เด็กเล็กรับ 2,000 บาท

คณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติเงินเพิ่ม 1,320 ล้านบาท จากเงินกู้ เยียวยๅ 2,000 บาท ครอบคลุมเด็กเล็กอีก 6.6 แสนคน

ภายใต้พระราชกำหนดเงินกู้ฯ เพิ่มเติมปี 64 แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพื่อใช้ในโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาด โควิด-19

 

 

สำหรับการช่วยเหลือเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 660,318 คน ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(อปท.) รวม 18,540 แห่ง ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ

โดยจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครองในสถานการณ์โควิด-19 รายละ 2,000 บาทต่อคน

ซึ่งจะทำให้กลุ่มเป้าหมายของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็น 1,389,722 คน

จากเดิมที่ไม่ครอบคลุมเด็กเล็ก และกรอบวงเงินโครงการเพิ่มขึ้นเป็น 2,779 ล้านบาท การขยายกลุ่มเป้าหมายครั้งนี้

 

 

จะช่วยบรรเทาภาระและผลกระทบทางด้านค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองที่ได้รับผล

กระทบทางด้านรายได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด และยังช่วยส่งเสริม

พัฒนาการของเด็กเล็กให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

จัดส่งรายชื่อให้กระทรวงศึกษาธิการตรวจความซ้ำซ้อนกับกลุ่มเป้าหมาย

โครงการ และได้จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและจำนวนนักเรียนในแต่ละระดับให้เป็นปัจจุบัน

สำหรับความคืบหน้าของโครงการบรรเทาช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา

เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวนเงิน2000บาท ต่อเด็กนักเรียน 1 คน

-เด็กเล็กที่มีสิทธิรับเงินในครั้งนี้ ต้องเป็นนักเรียนของศูนย์ฯในภาคเรียนที่ 1/2564
(มีชื่อในระบบ LEC ภายในวันที่ 2 กรกฎาคม 264) – กรณีเด็กเป็นต่างชาติ ต่างด้าว
ที่มีชื่อในระบบ LEC ต้องใช้เอกสารหลักฐานประจำตัวของเด็กที่ทางราชการไทยออก
ให้ ยื่นประกอบเพื่อการรับเงินในครั้งนี้ด้วย
– เริ่มโอน/จ่ายให้ผู้ปกครองตั้งแต่1พ.ย.64นี้ เป็นต้นไป

เช็คสิทธิรายชื่อเด็กรับเงินได้ที่นี่ :

lec.dla.go.th (Local Education Center Information System)

 

 

กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ประกาศหลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เพื่อให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ใช้ประกอบการขออนุญาตใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน และสถาบันการศึกษา จัดการเรียนการสอน
.
โดยระยะแรก เริ่มดำเนินการแล้วสำหรับโรงเรียนพักนอน ตามโครงการ Sandbox : Safety zone in School ตั้งแต่เดือน ส.ค. 64 ส่วนระยะที่ 2 เริ่มในเดือน ก.ย. นี้ สำหรับโรงเรียนไป – กลับ ที่มีความพร้อมและผ่านเกณฑ์การประเมิน
ซึ่งการจะเปิดโรงเรียนได้ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินหลายด้าน เช่น ครู – บุคลากรต้องฉีดวัคซีนครบโดสไม่น้อยกว่า 85% ในขณะที่นักเรียน – ผู้ปกครอง ควรได้รับวัคซีนตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด
เมื่อเปิดภาคเรียนแล้ว ต้องปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด และสามารถจัดการเรียนการสอนที่โรงเรียน (Onsite) หรือเรียนแบบออนไลน์ (Online) หรือแบบผสมผสาน (Hybrid) ได้ โดยแต่ละห้องเรียนไม่เกิน 25 คน เว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร

 

 

อ่านหลักเกณณ์เพิ่มเติมได้ที่นี่ :

ประกาศ หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียน.pdf – Google Drive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำหรับ บริษัท ริโก้ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ผลิตเกี่ยวกับเครื่องถ่สยเอกสาร ปริ้นเตอร์ และชิ้นส่วนรถยนต์ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ระยอง ได้มีการเปิดรับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์วันพฤหัสบดี ที่ 26/8/64 เวลา 10.00 น. ใครสนใจสามารถดูรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานฝ่ายผลิต จำนวนมาก
รายได้เฉลี่ย : 13,000 – 16,000 บาท/เดือน

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

-ชาย/หญิง
-อายุ 20-28 ปี
-วุฒิการศึกษา ม.3 ขึ้นไป ต้องมีวุฒิตัวจริง

-ไม่มี ร อ ย สั ก น อ ก ร่ ม ผ้ า , ไม่ ร ะ เ บิ ด หู
-ไม่รับคนเก่า

รายได้และสวัสดิการ

-เงินเดือน 10,050 บาท/เดือน
-ค่าเช่าบ้าน 1,300 บาท/เดือน
-ค่าอาหาร 650 บาท/วัน

-ค่าทักษะ 500 บาท/เดือน (อายุงานครบ 1 ปี)
-เงินพิเศษทำงานวันหยุด อาทิตย์ 100 บาท/วัน
-มีโบนัสประจำปี

-จ่ายเงินเดือนทุกวันที่ 25 ของเดือน
-บริษัทมีรถรับส่งบางเส้นทาง
-ตรวจสุขภาพประจำปีฟรี

-ค่ากะดึก 100 บาท/วัน
-เบี้ยขยัน 700-800-900-1,000 บาท/เดือน
-ค่าความร้อน 200 บาท/เดือน (บางแผนก)

-เงินพิเศษทำงานวันหยุด เสาร์ 60 บาท/วัน
-เงินพิเศษวันหยุดนักขัตฤกษ์ 200 บาท/วัน
-มีบรรจุเป็นพนักงานประจำ

-ทำงานหยุดเสาร์ อาทิตย์
-ประกันชีวิต ประกันสังคม 40,000 บาท ขึ้นไป

ใครสนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่นี่ : รับคนที่พักอาศัยในเขตระยองเท่านั้น สนใจสมัครได้ที่

-ซับ HR หน้านิคมสยามอีสเทิร์น (ศาลาแดง )
-ซับ HR หน้าบอร์ดอมตะซิตี้
-ซับ HR ในปั้ม ปตท.มาบยางพร

-ซับ HR ข้างหมู่บ้านศศิธร21
-โทร 0891120403พี่ตุ้ย

Facebook Comments Box