ออมสินเคาะสินเชื่อใหม่ ยืม 50,000 ผ่อน 500 บาทต่อเดือน

 

 

 

สินเชื่ อสุขใจ ธ.ออมสิน ให้ยืม 50,000 ผ่อน 500/เดือนจุดเด่น

-เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ หรือชำระหนี้สินอื่นๆ

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

จำนวนเงิ นให้กู้

-ให้กู้ตามความจำเป็นและความสามารถในการชำระคืน ไม่เกินร ายละ 200,000 บ าท

ทั้งนี้เมื่อรวมจำนวนเงิ นกู้คงเหลือตามสัญญาเดิมของสินเชื่ อโครงการ

ธนาค ารประชาช นทุกประเภทกับจำนวนเงิ นที่ขอกู้ในครั้งนี้ ณ วันที่ทำนิติกรรมสัญญาต้องไม่เกิน 200,000 บ าทต่อร าย

อัตร าดอกเบี้ย

-อัตร าดอกเบี้ยเงิ นกู้ และอัตร าดอกเบี้ยกรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ ให้เป็นไปตามประกาศกำหนด

การชำระเงิ นกู้

ระยะเวลาชำระคืนเงิ นกู้

-ไม่เกินร ายละ 50,000 บ าท ชำระคืนภายใน 3 ปี (36 งวด)

-ร ายละ 50,001 – 100,000 บ าท ชำระคืนภายใน 5 ปี (60 งวด)

-ร ายละ 100,001 – 200,000 บ าท ชำระคืนภายใน 8 ปี (96 งวด)

วิธีการคำนวณการชำระคืนเงิ น

-ชำระเงิ นต้นและดอกเบี้ยเป็นร ายเดือน

-การคำนวณชำระหนี้แบบอัตร าดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate)

ร ายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติ

-เป็นผู้มีร ายได้ประจำ เช่ น กลุ่มลูกจ้าง/พนักงานโรงงาน บริษัทเอกช น ข้าร าชการ รัฐวิสาหกิจ ที่มีร ายได้น้อย

-กรณีกู้ผ่านหน่วยงานภาครั ฐ/รั ฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

กรณีเป็นบริษัทเอกช น ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

-เป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณขึ้นไป

และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงิ นกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี

-เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

-เปิ ดบัญชีเงิ นฝากประเภทเผื่อเรียก ณ สาขาที่ยื่นขอกู้เ งิน

-หน่วยงานเป็นผู้ประสานงานควบคุม ดูแล

การหักเงิ นเดือนหรือเงิ นอันพึงได้และเก็บรวบรวมเงิ นชำระหนี้ค่ างวดของผู้กู้ในสังกัดของหน่วยงานนำส่งธนาค าร

-ไม่เป็นลู กจ้าง พนักงาน ผู้บริหาร หรือกรรมการของธนาค ารออมสิน

Facebook Comments Box