เปิดลงทะเบียนแล้ว

วันนี้ (20 ต.ค. 64) เป็นวันแรกสำหรับการลงทะเบียนในโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน

สำหรับสถานประกอบการที่ต้องการลงทะเบียนร่วมโครงการฯ

สามารถลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์

“ส่งเสริมการจ้างงานเอสเอ็มอี.doe.go.th”  ตั้งแต่วันนี้ 20 ตุลาคม ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2564

ลงทะเบียนที่นี่ 

พร้อมแนบเอกสาร คือ สำเนาสมุดบัญชีธนาคาร , กรณีมอบอำนาจแนบหนังสือมอบอำนาจ/สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบและผู้รับมอบอำนาจ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการอนุมัติเข้าร่วมโครงการที่เว็บไซต์ดังกล่าวภายใน 5 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียน

ผู้สนใจที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 – 10 หรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน โทร.1506 กด 2 กรมการจัดหางาน หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร.1694

โครงการนี้สืบเนื่องจาก คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ โดยรัฐบาลจะจ่ายเงินอุดหนุนให้แก่นายจ้างเพื่อรักษาการจ้างงานในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน 2564 -มกราคม 2565 แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯที่เป็นนายจ้างภาคเอกชนที่อยู่ในระบบประกันสังคม (ฐานข้อมูลประกันสังคม ม.33 สถานะ Active) ที่มีลูกจ้างรวมทุกสาขาไม่เกิน 200 คน ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 โดยที่นายจ้างจะต้องรักษาระดับการจ้างงานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 ในระหว่างเข้าร่วมโครงการฯ หากไม่สามารถรักษาระดับการจ้างงานให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 95 จะไม่ได้รับเงินอุดหนุนในเดือนนั้น และกรณีนายจ้างมีการจ้างงานเพิ่มขึ้นจากยอดการจ้างงาน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 จะได้รับเงินอุดหนุนเพิ่มตามจำนวนการจ้างงานจริงไม่เกินร้อยละ 5 ทั้งนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างไม่ต่ำกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ำของแต่ละจังหวัดตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฯ


คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อสวัสดิการ

1. เป็นข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สังกัดหน่วยงานที่มีข้อตกลงกับธนาคารออมสิน (ส่วนกลาง)

2. มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี ยกเว้น ข้าราชการอัยการและข้าราชการตุลาการ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระคืนเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี

3. เป็นผู้ฝากเงินประเภทเผื่อเรียกของธนาคาร

4. ณ วัน “ยื่นกู้” ต้องไม่มีภาระสินเชื่อสวัสดิการสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารออมสิน)

รายละเอียดสินเชื่อ
– อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

MRR – 0.25% ต่อปี (5.995%) หรือ MRR ต่อปี (6.245%) ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขข้อตกลงของแต่ละหน่วยงานปัจจุบัน MRR = 6.245% ต่อปี (ตั้งแต่ 25 พฤษภาคม 2563)

– จำนวนเงินให้กู้

ให้กู้ได้สูงสุดไม่เกินรายละ 500,000 บาท และ ไม่ต้องใช้บุคคลค้ำประกัน

– ระยะเวลาชำระเงินกู้

ไม่เกิน 10 ปี

‘ออมสิน’ ปล่อย ‘สินเชื่อสวัสดิการ’ 5 แสนบาท ไม่ต้องค้ำ ใครกู้ได้บ้าง ?

วิธีขอสินเชื่อสวัสดิการ
หากตรวจสอบคุณสมบัติแล้วอยู่ในเกณฑ์ สามารถติดต่อที่ “ธนาคารออมสิน” โดยจะต้องอยู่ภายใต้ระยะเวลาดำเนินการ จัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2564

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ GSB Contact Center 1115

Facebook Comments Box