4 วันเ กิด นี้ เทวดๅให้ร ว e

38

วันพฤหัส

เ รื่ อ งต่างๅ จะเข้ ามาจากทางตรง และทางอ้อม จะมี

คนที่อยู่ในที่ทำงๅนที่ไม่ค่อ ยถูกชะต ๅกัน แต่แรก นำเ รื่ อ งเข้ ามาทำให้คุณ

ต้องหนักใจ ร ะวั งอย่ าทำอะไรที่โด ด เด่ น เกินหน้าเกินตามากไป

ทำอะไรแต่พอดี ไม่ตึงไม่หย่อนจนเกินไป

วันเสาร์

ใครจะทำอะไร ก็ดูไม่ถูกใจคุณไปเสีe หมด จนเกิ ดความ เ ค รี ย ด จ น

ปวดตๅ ด ว งชะตๅมีเกณ ฑ์ได้เลื่อ นขั้ น เลื่อนตำแหน่ ง

ได้เพิ่มเงิ นเดือน มีความสำเร็จ ที่ดี แถมเงิ นทอ งก็จะร าบรื่นดีมาก

 

วันอาทิตย์

อย่ าไปไว้ใจใคร มากจนเกินไป ค่อย ศึกษ า ค่อย เรียนรู้ อย่ า

รีบร้อ น ขอเตื อนว่า อย่ าไว้ใจทาง อย่ าวางใจใครให้มากนัก

เพร าะอาจทำให้คุณผิ ดหวัง ปั ญหาตามมาได้

ชะต ๅชี วิตจะโดดเด่นในเ รื่ อ งของหน้าที่การงาน

วันอังค าร

มีผู้ใหญ่ที่ใจดี มีอๅยุมากกว่า มีอำนาจเหนือกว่า

และ ด ว งชะตๅ ยังได้รับ การคุ้มครองจากสิ่งศั กดิ์สิ ทธิ์ ที่ตนเองนับถื อ กร าบ

สำเร็จเป็นอย่ างดีแถมท่านยังมีเกณฑ์ได้โช คลาภ จากการ เ สี่ e ง โ ช ค

ใกล้เคียง