ธ.ก.ส. เปิดให้กู้ทุกอาชีพวงเงิน 5 หมื่นบาท

เปิดเงื่อนไขสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรคิดดอกเบี้ย 3 เดือน วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทเพื่อเป็นทุนช่วยเพิ่มงานและเพิ่มรายได้ให้ผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพสำหรับกลุ่มเกษตรกรและประชาชนทั่วไปซึ่งไม่เคยเป็นลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยคิดดอกเบี้ยเพียง

0% เป็นเวลาสามเดือนสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพ เป็นสินเชื่อเพื่อช่วยประกอบอาชีพต่างรักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงหรือสร้างงานอื่นเพื่อเรียนชีพให้กับครอบครัววงเงินครัวละ 50,000 บาททางธนาคารระบุจุดประสงค์ของสินเชื่อนี้คือเป็นเงินทุนให้กับผู้ที่ได้รับผ ลกระท บจ า ก โ ควิ ด- 19

 

และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีซึ่งเดินทางกลับภูมิลำเนา เพื่อให้มีทุนในการสร้างอาชีพไม่ว่าอาชีพไหนก็ตามที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับเศรษฐกรหรืออาชีพงานอื่นๆเช่นใช้เป็นทุนเพื่อขายอาหารหรือขายออนไลน์เปิดร้านค้าขายเป็นต้น

คุณสมบัติของผู้กู้สินเชื่อนี้
1. เป็นเกษตรกรเป็นทายาทเกษตรกรบุคคลในครัวเรือนที่เป็นเกษตรกรหรือบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 และภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีและเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อมาประกอบอาชีพ
2. ผู้ที่ไม่เคยลงทะเบียนเป็นลูกค้าของทางธนาคารมาก่อนทั้งนี้ผู้ที่มีสมาชิกในครัวเรือนเป็นลูกค้าของธนาคารอยู่แล้วและยังไม่แยกการทำกินหรือทรัพย์สินออกจากกันให้ชัดเจนก็สามารถเป็นลูกค้าเฉพาะกิจได้เฉพาะโครงการนี้เท่านั้น
3. มีแผนประกอบอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรืออาชีพอื่นๆในลักษณะเลี้ยงชีพในครัวเรือนซึ่งได้เงินทุนไม่มากนัก

 

วงเงินสินเชื่อกำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายการชำระคืนไม่เกิน 12 เดือนนับตั้งแต่วันที่กู้เว้นแต่มีเหตุพิเศษไม่เกิน 18 เดือนอัตราดอกเบี้ยเดือนที่หนึ่งถึงสามคิดดอกเบี้ย 0% ต่อปีและเดือนที่สี่เป็นต้นไปคิดดอกเบี้ยเอ็มอาร์อาร์ซึ่งปัจจุบัน = 6.5% ต่อปี

หลักประกัน
– ใช้ที่ดินหรือที่ดินพร้อมปลูกสร้างเป็นที่อยู่อาศัยจำนองเพื่อเป็นหลักประกันให้กู้ร้อยละ 95 ของวงเงินจำนอง
– ใช้บุคคลตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปเพื่อค้ำประกันให้กูได้ไม่เกิน 50,000 บาท
– ใช้บุคคลรับรองรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกันในผู้กู้ตามโครงการได้ไม่เกิน 50,000 บาท

 

โครงการสินเชื่อพอเพียงเพื่อเลี้ยงชีพเป็นอีกโครงการที่ทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจัดขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าปกติในช่วงเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก โควิด-19 อย่างรุนแรงถ้าใครสนใจสอบถามเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปสอบถามได้ที่ทางธนาคารได้ทุกสาขา

Facebook Comments Box