สินเชื่อมันนี่ฮับ ให้ยืมวงเงิน 50,000 บาท สมัครง่าย

เงินประกันสังคมจ่ายทุกเดือน จะได้คืนบ้างไหม?
มาดูคำตอบกัน
จ่ายเงินประกันสังคมทุกเดือน จะได้คืนบ้างไหม เพื่อนๆ ทราบกันหรือไม่ว่าเงินที่เราจ่ายไปนั้นทุกเดือนนั้น ส่วนหนึ่งถูกกันไว้เป็นเงินออมเมื่อยามเกษียณ (บำเหน็จและบำนาญชราภาพ)

แล้วหลายคนคงสงสัยว่าเราจะได้รับเงินคืนเมื่อไหร่ ได้เท่าไหร่ ลองมาคำนวณกัน

อย่างแรกเลยมาทำความรู้จักกับ บำเหน็จ-บำนาญของประกันสังคม คืออะไร มีใครทราบบ้าง

โดยปกติแล้วเงินประกันสังคมจะถูกหักทุกเดือน เดือนละ 5%

ของเงินเดือนที่เราได้รับ หรือสูงสุดที่ 750 บาท แล้วจะถูกแบ่งออกเป็น 3

กลุ่มหลัก ๆ ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาล ประกันว่างงาน และสุดท้ายคือ

เงินชราภาพ ที่เราจะได้รับเมื่ออายุครบ 55 ปี ซึ่งมาจาก 3%

ของฐานเงินเดือน หมายความว่า หากเราจ่ายเงินประกันสังคมเข้ามา ก็จะถูกหักเงินเข้ามาเป็นเงินบำเหน็จ-บำนาญประกันสังคม หรือเงินออมชราภาพ จำนวน 450 บาท นั่นเอง

ใครมีสิทธิ์ได้รับเงินชราภาพบ้าง

– เป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา หรือผู้ประกันตนมาตรา 39

– มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์

– ความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

เงินออมชราภาพที่เราจะได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ

เงินบำเหน็จ ที่จ่ายเป็นก้อนใหญ่ครั้งเดียว และ เงินบำนาญ

 

ที่จะทยอยจ่ายเป็นรายเดือนไปตลอดชีวิต โดยเราไม่สามารถ

เลือกเองได้ว่าจะรับเป็นบำเหน็จหรือบำนาญ แต่จะขึ้นอยู่ระยะ

เวลาส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมตามเงื่อนไข คือ

1บำเหน็จชราภาพ : จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 180 เดือน หรือ 15 ปี โดยแบ่งเป็น 2 กรณี คือ

– จ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน ได้รับบำเหน็จเท่ากับเงินที่เราจ่ายสมทบเท่านั้น

– จ่ายสมทบ 12 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง 180 เดือน ได้บำเหน็จเท่ากับ

เงินที่เราจ่ายสมทบ + เงินที่นายจ้างสมทบ และผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด

2บำนาญชราภาพ : จ่ายสมทบมากกว่า 180 เดือน หรือ 15 ปี

จะจ่ายติดต่อกันหรือไม่ก็ได้ เมื่อผู้ประกันตนจ่ายเงินสมทบครบ

180 เดือน มีสิทธิ์รับบำนาญเท่ากับ 20% ของค่าจ้างเฉลี่ย 60

เดือนสุดท้าย (ฐานเงินเดือนสูงสุดที่คิดคือ 15,000 บาท)

แต่ถ้ามีการจ่ายเงินสมทบมากกว่า 180 เดือน ก็จะได้โบนัส

บำนาญบวกเพิ่มปีละ 1.5% หรือคิดรวมกันทั้งหมด คือ 20% + [1.5% x (จำนวนปีจ่ายเงินสมทบ – 15 ปี)] ใช้ในกรณีจ่ายครบปี ไม่มีเศษเดือน

กรณีบำเหน็จ

–ตัวอย่าง นาย J จ่ายประกันสังคมมา 150 เดือน จะได้รับเงินคืนทั้งหมดเท่าไหร่?

จากสูตร (ส่วนของเรา + ส่วนของนายจ้าง) x จำนวนเดือน

เท่ากับ (450 บาท + 450 บาท) x 150 เดือน = 135,000 บาท

(ยังไม่รวมกับผลประโยชน์ตอบแทนที่ประกันสังคมกำหนด)

กรณีบำนาญ

-ตัวอย่าง นาย T เงินเดือน 20,000 บาท จ่ายประกันสังคมมา 180 เดือน จะได้รับเงินทั้งหมดเท่าไหร่?

จากสูตร ฐานเงินเดือน 60 เดือนสุดท้าย x 20%

เท่ากับ 15,000 บาท x 20% = 3,000 บาท

แต่ถ้านาย T จ่ายประกันสังคมเป็น 240 เดือน จะได้รับโบนัสเพิ่มอีกปีละ 1.5% ดังนี้

[(240 เดือน – 180 เดือน)/12] x 1.5% x 15,000 บาท = 1,125 บาท

รวมรับบำนาญเป็น 3,000 + 1,125 = 4,125 บาทต่อเดือน

แต่ถ้าหากนาย T จ่ายประกันสังคม มาตรา 33 มาได้ 180 เดือน

แล้วลาออกไปต่อมาตรา 39 อีก 60 เดือน เงินบำนาญที่จะได้รับจะเปลี่ยนเหลือเพียง

1. 4,800 บาท x 20% = 960 บาท

2. (60 เดือน / 12) x 1.5% x 4,800 บาท = 360 บาท

รวมรับบำนาญเป็น 960 + 360 = 1,320 บาทต่อเดือน

ที่นาย T ได้ประกันสังคมน้อยลงกว่าเดิม ก็เพราะว่า

เงินบำนาญคิดจากฐานเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย แล้ว 60

เดือนสุดท้ายของนาย T มาต่อประกันสังคมมาตรา 39 ฐานเลยปรับลงมาอยู่ที่ 4,800 บาท นั่นเอง

หากใครจะเปลี่ยนจากผู้ประกันตน มาตรา 33 มาเป็นผู้ประกันตน

มาตรา 39 ต้องตัดสินใจ คิดไต่ตรองให้ดีด้วยว่า จะยอมได้รับเงิน

บำนาญที่น้อยลง เพื่อแลกกับสิทธิ์รักษาพยาบาลต่อไหม

ซึ่งถ้าใครมีบัตรทอง หรือมีประกันสุขภาพอยู่แล้ว

ก็อาจจะเลือกจบที่การเป็นผู้ประกันตน มาตรา 33 เพื่อจะได้รับเงินบำนาญที่มากกว่า

ตรวจสอบช้อมูลได้ที่

คุณสามารถตรวจสอบการส่งเงินสมทบประกันสังคมได้ที่ https://www.sso.go.th/eform_news/ในส่วนของผู้ประกันตน

สมัครสมาชิกก่อน แล้วท่านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลการส่งเงินสมทบได้ครับ

นายวินัย เตียวสมบูรณ์กิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป (TFG)

เปิ ดเผยว่า บริษัท มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TFG

ถือหุ้นในสัดส่วน 88.50% พร้อมเ ปิดให้บริการธุรกิจประเภทให้สินเชื่ อ ตั้งเเต่วันที่ 4 ตุล าคมนี้ เป็นต้นไป

โดยจะเริ่มให้บริการปล่อยสินเชื่ อประเภทสินเ ชื่อส่วนบุคคลในรูปเเบบใ หม่ ผ่ านเเอพพลิเคชั่น “มันนี่ฮับ”

ซึ่งเป็นเเอพพลิเคชั่ นให้บริการสินเชื่ อภายใต้การกำกับของธนาค ารเเห่งประเทศไทย สามารถยื่นกู้ง่ายได้ทุกที่

ทุกเวล า ผ่ านเเอพพลิเคชั่น รู้ผลไวภายใน 5 นาที เพียงมีเงิ นเดือน เริ่มต้นเเค่ 7,000 บ าทต่อเดือน

ก็ยื่นกู้ได้ทันที โดยไม่ต้องมีคนค้ำประกัน

“ทั้งนี้ มาพร้อมกับบริการที่หล ากหล าย เพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการของลู กค้ าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่ อเพื่ออุปโภค

บริโภค เพื่อการท่องเที่ยว เเละเพื่อการประกอบอาชีพ โดยจะมีวงเงิ นอนุมัติสูงสุด 50,000 บ าท

ส่วนอัตร าดอกเบี้ยเริ่มต้นอยู่ที่ 2.08% ต่อเดือน สามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามสะดวก

ไม่ว่าจะเป็นระยะเวล า 3 เดือน 6 เดือน เเละ 12 เดือน ซึ่งจะใช้เวล าพิจารณาอนุมัติ

เเละโอนเงิ นภายใน 1-3 วัน” นายวินัย กล่ าวเเละว่า นอกจากนี้ ลู กค้ าที่ชำระค่ างวดตรงเวล าจะได้รับประโยชน์เพิ่ม

โดยจะได้รับคะเเนนสะสมเพื่อเเลกเป็นของร างวัลเกรดพรีเมี่ยม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-791-1300

หรือ Line Official : @moneyhub”

นายวินัย กล่ าวว่า การการทำธุรกิจสินเ ชื่อในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับพนักงาน ลู กค้ า

เกษตรกร เเละบุคคลทั่วไปที่ต้องการสินเชื่ อดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำไปใช้ในการเเบ่งเบาภาระค่ าใช้จ่ายในช่วงที่เศร ษฐกิจชะลอตัว

รวมถึงการสร้ างโอกาส เเละเสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจร ายย่อย สามารถไปต่อได้ จากผลกระทบของการเเ พร่ระบ าดของ CV

สำหรับภาพรวมการดำเนินธุรกิจของ TFG ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้จะมีทิศทางที่ดีขึ้นจากช่วงครึ่งปีเเรก

ผลพวงจากการคล ายล็อกดาวน์ในประเทศ ส่งผลให้การบริโภคเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะธุรกิจส่งออกในไตรมาส 3/2564

เริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้น หากเทียบกับไตรมาส 2/2564 ซึ่งร าค าจำหน่ายไก่ส่งออก ปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

ขณะที่ธุรกิจ Fresh mart เป็นอีกธุรกิจที่เริ่มมีนัยสำคัญมากขึ้น สามารถสร้ างร ายได้มากขึ้น

เเละบริษัทฯมีเเผนขย ายสาขา Thai Food Fresh Market Shop ศูนย์จำหน่ายสินค้ าอุปโภค

บริโภคในเครือบริษัท ในปีนี้เพิ่มประมาณ 70 สาขา จากปัจจุบันอยู่ที่ 40 สาขา จะช่วยเพิ่มช่องทางการจำหน่ายไก่

เเละสุกรของบริษัทฯให้เข้าถึงผู้บริโภคโดยตรง อีกทั้งยังจะช่วยเพิ่มยอดขาย

เเละสนับสนุนพอร์ตร ายได้ให้มีเสถียรภาพอย่ างยั่งยืน โดยครึ่งปีเเรกมีการขย ายสาขาเเล้ว 17 สาขา

ซึ่งพบว่ามีผลตอบรับที่ดีอย่ างน่าสนใจ ทำให้มั่นใจว่าจะเป็นอีกหนึ่งในธุรกิจที่จะมีการเติบโตได้อย่ างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box