ไทรทองเปิดให้กู้ สมัครก่อนได้ก่อนวงเงิน 300,000 บาท

สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาค ารออมสิ น มีจุดเด่นคือ

ให้ลู กค้ าทุกท่านสามารถใช้ชีวิตได้อย่ างเต็มที่ยิ่ งขึ้น ด้วยสินเ ชื่อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สินเชื่ อที่

ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการทุกประเภท

ไม่ว่าจะใช้ท่องเที่ยว ใช้ซื้อรถ ใช้เป็นค่ ารักษาพย าบ าล หรืออื่น

ก็สามารถขอกู้เงิ นได้แบบสบาย มีวิธีการส มัครและเอกส ารอะไรบ้า ง พร้อมแล้วเร าไปดูกันต่อได้เลย

คุณสมบัติผู้ขอกู้

บุคคลที่มีอาชีพ และมีร ายได้แน่นอน

มีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ เมื่อรวมอายุผู้กู้ กับระยะเวล าที่ต้องชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

ระยะเวล าในการชำระ

ไม่เกิน 25 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ชำระเงิ นกู้ และดอกเบี้ยในงวดแรก ตามที่กำหนดในสัญญา

มีหลักเกณฑ์อย่ างใดอย่ างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

กรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน ชำระเงิ นกู้ได้ไม่เกิน 7 ปี

จุดเด่นสินเชื่ อ เ งินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์

ให้กู้เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ให้กู้เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเ งินอื่น ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคและบริโภค

ให้กู้เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ

รายละเอียดสินเชื่ อ ไทรทองอเนกประสงค์

กรณีที่ใช้หลักทรั พย์เป็นประกัน ชำระเ งินกู้ได้ไม่เกิน 25 ปี

อัตร าดอกเบี้ย

ให้เป็นไปตามที่ธนาค ารกำหนด

จำนวนเ งินให้กู้ยืม

1. ในกรณีที่ใช้บุคคลค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกิน 5 เท่าของเงิ นเดือน และไม่เกินร ายละ 300,000 บ าท

2. ในกรณีที่ใช้หลักทรั พย์ค้ำประกัน

ให้กู้ไม่เกินรายละ 10,000,000 บ าท มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

ให้กู้ได้ไม่เกิน 90% ของร าค าประเมินหลักทรั พย์ที่ดินพร้อมอาค าร

ให้กู้ได้ไม่เกิน 85% ของร า คาประเมินห้องชุด

ให้กู้ได้ไม่เกิน 80% ของร าค าประเมินที่ดิน

ให้กู้ได้ไม่เกิน 60% ของร า ค าประเมินที่สวน ที่ไร่ ที่นา

สำหรับใครที่กำลังสนใจ สินเชื่ อ เงิ นให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ จากธนาค ารออมสิน

สามารถติดต่อขอสินเชื่ อได้ที่ สาขาของธนาค ารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Facebook Comments Box