเคหะสุขประชา เพี่อสร้างบ้านเช่า 100,000 หลัง ภายใน 4 ปี สำหรับ กลุ่มเปราะบาง ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้มีสถานะโสด กลุ่มครัวเรือนใหม่และกลุ่มครอบครัว ราคาเช่าแสนถูกตั้งแต่ 1,500-3,500 บาทต่อเดือน

โดยกลุ่มเปราะบางประกอบด้วย ผู้สูงอายุ คนพิการ คนโสด ครอบครัวใหม่ ฯลฯ ผู้มีรายได้น้อย จะได้มีโอกาสมีที่พักอาศัย หรือบ้านพักเช่าในราคาเป็นธรรม

วันที่ 9 พ.ย.2564 ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย ธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบในหลักการการจัดตั้งบริษัท

ในเครือของการเคหะแห่งชาติ; กคช. บริษัทเคหะสุขประชา จำกัด; มหาชน (บมจ. เคหะสุขประชา) ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอ และเห็นชอบการปรับเพิ่มกรอบงบลงทุนประจำปีงบประมาณ 65 หมวดลงทุนอื่น ๆ

โดยเพิ่มทั้งวงเงินดำเนินการและเบิกจ่ายลงทุน จำนวน 245 ล้านบาท

ภาคที่อยู่อาศัย รวมทั้งยกระดับเศรษฐกิจในครัวเรือนผู้มีรายได้น้อยในชุมชน โดยจะดำเนินการดังนี้

1) พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ภาคที่อยู่อาศัย โดยจัดทำโครงการบ้านเช่าฯ จำนวน 100,000 หน่วย ภายใน 4 ปี (ปี 65-68)

แบ่งเป็น ปี 65-66 ปีละ 30,000 หน่วย และปี 67-68 ปีละ 20,000 หน่วย

โดยรูปแบบที่อยู่อาศัย4 รูปแบบ ครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายดังนี้ กลุ่มผู้สูงอายุ คนพิการ

แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,500 บาทต่อเดือน

กลุ่มผู้มีสถานะโสด แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 16 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย 30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,000 บาทต่อเดือน

กลุ่มครัวเรือนใหม่ แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 17.5 ตารางวา พื้นที่ใช้สอย 40 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 2,500 บาทต่อ เดือน กลุ่มครอบครัว แบบบ้านแฝดชั้นเดียว/2ชั้น ที่ดิน 20 ตารางวา

พื้นที่ใช้สอย 50 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 3,500 บาทต่อเดือน ประมาณการรายรับภายใน 4 ปี (ปี 65-68) 60,000 ล้านบาท

2) รับซื้อทรัพย์สินมาบริหารการขายโดยรับซื้ออาคารคงเหลือ จาก กคช.

เช่นโครงการบ้านเอื้ออาทร ประมาณ 18,000 หน่วย ภายใน 2 ปี (ปีละ 9,000 หน่วย) (ปี 64-66) นำมาบริหารการขาย 4 ปี (ปี 65จำนวน 7,200 หน่วย ปี 66 จำนวน 6,000 หน่วย ปี 67 จำนวน 1,800 หน่วย

ปี 68 จำนวน 3,000 หน่วย) ประมาณการมูลค่าการขายรวม 10,890 ล้านบาท

3)พัฒนาและบริหารชุมชน โดยจะบริหารชุมชนของโครงการบ้านเช่าฯ

และรับจ้างดูแลโครงการตามแผนแม่บทฯ รวมจำนวน 200,000 หน่วย

โดยจะคิดค่าดำเนินการพัฒนาธุรกิจร้อยละ 5 ของรายได้ 40,000 บาทต่อครอบครัว ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

4) พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน (เศรษฐกิจสุขประชา) ในพื้นที่โครงการบ้านเช่า ประมาณ 330 โครงการ อย่างเช่น ตลาดนัดชุมชน ร้านสะดวกซื้อ เกษตรอินทรีย์ ประมาณการรายรับ 2,400 ล้านบาทต่อปี

5) บริหารทรัพย์สินรอการพัฒนา Sunk cost จำนวน 94 แปลง (4,571 ไร่) มีมูลค่าทั้งสิน 12,500 ล้านบาท

ประมาณการรายได้พึงรับ 125 ล้านบาท/ปี

 

สิ นเ ชื่อ Krungsri iFIN เป็นสิ นเชื่ อรูปแบบออนไลน์ ที่เปิ ดให้ขอกู้ยืมเ งินได้ง่าย

สะดวกรวดเร็ว ผ่ านช่องทาง Krungsri Mobile App หรือ แอป KMA ของทางธนาค ารกรุงศรี

วงเงิ นกู้ยืม ได้ตั้งแต่ 30,000 บ าท จนถึงสูงสุดที่ 2 ล้ านบ าท โดยไม่ต้องมีหลักทรั พย์หรือบุลคลค้ำประกัน

ซี่งในตอนนี้ (1 ม.ค. 64 – 31 ธ.ค. 64) ทางธนาค ารกรุงศรี มีโปรพิเศษ

อัตร าดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี 3 เดือนแรก สำหรับพนักงานที่มีร ายได้ประจำที่รับเงิ นเดือน

ผ่ านบัญชีของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า / มีอายุงาน 1 ปีขึ้นไป / มีร ายได้ตามหลักเกณฑ์ของธนาค ารกรุงศรีอยุธย า

และรับเ งินกู้โดยวิธีโอนเ งินเข้าบัญชีเ งินฝากธนาค ารกรุงศรีอยุธย าเท่านั้น

เรียกได้ว่าเป็นอีกบริการสิ นเชื่ อน่าสนใจมากๆ เลยทีเดียว กับ สิ นเชื่ อ Krungsri iFIN

โดยจุดเด่นก็คือ สามารถสมั ครได้ง่าย เพียงทีแอป KMA ใช้เอกส ารน้อย รู้ผลอนุมัติไว

วงเงิ นกู้ยืม สิ นเชื่ อสูง และยังมีโปรพิเศษดอกเบี้ยถูกสุดๆ ซึ่งถ้าหากสนใจ ดูร ายละเอียดการสมั ครที่ด้านล่ างได้เลย

ร ายละเอียดสิ นเ ชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ได้ตั้งแต่ 30,000 สูงสุด 2 ล้ านบ าท

จุดเด่น

-ไม่มีหลักทรั พย์ไม่ใช้บุลคลค้ำประกัน

-รู้ผลอนุมัติไว ใน 1 วัน

คุณสมบัติสมั ครสิ นเชื่ อ

-อายุ 20 – 59 ปี

-พนักงานที่มีร ายได้ประจำรวมต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 บ าทขึ้นไป

-กรณีที่มีร ายได้รวมตั้งแต่ 15,000 – 20,000 บ าท

-เจ้าของกิจการมีร ายได้รับหรือยอดขายต่อเดือนเฉลี่ยขั้นต่ำ 200,000 บ าทขึ้นไป

-อายุการทำงาน/อายุกิจการนับตั้งแต่วันจดทะเ บียน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

-มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้ าน และ/หรือที่ทำงาน

เอกส ารส มัคร

สำหรับพนักงานที่มีร ายได้ประจำ

-รูปถ่ายบัตรประชาช น

-รูปถ่ายสลิปเงิ นเดือนฉบับล่ าสุด หรือหนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงิ นเดือน ตำแหน่ง

และอายุงาน (กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอรูปถ่ายสลิปเ งินเดือนล่ าสุดย้อนหลัง 2-6 เดือน)

-รูปถ่ายบัญชีเงิ นฝากที่เงิ นเดือนเข้าย้อนหลัง 6 เดือน

(กรณีที่มีร ายได้อื่นๆ เพิ่มเติมจากฐานเงิ นเดือน ขอรูปถ่ายบัญชีเ งินฝากที่มีร ายได้เข้าย้อนหลัง 12 เดือน)

สำหรับเจ้าของกิจการ

-รูปถ่ายบัตรประชาช น

-รูปถ่ายหนังสือรับรองบริษัท และบัญชีร ายชื่อผู้ถือหุ้น (คัดรับรองไม่เกิน 3 เดือน)

-รูปถ่ายบัญชีเงิ นฝากย้อนหลัง 6 เดือน (บัญชีส่วนตัวและบัญชีเจ้าของกิจการ)

-รูปถ่ายใบทะเบี ยนการค้ า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)

Facebook Comments Box