ออมสินปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือวงเงิน 500,000 บาท ดอกเบี้ยน้อยมาก

สำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” ตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเป็นการปล่อยเงินกู้ให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

สามารถกู้สินเชื่อออมสิน ผ่านธนาคารออมสินได้ง่ายๆ วงเงินกู้ 50,000 บาท โดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ในอัตราดอกเบี้ยต่ำ 0.75 ต่อเดือน

โดยมีรายละเอียดในการขอกู้สินเชื่อ

คุณสมบัติผู้กู้
-เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐ​
-สัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี
-มีการประกอบอาชีพ
-มีถิ่นที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

วงเงินกู้
50,000 บาท

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
-อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.75 ต่อเดือน

 

ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้
-ตั้งแต่ 3 ปี สูงสุด 5 ปี

หลักประกัน
-ใช้บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นหลักประกันเงินกู้

ค่าธรรมเนียม
-ไม่เสียค่าธรรมเนียมในการใช้บริการสินเชื่อ

เอกสารประกอบการกู้
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
-สำเนาบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
-เอกสารแสดงรายได้ในการประกอบอาชีพสมุดบัญชีเงินฝาก เอกสารรายรับรายจ่าย (ถ้ามี)
-รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ

Facebook Comments Box