ขั้นตอนเปิดใช้งาน

วิธีการเปิดใช้งาน Facebook Protect จ้าาา‼️
เพื่อยืนยันตัวตนการเช้าใช้ Facebook ถ้าไม่ทำตามจะโดนล็อก Facebook จนกว่าจะเปิดใช้งาน


ขั้นตอนที่1/2ขั้นตอนที่3/4

ขั้นตอนที่ 5/6

ขั้นตอนที่ 7/8

ขั้นตอนที่ 9/10š

 

สินเชื่อฟื้นฟูสู้ กู้ได้ 100,000 บาท ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือน อนุมัติง่ายๆได้ทุกอาชีพ

สินเชื่อฟื้นฟู เป็นสินเชื่อเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง ในการดำเนินธุรกิจ จากธนาคารกสิกรไทย ในช่วงการแพร่ระบาดของ CV-19 รักษาการจ้างงาน

และฟื้นฟูธุรกิจ ทั้งนี้ ไม่ให้นำเงินสินเชื่อดังกล่าวที่กล่าวมา มาชำระหนี้เดิมที่มีอยู่ กับสถาบันการเงินเดิม หรือ Refinance จากสถาบันการเงิน

จุดเด่น

อัตราดอกเบี้ย 2 % ใน 2 ปี แรก โดยอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ไม่เกิน 5 %
ฟรีดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าธุรกิจของธนาคาร ที่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ไม่เกิน 500 ล้านบาท หรือไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 (ไม่รวมวงเงินสินเชื่อ เพื่อการอุปโภคบริโภค)
ไม่เป็นบริษัทที่มีหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET)
เป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย มีสถานประกอบการและประกอบธุรกิจ ในประเทศไทย
ไม่เป็นผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน
ไม่มีสถานะเป็นหนี้ NPL ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย 2% ต่อปี ใน 2 ปีแรก ไม่ต้องชำระดอกเบี้ย 6 เดือนแรก
อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 5 ปี ไม่เกิน 5% ต่อปี
ปีที่ 6 เป็นต้นไป อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


ระยะเวลาชำระคืน

สูงสุด 7 ปี พักชำระเงินต้นสูงสุด 24 เดือน (ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแรก

วงเงิน

ลูกค้าใหม่ : วงเงินกู้ไม่เกิน 20 ล้านบาท สำหรับลูกค้าที่ไม่มีวงเงินสินเชื่อธุรกิจกับสถาบันการเงินทุกแห่ง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
ลูกค้าปัจจุบัน : วงเงินกู้ไม่เกิน 30% ของวงเงินสินเชื่อธุรกิจที่มีอยู่กับธนาคารกสิกรไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 หรือ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า แต่ไม่เกิน 150 ล้านบาท (หากเคยได้รับสินเชื่อ Soft Loan เดิม ให้นับรวมด้วย)


หลักประกัน

ต้องค้ำประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) โดยมีค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1.75% ต่อปี
ฟรีค่าธรรมเนียมการจัดการให้กู้ และค่าธรรมเนียมอื่นๆ ทุกประเภท (ยกเว้นค่าอากรแสตมป์)
การอนุมัติสินเชื่อและเบิกวงเงินกู้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกสิกรไทยและธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด

Facebook Comments Box