ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน

ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งท้องถิ่นออนไลน์ได้แล้ว
เช็กสิทธิเลือกตั้ง อบต. ออนไลน์ เตรียมกลับต่างจังหวัดไปเลือกตั้ง 28 พ.ย. นี้ 📆 ทำได้ง่ายๆ

แค่กรอกเลขบัตรประชาชน กดเช็กครั้งได้ทันที แบบสะดวกมาก แล้วระบบจะแจ้งลำดับรายชื่อ เขต และสถานที่เลือกตั้ง

ตามเลขบัตรที่เรากรอกไป . . อย่าลืมไปใช้สิทธิเลือกตั้งกันนะ

 

✅ กรอกเลขประจำตัวประชาชนจำนวน 13 หลัก แล้วกดค้นหา จะพบข้อมูลผลการตรวจสอบ ดังนี้

 

ชื่อ
การเลือกตั้ง
ประเภทการเลือกตั้งย่อย
วันที่เลือกตั้ง
เขตการเลือกตั้ง
หน่วยเลือกตั้ง
สถานที่เลือกตั้ง
ลำดับในบัญชีรายชื่อ
สิทธิในการเลือกตั้ง

กรอกรายละเอียดที่นี่

https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/

💬 กรณีขึ้นแสดงผลว่า “ไม่พบข้อมูล” นั้น ให้ตรวจสอบว่าทะเบียนบ้านย้ายไปยัง “จังหวัด” นั้นๆ ครบกำหนด 1 ปีหรือไม่ หากยังไม่ครบ จะไม่มีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดนั้น

💬 ในกรณีที่มีทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพฯ จะแสดงผลไม่พบข้อมูลเช่นเดียวกัน

 

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แจ้งเตือนว่า วันนี้เป็นวันสุดท้ายของการเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

อบต. โดยสามารถยื่นคำร้องเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ พร้อมสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน

ต่อนายทะเบียนอำเภอที่ท่านมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน

 

 

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ เนื่องจากมีเหตุจำเป็น ให้แจ้งเหตุต่อนายทะเบียนอำเภอ (นายอำเภอ)

ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน โดยทำเป็นหนังสือ ซึ่งต้องระบุเลขประจำตัวประชาชน และที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านภายใน

7 วันก่อนวันเลือกตั้ง และภายใน 7 วันนับแต่วันเลือกตั้ง สามารถแจ้งด้วยตัวเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทน

หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน

 

 

หากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่สามารถเดินทางมาเลือกตั้งได้ในวันอาทิตย์ที่ 28 พ.ย. นี้
ต้องแจ้งสาเหตุว่าทำไมถึงไปไม่ได้นะครับ สำคัญมาก
เพื่อไม่ให้โดนถูกจำกัดสิทธิภายใน 7 วัน อาจทำให้เสียสิทธิต่างๆอีกมากมายในอนาคต
ไม่คุ้มเลย โดยจะต้องทำการแจ้งสาเหตุ เหตุผล ว่าเพราะอะไรท่านถึงไม่สามารถเดินทางมาได้
ในระยะเวลาก่อนวันเลือกตั้ง หรือหลังเลือกตั้งภายใน 7 วัน นะครับ

 

ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน
ชำระเงินกู้ผ่านแอป GHB ALL รับเงิน 500 บาท / 1,000 บาท
กลุ่มที่ 1 รับเงิน 1,000 บาท
กลุ่มที่ 2 รับเงิน 500 บาท

ธอส. มอบของขวัญปีใหม่ลูกค้าสินเชื่อบ้าน ผ่อนดี 48 เดือน รับเงิน 500 บาท / 1,000 บาท
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มอบของขวัญปีใหม่สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านที่มีวินัยการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้านสม่ำเสมอย้อนหลัง 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564) โดยแบ่งลูกค้าเป็น 2 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติและปฏิบัติได้ตามเงื่อนไข เช่น วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันรวมไม่เกิน 2 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ และชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน – งวดชำระเดือนธันวาคม 2564 และกลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในกลุ่มที่ 1 และมีสถานะบัญชีปกติ ชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565

 

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการมีวินัยทางการเงินในการผ่อนชำระเงินงวดสินเชื่อบ้าน และส่งมอบความสุขให้กับลูกค้า ธอส. ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 ธอส.ในฐานะสถาบันการเงินของรัฐ ที่มีพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ได้จัดทำ “โครงการของขวัญปีใหม่ 2565” สำหรับลูกค้าสินเชื่อบ้านของ ธอส.ที่มีวินัยในการผ่อนชำระย้อนหลังรวม 48 เดือน (นับถึงงวดเดือนพฤศจิกายน 2564)
โดยมีการชำระเงินงวดสม่ำเสมอและไม่น้อยกว่าเงินงวดที่ธนาคารกำหนดทุกเดือน ซึ่งแบ่งของขวัญออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1 ได้รับเงิน 1,000 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติ 1.วงเงินกู้ทุกบัญชีภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 2 ล้านบาท 2.มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้) 3.กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนพฤศจิกายน – งวดชำระเดือนธันวาคม 2564 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ 4.ลูกค้ามี Application : GHB ALL หรือสมัครใช้งานใหม่ ที่ไม่มีบัญชีออมทรัพย์ ต้องเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร
กลุ่มที่ 2 ได้รับเงิน 500 บาท สำหรับลูกค้าที่มีคุณสมบัติ 1.ต้องไม่ใช่ผู้ที่ได้รับสิทธิในกลุ่มที่ 1 (ที่ได้รับสิทธิ์เงิน 1,000 บาท) 2.มีสถานะบัญชีปกติ (ไม่เคยปรับโครงสร้างหนี้) 3.กรณีลูกค้ารายย่อย ต้องชำระเงินงวดผ่าน Application : GHB ALL ในงวดชำระเดือนธันวาคม 2564 หรืองวดชำระเดือนมกราคม 2565 และกรณีลูกค้าสวัสดิการ ให้หักเงินเดือนเพื่อผ่อนชำระผ่านหน่วยงานตามปกติ 4.ลูกค้าที่ไม่เคยมี Application : GHB ALL ให้สมัครใช้งาน GHB ALL และเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ภายในเดือนธันวาคม 2564 หรือเดือนมกราคม 2565 สำหรับรับโอนเงินของขวัญปีใหม่จากธนาคาร

 

ทั้งนี้ ลูกค้าที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการที่ธนาคารกำหนด จะได้รับโอนเงินของขวัญปีใหม่เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธอส. ที่ลูกค้าผูกบัญชีไว้กับ Application : GHB ALL เพื่อให้ลูกค้าสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในด้านที่จำเป็นและสนับสนุนให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจในช่วงปลายปี 2564 และต้นปี 2565 ได้ต่อไป สามารถดาวน์โหลด Application : GHB ALL ได้ทั้งระบบ iOS, Android และ Huawei และนำบัตรประชาชน พร้อมสมุดบัญชีเงินฝาก หรือเลขที่บัญชีเงินกู้มาสมัครใช้งานได้ที่ ธอส.ทั่วประเทศ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร.0-2645-9000 หรือ www.ghbank.co.th และ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

 

รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก : https://www.ghbank.co.th/
news/detail/public-relations/press-gift-2564-11-18
ข้อมูล ณ วันที่ 9 พ.ย. 64
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

 

 

 

สิ นเชื่ อบุคคล สินเชื่ อบุคคล ธนาค ารไทยพาณิชย์ สินเชื่ อด่วน สมัครสินเชื่ อเงิ นสดง่าย

ไม่มีหลักท พย์หรือผู้ค้ำประกัน ฝากเงิ นสดเข้าบัญชีธนาคารของคุณ วงเงิ นกู้สูงสุด 5 เท่า ให้กู้ได้ 20,000-5,000,000 บ าท

มีวิธีการชำระเงิ นต่างๆ ที่สะดวก ให้เร าดูร ายละเอียดและวิธีการสมัคร ข้อมูลสินเ ชื่อส่วนบุคคล SPEEDY LOAN

– สมัครง่ายไม่มีหลักทรั พย์หรือผู้ค้ำประกัน -หากอนุมัติ ธนาคารจะโอนเงิ นเข้าบัญชี ลูกค้าแจ้งมา

-อนุมัติวงเ งิน 20,000-5,000,000 บ าท-เงิ นกู้ 20,000-30,000 บ าทผ่อนนานสูงสุด 24 เดือน

-เ งินกู้ 30,001-99,999 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 60 เดือน

-เงิ นกู้ 100,000 – 5,000,000 บ าท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน

การเบิกจ่ายธนาคารเป็นการผ่อนชำระร ายเดือนที่เท่ากันทุกเดือo

– ผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนและสูงสุด 72 เดือน สินเชื่ อส่วนบุคคล สินเชื่ อด่วน อนุมัติเร็ว

– อนุมัติวงเงิ น 5 เท่าของร ายได้เฉลี่ยต่อเดือนและไม่เกิน 5,000,000 บ าท

– ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 72 เดือน

สินเชื่ อส่วนบุคคล อัตร าดอกเบี้ยเงิ นกู้ด่วน

– สินเชื่ อด่วน แผนธรรมดา ผ่อนสบ าย เพียง 2,700 บ าท/เดือน คุณสมบัติผู้สมัคร

1. อายุระหว่าง 20-60

2. มีร ายได้ขั้นต่ำ

– 15,000 บ าท สำหรับพนักงานประจำที่รับสมัครเป็นพนักงาน

– เจ้าของกิจการ 15,000 บ าท

3.มีเบอร์ติดต่อ เอกสารการสมัคร

– เฉพาะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือรับรองของทางร าชการ

หรือสำเนาบัตรประจำตัวรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีหมายเลขประจำตัวประชาชนและรูปถ่ายพร้อมสำเนาทะเบี ยนบ้ าน

– สลิปเงิ นเดือนปัจจุบันหรือหนังสือรับรองเงิ นเดือนและสำเนาสลิปเ งินฝากย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับพนักงานประจำ)

– สำเนาหนังสือจดทะเบี ยน/ห้างหุ้นส่วนจากกระทรวงพาณิชย์ และสำเนาใบนำฝากย้อนหลัง 6 เดือน (สำหรับเจ้าของกิจการ)

– สำเนาหน้าแรกของบัญชีเงิ นฝากธนาคารที่ต้องการโอน สถานการณ์โดยรวม -อัตร าดอกเบี้ยสินเชื่ อส่วนบุคคล

Speedy Loan ใช้สำหรับลูกค้าที่สมัคร โดยจะได้รับการอนุมัติระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2021 ถึง 30 กันย ายน 2021 เท่านั้น

– ระยะเวลาชำระคืนขั้นต่ำคือ 12 เดือนและย าวนานที่สุดคือ 72 เดือน

-มาตรฐานการอนุมัติสินเ ชื่อเป็นไปตามระเบียบธนาคาร -ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์

เงื่อนไข ข้อกำหนด หรือยกเลิกร ายการส่งเสริมการขายนี้ แต่ต้องแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าอย่ างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ

เว้นแต่จำเป็นและไม่สามารถแจ้งให้ทร าบล่วงหน้าได้

– กรณีพิพาท คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด ผู้สนใจสามารถลงทะเบี ยนสินเชื่ อกับธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา

หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่เว็บไซต์ SCB call center โทร 02-777-7777

Facebook Comments Box