วิธีลงทะเบียนรับเงิน 2,000 บาท

จากที่ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมากในตอนนี้ ทำให้ประชาชนหลายๆคนได้รับความลำบากมาก เพราะสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

จากกรณีที่ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. ได้อนุมัติโครงกการเยียวย านายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ใน พื้นที่สีแดงเข้มสำหรับมาตรการเยียวย า

นายจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่สำนักงานประกันสังคม ภายใต้สังกัดกระทรวงแรงงาน ได้นำเสนอครอบคลุมพื้นที่ 4 กิจการ ดังนี้

 

 

1. กิจการก่อสร้าง

2. กิจการที่พักแรมและบริการด้านอาหาร

3. กิจการศิลปะ ความบันเทิงและนันทนาการ

4. กิจการกิจกรรมการบริการด้านอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ

 

 

พื้นที่สีแดงเข้มที่ได้รับสิทธิ

กรุงเทพมหานคร
นครปฐม
สมุทรสาคร
ปทุมธานี
นนทบุรี
สมุทรปราการ

 

 

เปิดหลักเกณฑ์

กรณีนายจ้างที่อยู่ในฐานข้อมูลประกันสังคมตั้งแต่ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 หรือนายจ้างที่ขึ้นทะเบียนใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 มิถุนายน-30 กรกฎาคม 2564

จำนวน 41,940 ราย ท่านจะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง
กรณีผู้ประกันตนมาตรา 33 จำนวน 663,916 ราย จะได้รับเงินเยียวยาในอัตรา 2,000 บาทต่อคน ทั้งนี้กรณีที่ผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างมากกว่า 1 ราย

ให้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยาเพียงครั้งเดียวในอัตรา 2,000 บาท

 

ลูกจ้าง

ลูกจ้างที่มีการจ่ายเงินสมทบไม่น้อยกว่า 6 เดือน รับเงินชดเชยเหตุสุดวิสัย 50% ของค่าจ้างสูงสุดไม่เกิน7,500 บาท
รัฐบาลจ่ายเพิ่มเติมให้ลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีสัญชาติไทยอีก 2,000 บาทต่อคน

วีธีรับเงินเงินเยียวย า

 

วิธีการจ่ายเงินเยียวยานั้น กรณีบุคคลธรรมดาและผู้ประกันตนมาตรา 33 จะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) เฉพาะการผูกบัญชีพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชน กรณีนายจ้างที่เป็นนิติบุคคล

สำนักงานประกันสังคมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากตามที่นายจ้างแจ้ง หรือตามวิธีการอื่น ๆ ที่กระทรวงแรงงานกำหนด โดยเริ่มโอนเงินเยียวย าครั้งแรกภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564 และโอนเงินซ้ำทุกสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

 

 

ขณะที่ นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานประกันสังคม ในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการที่มีลูกจ้างแต่ยังไม่ขึ้นทะเบียนประกันสังคม ขอให้มาขึ้นทะเบียนประกันสังคมในระหว่างวันที่ 29 มิ.ย.- 30 ก.ค.64

โดยสามารถขึ้นทะเบียนผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th ซึ่งทั้งนายจ้างและลูกจ้างจะได้รับเงินเยียวยา โดยลูกจ้างสัญชาติไทยรับเงินรายละ 2,000 บาท นายจ้างรับ 3,000 บาทลูกจ้างหนึ่งคน

 

สูงสุดไม่เกิน 200 คนต่อแห่ง โดยกระทรวงการคลังจะโอนผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับบัตรประชาชน ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยติดต่อสายด่วนประกันสังคม 1506 กด 1 ตลอด 24 ชั่วโมง

วิธีลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียนได้ที่ เว็บไซต์ https://empui.doe.go.th ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากถูกเลิกจ้าง โดยขั้นตอนมีวิธีดังต่อไปนี้

Facebook Comments Box