5ร าศี หมดเคร าะห์ คร อบครัวสุขสบ าย

ร าศีเมษ

ในเรื่ องของการเงิ น ถือว่าโดดเด่นอยู่ เงิ นไหลเวี ยนคล่ องตัว อย ากซื้ออะไรก็ซื้อหรืออย ากได้อะไร ก็สมใจอย าก

แต่ระวั ง คนอื่นจะทำให้เดื อดร้ อนในเรื่ องของเงิ นเงิ นทองทอง ส่วนคนทำธุรกิจระวั งการขั ดแ ย้งในเรื่ องของผลประโยชน์

 

ร าศีพฤ ษภ

ไหลเวี ยนคล่ องตัวมาก ถึงมีเรื่ องต้องจ่ ายเยอะ แต่ก็เป็นค่ าใช้จ่ ายเพื่อสนองตัวเองล้วนๆ อย ากกินอะไรได้กิน

อย ากไปไหนได้ไป เป็นช่วงมีความสุขกับการใช้จ่า ยเรื่ องสวยๆ งามๆ รวมไปถึงการกินและยังเป็นช่วงโช คดีมีล าภปากอยู่เสมอ

 

 

ราศีก รกฎ

โดดเด่น ร วยไม่รู้เรื่ อง มีโชคลาภแบบคูณส อง มีแล้วมีอีกกันไปเลย แต่ก็ระวั งทุกขล าภด้วยเช่นกัน

แบ่งเงิ นทำบุญบ้ างอะไรบ้ างจะเป็นการดี การเงิ นโดยทั่วไปต้องบอกว่าดีมากกว่าเดิม ซื้อทรั พย์สิ นหรือลงทุนได้

 

ร าศีพิจิก

ต้องเรียกว่ามีโช ค ร วยไม่รู้เรื่อง หยิบจับอะไรก็เป็นเงิ นเป็นทองกันไปหมด ยิ่งถ้าเปิ ดร้ านทำธุรกิ จแล้ว

ไหว้น างกวักหรือเจ้าที่เจ้าทางดีๆ ก็มีแต่ร วยกับร วย เอาเป็นว่าการเงิ นไหลเวี ยนคล่องตัว ลงทุนต่อยอดทางธุรกิ จได้

 

ร าศีกุมภ์

เรียกว่าเงิ นทองไหลมาเทมา ร วยไม่รู้เรื่ อง มีโช คล าภ คนทำธุรกิ จกำไรงาม ใครจะข ายที่ข าย

ทางต้องบอกว่าข ายได้ให้รีบประก าศข าย แต่อย่ างไรเสีย ต้องรู้จักเก็บเงิ น จะมีอนาค ตที่ดีและร่ำร วย

Facebook Comments Box