ไทรทองอเนกประสงค์ สมัครง่าย อาชีพอิสระกู้ได้สูงสุด3แสน

“สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์” เพื่อการอุปโภคบริโภค เพื่อไถ่ถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่น (ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภค)

และเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพ ที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ โดยมีเงื่อนไข คุณสมบัติดังนี้

คุณสมบัติสมัครขอ “สินเชื่อไทรทองอเนกประสงค์”

บุคคลธรรมดา

มีอาชีพ และรายได้ที่แน่นอน

มีอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุของผู้กู้ กับระยะเวลาการชำระเงินคืน จะต้องไม่เกิน 65 ปี

รายละเอียดของสินเชื่อ

กรณีใช้บุคคลมาค้ำประกัน กู้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อราย

กรณีใช้หลักทรัพย์มาค้ำประกัน กู้ยืมได้ที่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ต่อราย

กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน มีหลักเกณฑ์ ดังนี้

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 90% ของราคาการประเมินหลักทรัพย์ และที่ดิน พร้อมอาคาร

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 85% ของราคาการประเมินห้องชุด

กู้ยืมได้ ไม่เกิน 80% ของราคาการประเมินที่ดิน

อัตราดอกเบี้ย

การคิดดอกเบี้ย เป็นไปตามธนาคารออมสินที่ได้กำหนดไว้

ระยะเวลา ชำระเงินคืน

สามารถชำระเงินให้กู้ยืม คืนได้ไม่เกิน 25 ปี เริ่มนับตั้งแต่เดือนแรก ที่ต้องชำระเงินคืน รวมทั้ง ดอกเบี้ย ในงวดแรก ตามสัญญาหลักเกณฑ์ มีดังนี้

กู้ยืมได้ไม่เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 7 ปี

กู้ยืมเงิน เกิน 300,000 บาท ชำระเงินคืนไม่เกิน 25 ปี

กรณีที่ใช้บุคคลมาค้ำประกัน

สำหรับท่านใดที่สนใจสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ไทรทองอเนกประสงค์ สามารถติดต่อได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ

Facebook Comments Box