บัตรคนจนรายใหม่ – รายเก่า

เตรียมลงทะเบียนบัตรคนจนรายใหม่ ตุลาคมนี้ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ขั้นตอนที่ 1.

ไปธนาคารที่สะดวก (ธกส.. ออมสิน, กรุงไทย)

ขั้นตอนที่ 2.

ㆍแสดงบัตรประชาชน

ㆍ กรอกแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลส่วนตัว รายได้ ทรัพย์สิน และหนี้สินของตน

ㆍเก็บหลักฐานไว้เพื่อยืนยันการลงทะเบียน คุณสมบัติของผู้สมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

มีสัญชาติไทยอายุ 18 ปีขึ้นไป

ว่างงานหรือมีรายได้ส่วนตัวไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี๊ ไม่มีทรัพย์สินทางการเงิน

(เงินฝากธนาคาร, สลากออมสิน, สลากธ.ก.ส..พันธบัตรรัฐบาลและตราสารหนี) หรือถ้ามี ทรัพย์สินดังกลาวจะต้องมีรวมกันไม่เกิน 100,000 บาท

รายได้ต่อครัวเรือนเป็นตัวประกอบการพิจารณา ถ้ามีรถยนต์จะถูกนำมาพิจารณาแต่ถ้ามี 2-3 คันจะไม่ได้รับสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้ามีการถือปัตรเครดิตก็จะถูกนำ มาพิจารณาเช่นกัน

 

สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่จะเปิดให้ลงทะเบียนได้แก่

1. ผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิเข้ามาลงทะเบียน ซึ่งคาดว่าจะมีกลุ่มตกหล่นจากมาตรการของรัฐที่ผ่านมาที่ต้องดูแลเป็น พิเศษ

เช่น กรณีไม่มีสมาร์ทโฟน สามารถเข้าร่วมปัตรคนจนใด้อีกกว่า 2 ล้านราย

2.ผู้ที่ด้รับสิทธิเดิมมีจำนวน 13.65 ลำนคน ก็ยังต้องมาลงทะเบียนใหม่ เพราะกระทรวงการคลังจะมีการปรับเงื่อนไขผู้ ได้รับสิทธิ

ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น เกณฑ์การลงทะเบียนรอบใหม่นี้ จะช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยอย่าง แท้จริง STARBUCKS’ COLD BREW เข้มข้น กลมกล่อม รื่นรมย์ได้ง่ายๆ ถึงบ้าน แค่สังผ่าน Starbucks” TH App Cold Brew ORDER NOW นายธนกร กล่าวว่ สำหรับมาตรการเยียวยาและการฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศ ที่ผ่านมา โครงการเพิ่มกำลิ้งซื้อให้แก่ผู้ มีบัตสวัสติการแห่งรัฐ หรือปัตรคนจน มีผู้ใช้สิทธิสะสม 13.52 ล้นคน ยอดใช้จ่ายสะสม 7,668.6 ลำนบาท และ โครงการเมศลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ มีผู้โช้สิทธิสะสม 1.10 ลำานคน ยอดใช้จ่ายสะสม 524.7 ล้านบาท ขณะนี้ยังไม่เปิดลงทะเบียน รอกำหนดการเปิดลงทะเบิ้ยนจากกระทรวงการคลังอิกครั้งเร็วๆนี้

 

สำหรับผู้ที่ถือบัตรคนจนรายเก่า

 

21 ก.ย. 64 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)

ว่า ครม. อนุมัติงบกลางปี 2564 จำนวน 27,005.66 ล้านบาท สำหรับกองทุนประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานราก

 

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน 4 ประเด็นสำคัญ คือ

1. ขยายระยะเวลามาตรการบรรเทาภาวะค่าน้ำค่าไฟให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปอีกจำนวน 12 เดือนตั้งแต่

เดือนตุลาคม 2564 ถึงกันยายน 2565 วงเงิน 2,018 ล้านบาท ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในส่วนของค่าไฟ 1.9 ล้านครัวเรือน

ค่าน้ำประปา 186,625 ครัวเรือน

2. จัดสวัสดิการแห่งรัฐ แก่ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน 13.56 ล้านคน วงเงิน 18,815 ล้านบาท

เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ค่าก๊าซหุงต้ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเบี้ยความพิการสำหรับคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ

3. ดำเนินโครงการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่วงเงิน 1,642 ล้านบาท

สำหรับการลงทะเบียนรอบใหม่เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการระบุตัวผู้มีรายได้น้อย

เป็นกลุ่มตกหล่นที่ไม่สามารถเข้าถึงไม่ผ่านคุณสมบัติผู้มีรายได้น้อยในรอบที่แล้ว

4. การจัดสรรสวัสดิการให้แก่ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ วงเงิน 4,530.66 ล้านบาท

คาดว่าการปรับลงทะเบียนรอบใหม่จะทำให้ผู้มีรายได้น้อยได้เข้าถึงสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มมากขึ้น

และครอบคลุมผู้ตกหล่น และจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ครม. อนุมัติครั้งนี้

Facebook Comments Box