สรุป ประกันสังคม 29 จังหวัด

กำหนดการโอนเงินผู้ประกันตน
และจำนวนผู้ได้รับสิทธิล่าสุด
เยียวยาประกันสังคม ช่วยเหลือกว่า 10 ล้านคน ใน29 จังหวัด
โอนให้เฉพาะผู้สถานะสีเขียเท่านั้น
1.วันที่ 20 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ประกอบด้วย นครราชสีมา ระยอง ราชบุรี สระบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี เพชรบูรณ์ ประจวบคีรีขันธ์ ปราจีนบุรี เพชรบุรี ตาก อ่างทอง นครนายก สมุทรสงคราม และสิงห์บุรี (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 1,935,325 คน วงเงินคนละ 5,000 บาท
2.วันที่ 21 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน ในพื้นที่ 13 จังหวัดสีแดงเข้ม คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,164,382 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 5,000 บาท
3.วันที่ 22 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน อีกคนละ 5,000 บาท
4.วันที่ 23 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 รอบที่ 2 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา ที่เหลืออีก จำนวน 1,953,767 คน อีกคนละ 5,000 บาท
5.วันที่ 27 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 2,000,000 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
6.วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ในพื้นที่ 13 จังหวัด ที่ประกาศล็อกดาวน์ 2 เดือน คือ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สงขลา ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา จำนวน 1,017,296 คน รอบที่ 2 อีกคนละ 2,500 บาท
7.วันที่ 28 กันยายน 2564 โอนเงินเยียวยาให้ผู้ประกันตนมาตรา 40 ในพื้นที่ 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา (ที่ขึ้นทะเบียนใหม่) และจ่ายเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 ระหว่างวันที่ 4-24 สิงหาคม 2564 จำนวน 356,328 คน จะได้รับเยียวยา รวม 2 รอบ คนละ 10,000 บาท

ขั้นตอนการทบทวนสิทธิ

โดยประกันสังคมจะเปิดให้ผู้ที่ได้สถานะ “ไม่ได้สิทธิ” ยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม
สำนักงานประกันสังคม ชี้แจงการยื่นทบทวนสิทธิรับเงินเยียวยา ผู้ประกันตนมาตรา 33 มาตรา39 และมาตรา 40 ที่ไม่ได้รับสิทธิเยียวยา
สามารถยื่นทบทวนสิทธิได้ ตั้งแต่วันที่ 1-31 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้• เฉพาะผู้ได้สถานะ ไม่ได้สิทธิ”
• เช็กสิทธิ ได้ที่ สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน (sso.go.th)
• ใช้บัตรประชาชน ที่มีเลข 13 หลัก

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.33-39-40

 โหลดได้ที่นี้ คลิก : โหลดแบบฟอร์ม ม.33 ได้ที่นี้

ทบทวนสิทธิเยียวย ามาตรา 33
ให้ผู้ยื่นแบบคำขอทบทวนสิทธิเยียวย า กรอกแบบ ลงลายมือชื่อ ระบุเลขบัตรประชาชนให้ชัดเจน
หรือแนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมแนบเอกสาร ที่เกี่ยวข้องแล้ว นำแบบที่กรอกครบถ้วนแล้วไปยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่/จังหวัด/สาขา ทุกแห่งตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564

หลักฐานนายจ้าง

สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล
หลักฐานมอบอำนาจ
หลักฐานอื่นๆเช่น
หลักฐานที่แสดงว่าได้ประกอบกิจการใน 9 ประเภทกิจการ

ผู้ประกันตน
สำเนาบัตรประชาชน

 

 โหลดได้ที่นี้ คลิก : โหลดแบบฟอร์ม ม.39 – 40 ได้ที่นี้

เงื่อนไขผู้ที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ

• ม. 33 ผู้ประกันตนที่อยู่กิจการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในพื้นที่ 29 จังหวัดเยียวยา ใน 9 ประเภทกิจการ
• ม.39 ผู้ประกันตนที่มีฐานทะเบียนเป็นผู้ประกันตนใน 29 จังหวัด เยียวยาภายในเดือนกรกฎาคม 2564
• ม,.40 ผู้ประกันตน 13จังหวัดแรกที่สมัครภายใน 31 กรกฎาคม 2564 และจ่ายเงินภายในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
• 16 จังหวัดหลังที่สมัครและชำระเงินในวันที่ 3 ส.ค.64

วิธีทบทวนสิทธิเยียวยาผู้ประกันตน ม.33 ม.39 ม.40

• โทรติดต่อหมายเลข 1506
• กรอกเอกสาร ตามแบบฟอร์มที่สำนักงานประกันสังคมกำหนด

(เตรียมเปิดดาวน์โหลดผ่าน www.sso.go.th เร็วๆนี้)
รอเช็คได้ที่นี้ : https://bit.ly/2WCCn7E

• ติดต่อสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ด้วยตัวเอง ทำเอกสารขอทบทวนสิทธิเยียวยา
หรือดาวน์โหลดเอกสารกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนส่งเอกสารทางไปรษณีย์
เนื่องจากต้องลงลายมือชื่อ กรอกข้อมูล สำนักงานประกันสังคม จึงให้ยื่นทบทวนสิทธิ์เยียวยาด้วยเอกสารเท่านั้น

เช็คสถานยื่นทบทวนสิทธิ

แบบฟอร์มที่กรอกยื่นทบทวนสิทธิ ม.33-39-40

 โหลดได้ที่นี้ คลิก : https://drive.google.com/…/1ldzp7z2UOCInV8Y3IndE7W…/view

 

สรุปเบอร์ โทร ประกันสังคม 29 จังหวัด

พื้นที่รับเงินช่วยเหลือจากประกันสังคม

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกรุงเทพ

โทรศัพท์  :  เบอร์กลาง  0-2622-2500-17  

กรุงเทพมีหลายพื้นที่ คลิกที่นี้ 

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครปฐม

โทร : 034 271 434

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนครปฐม | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี

โทร : 02 550 5104

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดนนทบุรี | Facebook

 

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ

โทร : 02 755 6249

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรปราการ | Facebook 

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปทุมธานี

โทร :  02 567 0633

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดปทุมธานี | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร

โทร :  034 836 223

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานจัดหางาน จังหวัดสมุทรสาคร | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสงขลา

โทร :   0-7431-4845

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานจัดหางานจังหวัดสงขลา | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปัตตานี

โทร :  073 460 278

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :   สำนักงานจัดหางานจังหวัดปัตตานี | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดยะลา

โทร :  073362614

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานจัดหางานจังหวัดยะลา | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนราธิวาส

โทร : 073 532 334

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดนราธิวาส | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร :035 336 252

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

โทร : 038 784 420

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดชลบุรี | Facebook 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดฉะเชิงเทรา

โทร : 088 202 1265

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดกาญจนบุรี

โทร :034 564 315

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานจัดหางานจังหวัดกาญจนบุรี | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดตาก

โทร : 055-512-450-1

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดตาก | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครนายก

โทร :  037 313 097

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครนายก | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา

โทร :  044 205 353

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครราชสีมา สาขาปากช่อง | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

โทรศัพท์: 032 603 361

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : ประกันสังคมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรี

โทรศัพท์:  037 454 160

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดปราจีนบุรีและสาขาศรีมหาโพธิ | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี

โทรศัพท์:   032 428 620

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดเพชรบุรี | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดเพชรบูรณ์

โทรศัพท์:056 720 771

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดเพชรบูรณ์ | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดระยอง

โทรศัพท์: 038 610 170

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดระยอง | Facebook

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดราชบุรี

โทรศัพท์:032-321985 / 032-323518/032-319854

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดราชบุรี | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดลพบุรี

โทรศัพท์: 036 412 923

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสิงห์บุรี

โทรศัพท์:036 507205-7

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสิงห์บุรี | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสงคราม

โทรศัพท์: 034 716 181

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคม จังหวัดสมุทรสงคราม | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี

โทรศัพท์: 036 223 066

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :    ประกันสังคมจังหวัดสระบุรี | Facebook  

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี

โทรศัพท์: 036 223 066

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ :  สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุพรรณบุรี | Facebook

 

สำนักงาน ประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง

โทรศัพท์:  081 904 9893

ติดต่อทาง FACEBOOK ได้ที่ : สำนักงานประกันสังคมจังหวัดอ่างทอง | Facebook

Facebook Comments Box