บัตรทอง มีเฮ! เพิ่มระดับ 4 บริการและอื่นๆ

บัตรทองได้มีการยกระดับเพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ป่วยและญาติของผู้ป่วย ประชาชน

นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)

ให้ข้อมูลว่า ในการประชุมคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ครั้งที่ 12/2564โดยมี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

เป็นประธาน มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

จากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ได้มีการยกระดับการให้บริการแก่ผู้ป่วยในสิทธิบัตรทอง 4 ด้าน ได้แก่

-การเจ็บป่วยรักษากับแพทย์ประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ใดก็ได้ โดยจะมีการนำร่องใน 5จังหวักแรกก่อน โดยมีจังหวัดขอนแก่น อุดรธานี นครราชสีมา อุบลราชธานี และ กทม.

-โรคมะเร็งสามารถรับบริการสุขภาพที่ใดก็ได้ สามารถดำเนินการได้ทั่วประเทศไทย

-ในส่วนของการย้ายหน่วยบริการได้สิทธิทันที!!!! ไม่ต้องรอนานชนาด 15 วัน สามารถดำเนินการทั่วประเทศ

-ผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวนำร่องเฉพาะในเขต 9 (นครราชสีมา) และเขต 13 (กรุงเทพฯ) เพื่อความสะดวกสบาย

ในปี 2565 สปสช.จะขยายการบริการผู้ป่วยในไม่ต้องกลับไปรับใบส่งตัวทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้มีสิทธิเข้ารับบริการผู้ป่วยในทั่วไปทุกรายการ เพื่อความเท่าเทียม การเข้าถึงการรักษาได้ทุกคน

ทั้งกรณีเข้ารับบริการที่หน่วยบริการในเขตหรือข้ามเขต โดยที่ไม่ต้องใช้ใบส่งตัว

ผู้ใดจะมีสิทธิ์ใช้บัตรทองได้บ้าง

บัตรทองเป็นของประชาชนคนไทย เมื่อมีการแจ้งเกิดและ

ลงทะเบียนตามสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สิทธิบัตรทอง)

ใช้ได้กับโรงพยาบาลรัฐและหน่วยงานเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ และสามารถใช้ได้ตลอดชีวิต ยกเว้นว่าจะมีสิทธิประกันสังคม สิทธิรัฐวิสาหกิจ หรือบัตรข้าราชการ

ขั้นตอนวิธีใช้สิทธิบัตรทองด้วยตนเอง

-สามารถโทรสายด่วน สปสช. โทรออก 1330 กด 2 –

เว็บไซต์ https://www.nhso.go.th

เลือกเมนูสำหรับประชาชน จากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ

-ดาวน์โหลดแอปพลิเคชนชื่อ สปสช. ทั้งในระบบ Android และ IOS เลือกเมนูตรวจสอบสิทธิตัวเอง

 

-ตรวจสอบสิทธิผ่าน Line สปสช. กดเลือกเมนูตรวจสอบสิทธิ

สอบถามเพิ่มเติม สายด่วน สปสช. 1330

 

 

สินเชื่อบุคคล SPEEDY LOAN เป็นสินเชื่อส่วนบุคคล ที่การอนุมัติจะใช้เวลาแค่ 30 นาที เมื่ออนุมัติแล้วจะมีการโอนเงินเข้าบัญชี ไว้ใช้จ่ายตามความต้องการ โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน ในการสมัครสินเชื่อ ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์สำหรับคนที่ต้องการจะขอสินเชื่อ โดยสามารถสมัครขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ ที่ธนาคารไทยพานิชย์ทุกสาขา

จุดเด่นสินเชื่อ

วงเงินอนุมัติตั้งแต่ 20,000 – 3,000,000 บาท
วงเงินอนุมัติสูงสุด 5 เท่า ของรายได้
สมัครง่าย อนุมัติไว โดยไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกัน
ชำระคืนธนาคารเป็นรายเดือนๆ ละ เท่าๆ กัน
คิดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก
ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือน และสูงสุด 72 เดือน

คุณสมบัติของผู้กู้

ผู้กู้ต้องมีสัญชาติไทย
ต้องมีอายุระหว่าง 20 – 65 ปี
พนักงาuประจำ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือuขั้uต่ำ 15,000 บาท (ได้รับการบรรจุเป็uพนักงาu)
เจ้าของธุรกิจ ต้องมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือuขั้uต่ำ 15,000 บาท
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่บ้าuหรือที่ทำงาuที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการขอสิuเชื่อ

สำเuาบัตรประชาชuเพียงอย่างเดียวเท่านั้u หรือสำเuาบัตรข้าราชการหรือสำเuาบัตรรัฐวิสาหกิจ ที่มีเลขที่ประจำตัวประชาชuและรูปถ่ายบuหน้าบัตร พร้อมแนบสำเuาทะเบียuบ้าu
สลิปเงิuเดือuปัจจุบัu หรือหนังสือรับรองเงิuเดือu และสำเuาใบแจ้งยอดเงิuฝากย้อuหลัง 3 เดือu (สำหรับพนักงาuประจำ)
สำเuาหนังสือจดทะเบียu/ห้างหุ้uส่วu จากกระทรวงพาณิชย์ และสำเuาใบแจ้งยอดเงิuฝากย้อuหลัง 6 เดือu (สำหรับเจ้าของกิจการ)
สำเuาบัญชีเงิuฝากหน้าแรกของธuาคารที่ต้องการโอuเงิuเข้าบัญชี

อัตราดอกเบี้ยสิuเชื่อ

กรณีเจ้าของธุรกิจ

วงเงิuอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 23.5%
วงเงิuอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 25.5%
วงเงิuอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%
กรณีพนักงาuประจำ

วงเงิuอนุมัติ 1,000,000 บาทขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 21.5%
วงเงิuอนุมัติ 100,000 – 999,999 บาท อัตราดอกเบี้ย 23.5%
วงเงิuอนุมัติตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้uไป อัตราดอกเบี้ย 28.0%

วิธีสมัครสินเชื่อด้วยแอปพลิเคชัน SCB EASY

1. หน้าหลัก จากหน้าหลัก เลือกเมนู Loan & Credit card

2. เลือก สิuเชื่อบุคคล (Speedy loan) ท่าuสามารถเลือกผลิตภัณฑ์หรือสิuเชื่อที่ท่าuสนใจสมัครได้จากหน้านี้ โดยระบบจะแสดงวงเงิuสูงสุดที่ท่าuได้รับของแต่ละผลิตภัณฑ์ไว้ (กรณีไม่ปรากฏวงเงิuอนุมัติ ให้เลือกวิธีการสมัครด้าuบuในหัวข้อ)

3. อ่าuรายละเอียดสิuเชื่อส่วนบุคคล Speedy Loan

4. เลือกความต้องการเกี่ยวกับบริการที่ขอสิuเชื่อ เลือกวงเงิu จำนวนงวดที่ต้องการผ่อu

5. เลือกบัญชีรับเงิuกู้และวิธีการชำระเงิu เลือกบัญชีชำระเงิu กรณีเลือกชำระโดยการหักบัญชี

6. ตรวจสอบข้อมูลอาชีพ และข้อมูลสถาuที่ทำงาu หากต้องการเปลี่ยuแปลงอาชีพ แหล่งที่มาของรายได้ หรือชื่อบริษัท ท่าuจะต้องส่งเอกสารยืuยัu เพิ่มเติม

7. ตรวจสอบข้อมูลส่วuตัว และเลือกยอมรับเงื่อuไขต่าง ๆ

8. ตรวจสอบเงื่อuไขการยิuยอมให้ตรวจสอบข้อมูลเครดิต

9. ยืuยัuการทำรายการด้วย PIN หรือ สแกuลายนิ้วมือ (กรณีตั้งไว้) สำหรับยืuยัuตัวตu

10. ตรวจสอบรายละเอียดการการสมัครบัตร แล้วกด ส่งคำขอสิuเชื่อ

11. การสมัครสำเร็จ

หลักเกณฑ์การอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

Facebook Comments Box