สมัครง่ายใช้บัตรประชาชนใบเดียว ยืมได้เลยทันที 2 หมื่นบาท

 

กู้ยืมเงิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 100% สำหรับผู้พิการเป็นเงินทุนที่หมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

ก็จะเป็นการให้บริการกู้เงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

หรือสำหรับการขยายกิจการ สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 120,000 บาท

คุณสมบัติ

-ต้องมีบัตรประจำตัวคนพิการ -มีความจำเป็นในการขอรับการสนับสนุนเงิน

กู้ยืมเพื่อประกอบอาชีพในพื้นที่ที่ยื่คำขอเงินกู้ -มีความสามารถในการประกอบ

อาชีพในเรื่องที่ทำการยื่นขอการสนับสนุน -ไม่เป็นผู้เยาว์ บรรลุนิติภาวะแล้ว

-มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในท้องที่ที่ยื่นคำขอ

-จะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านหรือถิ่นที่อยู่ถาวรในพื้นที่ที่ทำการยื่นขอกู้ไม่น้อยกว่า 90วัน

-จะต้องไม่มีประวัติเสื่อมเสียในการกู้ยืมเงินจากกองทุน ยกเว้นแต่ได้ดำเนินการแก้ไขมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี

-หากมีหนี้สินอยู่กับกองทุนจะต้องได้ชำระหนี้มาแล้วไม่น้อยกว่าร้อยละ

60 ของวงเกินกู้ยืมทั้งหมดและเมื่อได้การอนุมัติแล้วต้องชำระหนี้สินที่มีอยู่เดิมทั้งหมด

-จะต้องสามารถชำระคินเงินกู้ยืมได้และมีบุคคลที่น่าเชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

หลักประกันเงินกู้จะต้องหาบุคคลค้ำประกันมาทำสัญญากู้ยืมและ

ผู้ที่ค้ำประกันสามารถค้ำได้แค่ 1 คน

กู้ยืมเงิน 5 ปี ไม่มีดอกเบี้ย 100% สำหรับผู้พิการเป็นเงินทุนที่หมุนเวียนให้คนพิการกู้ยืมประกอบอาชีพ

สำหรับหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงิน

ก็จะเป็นการให้บริการกู้เงินสำหรับคนพิการหรือผู้ดูแลคนพิการเพื่อเป็นทุนประกอบอาชีพ

หรือสำหรับการขยายกิจการ สามารถผ่อนชำระได้ไม่เกิน 5 ปี วงเงินไม่เกิน 60,000 บาทหรือกู้เพิ่มเติมไม่เกิน 120,000 บาท

 

คุณสมบัติผู้ค้ำประกัน

-มีความสามารถในการทำนิติกรรม -มีภูมิลำเนาเป็นหลักแหล่ง การงานมั่นคง

รายได้มั่นคง มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่ขอกู้ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

-เป็นบุคคลที่ไม่มีประวัติการค้างหนี้กองทุนติดต่อกัน2งวด

-ต้องไม่เป็นสามีหรือภรรยาของผู้กู้ตามกฏหมาย

เอกสารประกอบการกู้ยืมเงิน

ผู้ขอกู้

-บัตรประจำตัวคนพิการ -บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้พิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน)

-ทะเบียนบ้าน (คนพิการและผู้ดูแลกรณีผู้ดูแลกู้แทน) -สัญญาเช่าหรือหนังสือรับรองการอยู่อาศัย

-รูปสภาพความพิการ ขนาด 4×6 นิ้ว -หนังสือรับรองการเป็นผู้อุปการะคนพิการ

-แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น

–หนังสือยินยอมคู่สมรส -สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝากของผู้ขอกู้

ผู้ค้ำประกัน

บุคคลธรรมดา (น่าเชื่อถือ)

-บัตรประจำตัวประชาชน-ทะเบียนบ้าน

-เอกสารแสดงถึงรายได้ของผู้ค้ำประกันฯ

-แผนที่เดินทางไปที่อยู่อาศัยประจำและสถานที่ประกอบอาชีพ อย่างละ 1 แผ่น

-หนังสือยินยอมคู่สมรส

องค์กรค้ำประกัน

-ข้อบังคับองค์กรคนพิการ -บัญชีงบดุลประจำปีล่าสุด

-รายชื่อผู้มีอำนาจลงนามแทนองค์กรของผู้ขอกู้

 

สามารถยื่นคำร้องได้ที่ https://efund.dep.go.th/?fbclid=IwAR1VJXZ5kNxlRr89fGbpoUmKjVBr93Sqmpzfxxv3F8Alq9m7GfTLMlOyco4

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

สอบถามโดยตรงโทร : 02-106-9300 , 02-106-9337 ถึง 40 (ในเวลาทำการ)

หรือสามารถยื่นคำร้องขอกู้ยืมเงิน ด้วยตนเอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ติดต่อได้ที่ : ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพมหานคร หรือกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการ

และในส่วนภูมิภาคติดต่อได้ที่ : สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด หรือศูนย์บริการคนพิการประจำจังหวัด

 

 

 

ผ่อนเพียงเดือนละ 410 บาทกู้ง่ายเพียงแค่ใช้บัตรประชาชนใบเดียวบัตรเงินด่วนธนาคารกสิกรไทยช่วงนี้เป็นช่องทางของ โ ควิ ด- 19 ที่กำลังระบาดในปัจจุบันทั่วประเทศและทั่วโลกทางธนาคารกสิกรไทยเห็นใจพี่น้องประชาชนเรื่องในยุคเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ลงทุกวันจึงมีการปล่อยสินเชื่อให้กู้ผู้ที่มีเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่ 50,000 บาทไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนในการแสดง

 

การกู้ยืมกูได้ง่ายทุกอาชีพดอกเบี้ยของกรณียกตัวอย่าง เช่นท่านกู้วงเงินอยู่ที่ 20,000 บาทท่านจะมีการผ่อนดอกเบี้ยอยู่ที่ 410 บาทเป็นต้นธนาคารกสิกรไทยมีสินเชื่อที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามองตอนนี้ธนาคารก็ได้มีสินเชื่อที่ดีมานำเสนอคือบัตรด่วนเอ็กซ์เพลสคาสต์รูท กด ผ่อน ช่วยได้ในบัตรเดียวซึ่งฟรีอัตราดอกเบี้ย 0% นานสูงสุด 30 วันหาเงินไม่ทันทางนี้เรามีการดูรายละเอียดเพิ่มเติมว่าจะมีเงื่อนไขอย่างไรบ้างในส่วนของคุณสมบัติทางด้านในการสมัคร

แบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน
1. ผู้ที่มีรายได้ประจำเป็นพื้นฐาน
2. เป็นสัญชาติไทย เกิดในประเทศไทย
3. อายุครบทำนิติกรรมสัญญาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปและไม่เกิน 70 ปีจึงสามารถทำการขอกู้ยืมได้และมีรายได้ขั้นต่ำอยู่ที่ 15,000 บาทขึ้นไปมีงานทำอย่างน้อยหกเดือน
ถ้าในส่วนของผู้ที่เป็นเจ้าของธุรกิจก็จะมีคุณสมบัติเบื้องต้นคือผู้ที่มีรายได้ประจำแต่มีข้อแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยคือต้องประกอบกิจการปัจจุบันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปี

อาชีพอิสระต้องประกอบอาชีพปัจจุบันมาแล้วอย่างน้อยหนึ่งปีเช่นเดียวกันและมีที่พักอาศัยที่สามารถติดต่อได้อย่างชัดเจนธนาคารกสิกรไทยทุกสาขาใกล้บ้านท่าน ถ้าหากลูกค้าท่านใดประสงค์ที่จะกู้ยืมสินเชื่อมีข้อสงสัยแบบเร่งด่วนสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัทพ์ 02-88888888 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Facebook Comments Box