อนุมัติเงินล่าสุด

 

เแท็กซี่ – มอ’ไซค์รับจ้าง อายุเกิน 65 ปี 13 จังหวัด รับคนละ 10,000 บาท 16 จังหวัดรับคนละ 5,000 บาท

(12 ต.ค.) คณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบโครงการช่วยเหลือกลุ่มอาชีพผู้ขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่ได้รับผลกระทบจากการโควิด-19 ของกรมการขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มอาชีพดังกล่าว ที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้ตามปกติจากการปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการเดินทางของภาครัฐ

ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ขับรถแท็กซี่และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี ที่อยู่ในกลุ่มแรงงานนอกระบบ และไม่เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 33, 39 และมาตรา 40 ที่ประกอบอาชีพอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จำนวน 29 จังหวัด รวม 16,694 คน แบ่งเป็น กลุ่มผู้ขับรถแท็กซี่ 12,918 คน และ รถจักรยานยนต์สาธารณะ 3,776 คน ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน กรอบวงเงิน 166.94 ล้านบาท

สำหรับเงื่อนไขของผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการ

ต้องเป็นผู้ประกอบอาชีพขับรถยนต์รับจ้าง(รถแท็กซี่) และรถจักรยานยนต์สาธารณะที่มีอายุเกิน 65 ปี และมีใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถสาธารณะ โดยการจ่ายเงินเยียวยานั้น ในส่วนของ 13 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 25 และฉบับที่ 28 ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 10,000 บาทต่อคน (คนละ 5,000 บาท จำนวน 2 เดือน) ส่วนกลุ่มที่ประกอบอาชีพดังกล่าวใน 16 จังหวัดตามข้อกำหนดฉบับที่ 30 จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 5,000 บาท ต่อคน(คนละ 5,000 บาท จำนวน 1 เดือน) วิธีการจ่ายเงินจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขประจำตัวประชาชน หรือตามวิธีการอื่นที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด

#คณะรัฐมนตรี

 

Krungsri Fin จาก ธนาคารกรุงศรี ทำธุรกรรมได้ตลอด 24 ชั่วโมง รู้ผลอนุมัติไวหากอนุมัติสามารถเบิกจ่ายผ่านแอปกรุงศรี โดยสามารถกู้ยืมได้ทุกอาชีพ รายละเอียดการสมัคร สินเชื่อ Krungsri Fin ลองชมพร้อมกันเลย

คุณสมบัติผู้กู้

พนักงานประจำที่มีรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท ต่อเดือน
เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีอายุ 20 – 59 ปี
มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน สามารถติดต่อได้สะดวก
อายุการทำงาน / กิจการ นับตั้งแต่วันจดทะเบียน ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร

พนักงานที่มีรายได้ประจำ

สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ ย้อนหลัง 3 เดือน
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้กู้ที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับเงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
หนังสือรับรองการทำงานที่ระบุเงินเดือน ตำแหน่ง และอายุงาน สลิปเงินเดือนล่ าสุด

เจ้าของกิจการ

หนังสือรับรองบริษัท และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
สำเนาบัญชีเงินฝากผู้กู้ ย้อนหลัง 6 เดือน
ใบทะเบียนการค้า (กรณีไม่ใช่นิติบุคคลตามกฎหมาย)
สำเนาบัญชีเงินฝากหน้าแรกของธนาคารที่ระบุชื่อผู้สมัครที่จะให้ธนาคารโอนเงินเข้า (เฉพาะผู้สมัครที่ขอรับ
เงินกู้โดยวิธีโอนเข้าบัญชีเงินฝากทันทีที่สินเชื่อได้รับอนุมัติ)
สำเนาบัตรประชาชนผู้กู้

ขั้นตอนการสมัครสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน KMA

1. เลือกสมัครสินเชื่อ กดเมนู สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล Krungsri Fin

2. ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว ระบบแอปพลิเคชัน KMA จะแสดงข้อมูลส่วนตัวให้ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้อง

3. ถ่ายภาพเอกสารประกอบการสมัครผ่านทางแอปพลิเคชัน KMA บัตรประชาชน สลิปเงินเดือนฉบับล่าสุด บัญชีเงินฝากธนาคารหน้าแรกที่จะใช้รับเงินกู้

4. กรอกรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้อง และรายละเอียด สินเชื่อที่ต้องการ ให้ครบถ้วนตามแบบฟอร์มในระบบ

5. ใส่รหัส OTP กดยอมรับ เงื่อนไขการสมัคร ใส่รหัส OTP ที่ได้รับจาก ข้อความ เพื่อเป็นการยืนยัน ระบบยืนยันการสมัครสำเร็จ นำส่งใบสมัครสำเร็จ

6. หลังจากนำส่งใบสมัครสำเร็จ จะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ และส่งใบสมัครให้เซ็นชื่อ

7. สามารถติดตามสถานะการสมัครสินเชื่อได้ ผ่านแอปพลิเคชัน KMA

Facebook Comments Box