สินเชื่อทุนสร้างอาชีพออมสิน 200,000 บาท ผ่อนได้นาน 8 ปี

ร ายละเอียดสินเชื่อ งินทุนสร้างอาชีพ

วงเงิ นกู้ยืม

กู้ยืมเงิ น ได้ไม่เกินร า ยละ 200,000 บ าท

กู้ยืมเงิ นระยะย าว

วงเงิ นกู้ยืมไม่เกิน 50,000 บ าท ให้กู้ยืมเ งิน ได้ไม่เกิน 3 ปี (36 งวด)

วงเ งินกู้ยืม ตั้งแต่ 50,001 – 100,000 บ าท ให้กู้ยืมเ งิน ได้ไม่เกิน 5 ปี (60 งวด)

วงเงิ นกู้ยืม ตั้งแต่ 100,001 – 200,000 บ าท ให้กู้ยืมเงิ น ได้ไม่เกิน 8 ปี (96 งวด)

จุดเด่นสินเ ชื่อ

เพื่อเป็นเงิ นทุน

เป็นเงิ นทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพ

เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ

ชำระหนี้สินอื่นๆ

ต้องไม่นำไปปิดบัญชีเดิมที่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เ กิดร ายได้ (NPLs) ของธนาค าร

ทั้งนี้ต้องไม่นำเ งินกู้บางส่วนจากการกู้ในครั้งนี้ ไปลงทุนในสล ากออมสินแล้วนำมาเป็นหลักประกันเงิ นกู้ในคร าวเดียวกัน

คุณสมบัติสมั ครสินเชื่ อ

มีสถานที่ประกอบอาชีพ หรือให้บริการลู กค้ าที่แน่นอน

มีสมุดบัญชีเ งินฝาก กับธนาค ารออมสิ น

เป็นผู้ที่ยังไม่ได้ประกอบอาชีพใดๆ ที่มีความตั้งใจจะประกอบอาชีพอิสระร ายย่อย

เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่เป็นลู กจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรร มการของธนาค ารออมสิน

ต้องไม่เป็นผู้กู้สินเชื่ อพัฒนาองค์กรชุมช น ( รายบุคคล) อเนกประสงค์

เป็นผู้ประกอบการร ายย่อย เช่ น ผู้ประกอบอาชีพค้ าขาย บริการ และ ผลิตสินค้ าอุปโภคบริโภคเพื่อจำหน่าย

เป็นผู้มีร ายได้ประจำ เช่ น ข้าร าชการ ทหาร ตำรวจ ลู กจ้างของหน่วยงานร าชการ

รั ฐวิสาหกิจ หรือบริษัทเอกช น ที่มีเ งินเดือนประจำ

หลักประกันสินเชื่ อ

สามารถใช้หลักประกันประเภทหนึ่งประเภทใด ดังนี้

1.กรณีใช้บุคคลค้ำประกัน ผู้ค้ำประกันต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้ค้ำประกันกับระยะเวล าที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้

ไม่เป็นพนักงานธนาค ารออมสิ น

ค้ำประกันผู้กู้ได้ ไม่เกิน 2 สัญญา เมื่อรวมทุกสัญญาแล้วต้องไม่เกิน 200,000 บ าท

หลักเกณฑ์และเงื่อนไข

1.วงเ งินกู้ไม่เกิน 50,000 บ าท เป็นบุคคลที่ธนาค ารให้ความเชื่ อถือ หรือเป็นผู้มีอาชีพและร ายได้แน่นอน

ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บ าทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

2.วงเงิ นกู้ตั้งแต่ 50,001 -200,000 บ าท

(2.1)เป็นบุคคลที่ธนาค ารให้ความเชื่อถื อ หรือเป็นผู้มีอาชีพและร ายได้แน่นอน

ตั้งแต่เดือนละ 9,000 บ าทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 2 คน

(2.2)เป็นผู้มีอาชีพและร ายได้แน่นอน ตั้งแต่เดือนละ 20,000 บ าทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 1 คน

3.หลักประกันประเภทอื่นที่เป็นของผู้กู้หรือของบุคคลอื่นที่ยินยอมให้ใช้ค้ำประกันได้

ได้แก่ อสังหาริมทรั พย์ประเภทที่ดินพร้อมสิ่งปลู กสร้ าง ที่ดินว่างเปล่ าหรือห้องชุด ที่ดินที่เป็นที่สวน ที่ไร่ ที่นา

ซึ่งตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญ มีไฟฟ้า สาธารณูปโภคพื้นฐานตามความจำเป็น

และมีทางสาธารณประโยช น์ซึ่งสามารถเข้า-ออกได้สะดวก ให้รับเป็นหลักประกันได้ร้อยละ 100 ของร าค าประเมิน

ทั้งนี้ผู้ค้ำประกันต้องไม่เป็นเจ้าของหลักประกันเ งินกู้ตามสัญญากู้เงิ นฉบับเดียวกัน

4.หลักประกันทางธุรกิจที่กำหนดรับเป็นหลักประกัน ดังนี้

หนังสือรับรอง สิ ทธิการเช่าของแผงค้ า / ร้ านค้ า ที่สามารถเปลี่ยนมือได้

ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่ าหนังสือรับรอง สิท ธิการเช่าที่ใช้เป็นหลักประกัน

ย านพาหนะที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ให้รับเป็นหลักประกันได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของร าค าซื้อขาย

รวมอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดกับตัวรถ และไม่เกินร าค าประเมินของธนาค าร แล้วแต่ร าค าใดต่ำกว่า

กรณีเป็นยานพาหนะที่ใช้งานแล้ว คำนวณร าค าประเมินให้ร้อยละ 70 ของร าค าประเมินย านพาหนะที่ใช้งานแล้ว

Facebook Comments Box