กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม
   

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543


1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด


ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข. ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ผู้ใดผู้หนึ่งที่ได้รับเลือก


ค. อธิบดีผู้พิพากษาศาลฎีกา ง. ไม่มีข้อถูก


คำตอบ ก. ?ประธานศาลอุทธรณ์? หมายความว่า อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วย


ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลากร


2. ข้าราชการศาลยุติธรรม หมายถึงใคร


ก. สมศรี เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 3 ข. สมชาย ผู้ช่วยผู้พิพากษา


ค. สมเดช เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 1 ง. ข้อ ก. และ ค. ถูก


คำตอบ ง. ?ข้าราชการศาลยุติธรรม? หมายความว่า ข้าราชการธุรการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ


ข้าราชการฝ่ายตุลาการ


3. ข้าราชการตุลาการ หมายถึงใคร


ก. อนันต์ อธิบดีผู้พิพากษา ข. อรุณ ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น


ค. อดิศร ผู้ช่วยผู้พิพากษา ง. ถูกทุกข้อ


คำตอบ ง. ?ข้าราชการตุลากร? หมายความว่า ข้าราชการตุลาการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ


ฝ่ายตุลาการ


4. ข้อใดมิใช่ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ก. กนิษฐา ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ ข. กรกนก เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม 3


ค. กษมา ลูกจ้างชั่วคราว ง. ถูกทุกข้อ


คำตอบ ค. ?ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม? หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการตามกฎหมาย


ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการ


5. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร


ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.


ค. ค.บ.ศ. ง. ค.บ.ศ.


คำตอบ ข. ?ก.บ.ศ.? หมายความว่า คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม


6. คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่าอะไร


ก. ก.ศ. ข. ก.บ.ศ.


ค. ค.ข.ศ. ง. ก.ข.ศ.


คำตอบ ก. ?ก.ศ.? หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม


7. ข้อใดกล่าวผิดเกี่ยวกับสำนักงานศาลยุติธรรม


ก. เป็นหน่วยงานอิสระ ข. มีฐานะเป็นนิติบุคคล


ค. เป็นรัฐวิสาหกิจ


ง. การแบ่งส่วนราชการภายในและการกำหนดอำนาจหน้าที่ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.


คำตอบ ค. ให้มีสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระ มีฐานะเป็นนิติบุคคล


การแบ่งส่วนราชการภายในของสำนักงานศาลยุติธรรมและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของ


ส่วนราชการนั้น ให้ทำเป็นประกาศ ก.บ.ศ.


ประกาศตามวรรคสอง เมื่อได้รับความเห็นชอบจากประธานศาลฎีกาและประกาศในราชกิจจา


นุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้


8. สำนักงานศาลยุติธรรมมีหน้าที่อะไร


ก. งานธุรการของศาลยุติธรรม ข. งานส่งเสริมงานตุลาการ


ค. งานวิชาการของศาลยุติธรรม ง. ถูกทุกข้อ


คำตอบ ง. สำนักงานศาลยุติธรรมมีอำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการของศาลยุติธรรม งานส่งเสริม


งานตุลาการ และงานวิชาการ ทั้งนี้ เพื่อสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้แก่ศาลยุติธรรม รวมทั้ง


เสริมสร้างให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปโดยสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ


9. ข้อใดเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมที่จะต้องรับผิดชอบ


ก. งานธุรการ ข. งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา


ค. ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ง. ถูกทุกข้อ


คำตอบ ง. ให้สำนักงานศาลยุติธรรมจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศาลยุติธรรมทุกแห่ง ให้เพียงพอที่จะ


รับผิดชอบงานธุรการ งานช่วยค้นคว้าทางวิชาการแก่ผู้พิพากษา รวมตลอดทั้งการประสานงานกับ


ส่วนราชการต่างๆ และงานอื่นใดตามที่ศาลยุติธรรมมอบหมาย


10. ใครมีหน้าที่ควบคุมดูแลราชการโดยทั่วไปของสำนักงานศาลยุติธรรม


ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล


คำตอบ ข. ให้มีเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นข้าราชการศาลยุติธรรม ขึ้นตรงต่อประธานศาลฎีกา


มีหน้าที่ควบคุมดูแลโดยทั่วไปซึ่งราชการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบ


ของทางราชการ รวมทั้งระเบียบ ประกาศ และมติของ ก.บ.ศ. และเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการใน


สำนักงานศาลยุติธรรม โดยมีรองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติราชการ


11. บุคคลใดเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรมในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก


ก. ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะ ข. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


ค. ผู้อำนวยการศาลยุติธรรม ง. จ่าศาล


คำตอบ ข. ในกิจการของสำนักงานศาลยุติธรรมที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภายนอก ให้เลขาธิการสำนักงาน


ศาลยุติธรรมเป็นผู้แทนของสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อการนี้ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะ


มอบหมายให้บุคคลใดปฏิบัติราชการเฉพาะอย่างแทนก็ได้ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามระเบียบที่ ก.บ.ศ.


กำหนด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา


12. ข้อใดเป็นประธานคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม


ก. ประธานศาลฎีกา ข. อธิบดีศาลอุทธรณ์


ค. ผู้พิพากษาศาลชั้นต้น ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


คำตอบ ก. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม เรียกโดยย่อว่า ?ก.บ.ศ? มีประธานศาลฎีกาเป็นประธาน


กรรมการบริหารศาลยุติธรรม


13. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมข้อใดกล่าวถูกต้อง


ก. เลือกจากผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษาได้


ข. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลฎีกา จำนวน 4 คน


ค. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลอุทธรณ์ จำนวน 4 คน


ง. เลือกจากข้าราชการตุลาการในศาลชั้นต้น จำนวน 4 คน


คำตอบ ก. ให้มีคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ?ก.บ.ศ.? ประกอบด้วย


(1) ประธานศาลฎีกาเป็นประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม


(2) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมซึ่งข้าราชการตุลาการเว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา


เป็นผู้เลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชั้นศาล ดังต่อไปนี้


(ก) ศาลฎีกา ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลฎีกาในตำแหน่งที่ไม่


ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลฎีกา จำนวน 4 คน


(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งในศาลอุทธรณ์


และศาลอุทธรณ์ภาคในตำแหน่งที่ไม่ต่ำกว่าผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ หรือผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค


จำนวน 4 คน


(ค) ศาลชั้นต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการผู้มีอาวุโสสูงสุด 100 คนแรกที่ดำรง


ตำแหน่งในศาลชั้นต้น และซึ่งมิใช่ข้าราชการตุลาการที่ดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส จำนวน 4 คน


(3) กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิด้านการงบประมาณ ด้านการพัฒนาองค์กร หรือ


ด้านการบริหารและการจัดการซึ่งประธานกรรมการบริหารศาลยุติธรรม และกรรมการบริหารศาลยุติธรรม


(2) เป็นผู้เลือกจากบุคคลซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน


ไม่น้อยกว่า 2 คน แต่ไม่เกิน 4 คน


14. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่ากี่ปี


ก. 35 ปี ข. 40 ปี


ค. 45 ปี ง. 50 ปี


คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมผู้ทรงคุณวุฒิ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม


ดังต่อไปนี้


(1) มีสัญชาติไทยโดยการเกิด


(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 40 ปีบริบูรณ์


(3) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา


สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น


(4) ไม่เป็นสมาชิกหรือผู้ดำรงตำแหน่งอื่นของพรรคการเมือง


(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน


ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคติดต่อร้ายแรง


(6) ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างถูกสั่งให้พักราชการหรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ตามกฎหมาย


ว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น


(7) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว


(8) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด


ที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ


(9) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย


ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมหรือตามกฎหมายอื่น


15. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระคราวละกี่ปี


ก. 1 ปี ข. 2 ปี


ค. 4 ปี ง. 5 ปี


คำตอบ ข. กรรมการบริหารศาลยุติธรรมมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสองปี แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน


สองวาระติดต่อกันไม่ได้


16. กรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารศาลยุติธรรมต้องให้ใครเป็นผู้วินิจฉัย


ชี้ขาด


ก. ประธานศาลฎีกา ข. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์


ค. ก.บ.ศ. ง. ก.ศ.


คำตอบ ค. ในกรณีเป็นที่สงสัยเกี่ยวกับการพ้นจากตำแหน่งของกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ให้


ก.บ.ศ. เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด


17. กรณีที่กรรมการบริหารศาลยุติธรรมจะต้องจัดให้มีการเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตำแหน่ง


ที่ว่างภายในกี่วัน


ก. 7 วัน ข. 15 วัน


ค. 30 วัน ง. 60 วัน


คำตอบ ก. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการบริหารศาลยุติธรรมว่างลง ไม่ว่าเพราะเหตุใดและวาระการอยู่


ในตำแหน่งที่ว่างลงนั้นเหลือไม่น้อยกว่า 90 วัน ให้เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมดำเนินการให้มี


การเลือกกรรมการบริหารศาลยุติธรรมแทนตำแหน่งที่ว่างภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ตำแหน่งดังกล่าว


ว่างลงและให้ผู้ได้รับเลือกอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน


18. ข้อใดเป็นอำนาจของ ก.บ.ศ.


ก. ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการอำนวยความยุติธรรม


แก่ประชาชนของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี


ข. ให้ความเห็นชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของศาลยุติธรรม


ค. วินิจฉัยชี้ขาดคดีกรณีที่มีการขัดแย้งกันระหว่างศาล


ง. ข้อ ก. และ ข. ถูก


คำตอบ ง. ก.บ.ศ. มีอำนาจหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับงาน


บริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรม ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผน และ


ประเพณีปฏิบัติของทางราชการศาลยุติธรรม โดยให้มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้


(1) ออกระเบียบหรือประกาศ หรือมีมติเพื่อการบริหารราชการศาลยุติธรรมในส่วนที่เกี่ยวกับ


งานบริหารราชการและงานธุรการของสำนักงานศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามนโยบายของประธานศาลฎีกา


รวมทั้งมีอำนาจยับยั้งการบริหารราชการของศาลยุติธรรมหรือสำนักงานศาลยุติธรรมที่ไม่เป็นไปตาม


ระเบียบ ประกาศ หรือมตินั้นด้วย


(2) ให้ความเห็นชอบในการเสนอร่างกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการและการอำนวยความ


ยุติธรรมแก่ประชาชนของศาลยุติธรรมต่อคณะรัฐมนตรี


(3) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายในการบริหารราชการของ


ศาลยุติธรรมและสำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อดำเนินการตามมาตรา 32


(4) พิจารณาให้ความเห็นชอบในการบริหารจัดการงบประมาณและการพัสดุของศาลยุติธรรม


และสำนักงานศาลยุติธรรม


(5) การกำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการตามประเพณี วันหยุดราชการประจำปี และการลาหยุด


ราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม และลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม


(6) กำหนดให้มีตราสัญลักษณ์ หรือเครื่องหมายใดเพื่อใช้ในการบริหารราชการศาลยุติธรรม


รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำและใช้ตราสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายนั้นไว้ด้วย


(7) แต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลให้ทำการใดๆ แทน และกำหนดอัตราเบี้ยประชุมหรือ


ค่าตอบแทนให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้ง


(8) กำกับดูแลการบริหารราชการศาลยุติธรรมให้เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้


หรือกฎหมายอื่น


(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่มีกฎหมายกำหนดไว้ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ ก.บ.ศ.


19. ใครไม่ได้เป็นกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมโดยตำแหน่ง


ก. ประธานศาลอุทธรณ์ ข. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์


ค. เลขาธิการ ก.พ. ง. เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม


คำตอบ ข. ให้มีคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมคณะหนึ่งเรียกโดยย่อว่า ?ก.ศ.? ประกอบด้วย


(1) รองประธานศาลฎีกาซึ่งมีอาวุโสสูงสุดเป็นประธาน ประธานศาลอุทธรณ์ เลขาธิการ ก.พ.


และเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง


(2) ข้าราชการตุลาการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมชั้นศาลละ 1 คน


(3) ข้าราชการศาลยุติธรรมผู้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 ขึ้นไป ซึ่งได้รับเลือกจากข้าราชการ


ศาลยุติธรรมที่ดำรงตำแหน่งระดับ 6 ขึ้นไป จำนวน 5 คน และ


(4) ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการพัฒนาองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล หรือด้านการบริหารและ


การจัดการ ซึ่งไม่เป็นหรือเคยเป็นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุติธรรม และมีคุณสมบัติและ


ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ ก.บ.ศ. กำหนด ซึ่งกรรมการตาม (1) (2) และ (3) เป็นผู้เลือกจำนวนไม่เกิน


3 คน


ให้ ก.ศ. แต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรมเป็นเลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ


20. ข้อใดมิใช่อำนาจของ ก.ศ.


ก. กำหนดวันทำงาน วันหยุดราชการของข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม


ข. กำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก บรรจุแต่งตั้งข้าราชการศาลยุติธรรม


ค. การจัดสวัสดิการแก่ข้าราชการศาลยุติธรรม


ง. ไม่มีข้อถูก


คำตอบ ก. ให้ ก.ศ. มีอำนาจออกระเบียบหรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล และการอื่นของ


สำนักงานศาลยุติธรรม ในเรื่องดังต่อไปนี้


(1) การกำหนดคุณสมบัติ การคัดเลือก การบรรจุ การแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ


การพัฒนา การย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน การออกจากราชการ


การสั่งพักราชการ การสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน วินัยการสอบสวนและการลงโทษทางวินัย


การร้องทุกข์ และการอุทธรณ์ การลงโทษสำหรับข้าราชการศาลยุติธรรม


(2) การรักษาราชการแทนและกากรปฏิบัติราชการแทนในตำแหน่งของข้าราชการศาลยุติธรรม


(3) การกำหนดเครื่องแบบและการแต่งกายของข้าราชการศาลยุติธรรม


(4) การจ้างและการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ชำนาญการเฉพาะด้าน อันจะ


เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของศาลยุติธรรม รวมทั้งกำหนดอัตราค่าตอบแทนการจ้างด้วย


(5) การแต่งตั้งบุคคลหรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินกิจการใดๆ ตามแต่จะมอบหมาย


(6) การจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นแก่ราชการศาลยุติธรรม


(7) การรักษาทะเบียนประวัติและควบคุมการเกษียณอายุของข้าราชการศาลยุติธรรม


(8) การกำหนดวิธีการและเงื่อนไขในการจ้างลูกจ้างของสำนักงานศาลยุติธรรม รวมทั้ง


การกำหนดเครื่องแบบ การแต่งกาย และการจัดสวัสดิการหรือการสงเคราะห์อื่นของลูกจ้างของ


สำนักงานศาลยุติธรรม


(9) การกำหนดกิจการอื่นอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานบุคคล
ส่งเป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ 083-067-4168, 080-604-2510
(เปิดบริการทุกวัน เวลา 8.00 - 22.00 น.)

ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com
http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1460ราคา : 399

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : ชำระค่าสินค้าและบริการ
1. ธ.กรุงเทพ สาขาเซ็นทรัลพระราม 3 ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 048-0-17796-3 Sumalee Thongyot
2. ธ.กรุงไทย สาขาบิ๊กซีสะพานควาย ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 980-6-40570-6 Sumalee Thongyot
3. ธ.กรุงศรีอยุธยา ออมทรัพย์ สาขาอุรุพงษ์ เลขที่บัญชี 130-1-28490-7 ชื่อบัญชี Pisitchai Kimchai
4. ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาบิ๊กซี รามอินทรา เลขที่บัญชี 402-398830-4 ชื่อบัญชี Pisitchai & Sumalee

โอนเงินแล้วแจ้งมาที่อีเมล์ lek.pisi@hotmail.com หรือ sayrungsingsri@yahoo.com


การรับส่งสินค้า : ส่งไฟล์คู่มือสอบทางอีเมล์

ชื่อ : สุมาลี

โทรศัพท์มือถือ : 0863690688

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เข้าชม : 952 ครั้ง

เริ่ม : 14 พ.ย. 2554

อัพเดท : 7 ธ.ค. 2554

เว็บไซต์ :

IP : 27.55.2.2xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : คำตอบ จำนวน หมายความว่า ก.บ.ศ. ก.บ.ศ. คน วัน เลขที่บัญชี ก.ศ. ออมทรัพย์ และ


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส. แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส.

แนวข้อสอบ ป.ป.ส. ทุกตำแหน่ง ข้อสอบ ปปส. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2857 1. พระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิ

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก.

แนวข้อสอบสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม สปก. http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2866 1. ข้อใดคือเว็ปไซด์ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ก. [url]www.alo.go.th[/

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างไฟฟ้า กรมเจ้าท่า http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2839 1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร ก. กล

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ

คู่มือสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 ทุกตำแหน่งที่เปิดสอบ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2837 1.จังหวัดใดไม่ได้อยู่ในพื้นที่การดูแลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 ก. ระยอง

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน

แนวข้อสอบนักวิชาการเงินและบัญชี กรมการจัดหางาน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2833 จงใช้ข้อมูลต่อไปนี้ในการตอบคำถามข้อ 1. ? 10. ต่อไปนี้เป็นข้อมูลของสมาคมไทย

ติดต่อ pisitchai | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา

ข้อสอบคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้อำนวยการสถานศึกษา http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2687 1. หน่วยงานใดต่อไปนี้ไม่เป็นนิติบุคคล ก . องค์การบริหารส่วนตำบล

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน

แนวข้อสอบผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ เหตุการณ์ปัจจุบัน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2686 1. ข้อใดคือกฎหมายสำหรับการบริหารงานบุคคล ก. พรบ.การศึกษาแห่งชาติ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ

แนวข้อสอบ ศึกษานิเทศก์ ใช้สอบทั่วประเทศ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2688 1. ข้อใดไม่ใช่จุดประสงค์ของการบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ก. เพื่อให้บริการสนับ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ

เก็งข้อสอบเข้าทำงาน บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด(มหาชน) ที่กำลังเปิดสอบ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2691 1.การกระทำในข้อใดอาจไม่ใช่การก่อการร้าย 1. การจี้เครื่องบินของสายก

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน

เก็งข้อสอบผู้บริหารสถานศึกษา เตรียมสอบผู้บริหารโรงเรียน http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2692 1. สมาชิกวุฒิสภาที่ได้มาจากการสรรหามีจำนวนกี่คน ก. 45 คน

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งข้อสอบ กทม. 2555 เก็งข้อสอบ กทม. 2555

เก็งข้อสอบ กทม. 2555 http://www.thaionline1.com/read.php?tid=2668 แนวข้อสอบ กทม. 2555 1. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 ตราเป็นกฎหมายเมื่อใด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม

แนวข้อสอบนักจิตวิทยาของศาลยุติธรรม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรม พ.ศ. 2543 1. ประธานศาลอุทธรณ์ หมายถึงข้อใด ก. อธิบดีผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

เอกสารคู่มือเตรียมสอบวิศวกรปิโตรเลียมปฏิบัติการ กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ http://www.thaionline1.com/read.php?tid=1716&fpage=2 1. ปิโตรเลียมเกิดขึ้นได้อย่างไร ? ก. เกิดจากซากสัตว์ทะเลเล็ก ๆ ที

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า 1. ทรานซิสเตอร์นิยมใช้ในวงจรอะไร ก. วงจรเร็คติไฟล์ ข. วงจรโมดิไฟด์ ค. วงจรแอมปริจูด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส.

แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับธนาคาร ธกส. 1. ธนาคาร ธ.ก.ส.จัดตั้งขึ้น เมื่อใด ก. พ.ศ. 2473 ข. พ.ศ. 2499 ค. พ.ศ. 2502 ง. พ.ศ. 2509 ตอบ ง. พ.

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554 จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554

จำหน่ายคู่มือเตรียมสอบ ธกส ด้านพัฒนาธุรกิจ และการเงิน ประจำสาขาสำนักงาน ปี 2554 ตัวอย่างแนวข้อสอบวิชาความละเอียดแม่นยำ เรียงลำดับเหมือนกันกับสิ่งที่กำหนด 1.28536479739120 ก. 258

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า

แนวข้อสอบนายช่างอิเล็กทรอนิกส์ กรมเจ้าท่า 1. ทรานซิสเตอร์นิยมใช้ในวงจรอะไร ก. วงจรเร็คติไฟล์ ข. วงจรโมดิไฟด์ ค. วงจรแอมปริจูด

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด) คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด)

คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 (กำลังเปิดสอบล่าสุด) 1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า ?ครู? คือ ?ผู้หนัก? ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ ก. ครู คือ เรือจ้าง ข. ครู คือ

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554

เก็งสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 ข้อสอบตำแหน่งปฎิบัติงานด้านพัฒนาธุรกิจ ธ.ก.ส. 2554 1. สินเชื่อที่มีอายุ 3 ปี คือ ก. สินเชื่อระยะสั้น

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554
คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม

คู่มือเตรียมสอบตำแหน่งนักจิตวิทยาปฏิบัติการ สำนักงานศาลยุติธรรม แนวข้อสอบ จิตวิทยา 1. ข้อใดกล่าวความหมายของพฤติกรรมได้ถูกต้อง ก. การกระทำทุกอย่างของมนุษย์ที่ทำไปโดยรู้ตัว ข. ข. การกระทำทุกอย่าง

ติดต่อ สุมาลี | ราคา 399 | 7 ธ.ค. 2554


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |