กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูปี 2555
   

แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูปี 2555

ชุดเก็งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู

1. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด?
ก. เซตของผู้ใช้ ข. Application
ค. เซตของโปรแกรม ง. Supervisor Program
ตอบ ค. เซตของโปรแกรม
2. ข้อใดเป็นการประมวลผลที่ทำให้คอมพิวเตอร์เข้าใจคำสั่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ หรือภาษาอื่น?
ก. Inference Engine ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
ค. ระบบหุ่นยนต์ ง. ระบบการเรียนรู้
ตอบ ข. การประมวลผลโดยภาษาธรรมชาติ
3. การพิจารณาผลเพื่อคัดเลือกทางเลือกที่เหมาะสมอยู่ในขั้นตอนใด
ก. การวิเคราะห์ระบบ
ข. การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
ค. การออกระบบ
ง. การพัฒนาระบบใหม่
ตอบ ข. การกำหนดความต้องการของระบบใหม่
4. ระบบสารสนเทศสำหรับผู้บริหารระดับสูงในการตัดสินใจ จัดเป็นสารสนเทศชนิดใดที่เป็นข้อสรุปทั้งภายในและภายนอกองค์กร?
ก. Executive Information System
ข. Decision Support System
ค. Expert System
ง. Management Information System
ตอบ ก. Executive Information System
5. ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาแรกที่นำมาใช้ในการพัฒนาระบบสานสนเทศ คือข้อใด?
ก. COBOL ข. FORTRAN
ค. PASCAL ง. ASSEMBLY
ตอบ ข. FORTRAN
6. จงพิจารณาว่าข้อใดไม่ถูกต้อง?
ก. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้สังคมชนบทและสังคมเมืองเป็นสังคมเดียวกัน
ข. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านการศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ค. หลักการลบเลขในคอมพิวเตอร์ใช้เทคนิคการบวกเลขแบบ Complement
ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์
ตอบ ง. ในหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบที่เล็กที่สุดเรียกว่าไบต์
7. ข้อใดคือองค์ประกอบของระบบสารสนเทศ?
ก. ผู้ใช้ ข. ข้อมูล
ค. ขั้นตอนการทำงาน ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
8. ข้อใด มิใช่ หลักการพื้นฐานในการทำวิจัย?
ก. ความสมบูรณ์ครบถ้วน (completion)
ข. ความชัดเจน (celerity)
ค. ความถูกต้อง (exactness)
ง. ความเข้าใจง่าย (simplification)
จ. ไม่มีคำตอบ
ตอบ จ. ไม่มีคำตอบ
9. การวิจัย ต้องดำเนินการขั้นตอนใดเป็นลำดับแรก?
ก. ออกแบบวิจัย
ข. เก็บรวบรวมข้อมูล
ค. กำหนดปัญหาการวิจัย
ง. กำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
จ. ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ตอบ ค. กำหนดปัญหาการวิจัย
10. ขั้นตอนสุดท้ายของการทำวิจัยคือข้อใด?
ก. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ข. การแปลความหมายข้อมูล
ค. การวิเคราะห์ข้อมูล
ง. การสรุปผล
จ. การเขียนรายงานวิจัย
ตอบ จ. การเขียนรายงานวิจัย
11. ข้อใดมิใช่จรรยาบรรณนักวิจัย?
ก. ต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่ทำวิจัย
ข. มีความรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับ
ค. เคารพความคิดเห็นทางวิชาการของผู้อื่น
ง. ซื่อสัตย์และมีคุณธรรมในทางวิชาการ
จ. ไม่มีคำตอบ
ตอบ จ. ไม่มีคำตอบ
12. ปัญหาข้อใดไม่ถือว่าเป็นปัญหาวิจัย?
ก. ทำไมดวงอาทิตย์จึงขึ้นทางทิศตะวันออก
ข. ทำไมเวลาทักทายกันคนไทยจึงใช้การไหว้
ค. ทำไมสุนทรจึงไม่ได้ 2 ขั้น
ง. ทำอย่างไรตัวเราจึงจะประสบความสำเร็จในการทำงาน
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ จ. ปัญหาที่เป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติ ปัญหาส่วนบุคคล ปัญหาที่ไม่มีความสำคัญ ไม่ถือเป็นปัญหาวิจัย
13. ข้อใดคือลักษณะของปัญหาวิจัยที่ไม่ดี?
ก. เป็นปัญหาที่มีผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่
ข. เป็นปัญหาที่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น
ค. เป็นปัญหาที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตั้งแต่สองตัวขึ้นไป
ง. เป็นปัญหาที่มีความสำคัญ
จ. เป็นปัญหาที่สามารถทำการวิจัยได้
ตอบ ข. ลักษณะของปัญหาวิจัยที่ดีเป็นปัญหาที่ไม่เหมือนหรือซ้ำกันกับผู้อื่น (uniqueness)

14. ข้อใดมิใช่ข้อบกพร่องในการเลือกปัญหาวิจัย?
ก. เลือกปัญหาวิจัยตามผู้อื่น
ข. กำหนดปัญหาวิจัยกว้างเกินไป
ค. ไม่ได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
จ. ข้อ ข. และ ง.
ตอบ ง. เลือกปัญหาวิจัยต่างจากผู้อื่น
15. การเขียนปัญหาวิจัย ข้อใดกล่าวถูกต้อง?
ก. เขียนในรูปประโยคคำถาม
ข. เขียนในรูปประโยคบอกเล่า
ค. เขียนในรูปประโยคบอกเล่าแล้วตามด้วยประโยคคำถาม
ง. ข้อ ก. และ ข.
จ. ข้อ ก. ข้อ ข. และ ข้อ ค.
ตอบ จ. การเขียนปัญหาวิจัยเขียนได้ 3 รูปแบบ
16. เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึงข้อใด?
ก. บทความทางวิชาการ
ข. วารสาร
ค. ดรรชนี (index)
ง. ไมโครฟิล์ม (microfilm)
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ จ. เอกสารและงานที่วิจัยเกี่ยวข้องหมายถึง สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่อโสตทัศนูปการณ์ต่างๆ
17. ข้อใดมิใช่ลักษณะของการวิจัยเชิงปริมาณ
ก. ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม
ข. เป็นการวิจัยที่เน้นจำนวนวัดปริมาณได้ชัดเจนและแน่นอน
ค. ใช้กระบวนการวิจัยแบบนิรนัยหาความสัมพันธ์ระหว่างเหตุผลกับผล
ง. เน้นการวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง และเชิงสำรวจ
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ก. ใช้วิจัยในเรื่องที่เป็นนามธรรม
18. ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอนของกระบวนการวิจัยได้ถูกต้อง
ก. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล ออกแบบการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ข. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
ค. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย
ง. ออกแบบการวิจัย กำหนดเรื่องที่จะวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย
จ. ออกแบบการวิจัย กำหนดเรื่องที่จะวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล เก็บรวบรวมข้อมูล การแปลความหมายและการสรุป การรายงานการวิจัย
ตอบ ข. กำหนดเรื่องที่จะวิจัย ออกแบบการวิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล การแปลความหมายและการสรุปการรายงานการวิจัย
19. ที่มาของเรื่องวิจัยคือข้อใด?
ก. ภูมิความรู้เดิม
ข. วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง
ค. ความสนใจของนักวิจัย
ง. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ จ. ถูกทุกข้อ
20. กระบวนการกำหนดเรื่องวิจัยเริ่มจากข้อใด?
ก. สมมติฐานการวิจัย
ข. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
ค. การระบุปัญหา
ง. ขอบเขตของการวิจัย
จ. ถูกทุกข้อ
ตอบ ค. การระบุปัญหา
21. ?จรรยา? มีความหมายเช่นเดียวกับคำใด?
ก. กริยา ข. จริยา
ค. มรรยาท ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. จริยา
22. ?ความประพฤติที่ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ วิชาชีพถึงปฏิบัติ โดยบัญญัติลายลักษณ์อักษร? หมายถึง?
ก. จรรยาบรรณ ข. สัตตยาบรรณ
ค. มาตรฐานวิชาชีพ ง. จรรยาบรรณวิชาชีพครู
ตอบ ก. จรรยาบรรณ
23. ข้อใดคือความหมายของคำว่า จรรยาบรรณวิชาชีพครู?
ก. แบบแผนที่ข้าราชการควรประพฤติปฏิบัติ
ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
ค. แบบแผนที่ข้าราชการยึดประพฤติปฏิบัติ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ข. แบบแผนที่ข้าราชการต้องประพฤติปฏิบัติ
24. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดขั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในข้อใด?
ก. รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ข. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ค. รักษาและส่งเสริมชื่อเสียง ของผู้ประกอบวิชาชีพครู
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
25. จรรยาบรรณวิชาชีพครู กำหนดไว้ในกฎหมายใด?
ก. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535
ข. พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
ค. พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบ ง. ถูกทุกข้อ
26. ผู้ที่จะเข้ารับราชการครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 20 ปีบริบูรณ์ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบ ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
27. ผู้ที่จะขอรับใบประกอบวิชาชีพครู ต้องมีอายุตามข้อใด?
ก. 18 ปีบริบูรณ์
ข. ไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
ค. 20 ปีบริบูรณ์
ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
ตอบข้อ ง. ไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
28. มาตรฐานวิชาชีพครู มีจำนวนกี่มาตรฐาน?
ก. 3 มาตรฐาน ข. 4 มาตรฐาน
ค. 5 มาตรฐาน ง. 6 มาตรฐาน
ตอบ ก. 3 มาตรฐาน
29. มาตรฐานครูในข้อใด ที่กำหนดให้เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพ?
ก. มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข. มาตรฐานการสอน
ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
ง. มาตรฐานความรู้ และประสบการณ์วิชาชีพ
ตอบข้อ ค. มาตรฐานการปฏิบัติตน
30. จรรยาบรรณวิชาชีพครู มีจำนวนเท่าใด?
ก. 5 จรรยาบรรณ
ข. 6 จรรยาบรรณ
ค. 7 จรรยาบรรณ
ง. 9 จรรยาบรรณ
ตอบข้อ ง. 9 จรรยาบรรณ

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 083-0724566
สามารถปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ
เลขที่บัญชี 073-2-49531-2
ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ บางพลัด Amornrut naewolo
โอนเงินแล้วแจ้งที่ amorn3498@hotmail.com


ราคา : 399

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

ชื่อ : amorn

เบอร์โทรศัพท์ : 0830724566

โทรศัพท์มือถือ : 0830724566

ที่อยู่ : 510 จรัญฯ85 บางอ้อ บางพลัด

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

เข้าชม : 1,888 ครั้ง

เริ่ม : 27 ก.ย. 2554

อัพเดท : 2 เม.ย. 2555

เว็บไซต์ : www.promotethai.com

IP : 58.10.6.1xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู ค. ก. ตอบ ข. ง. ถูกทุกข้อ จ. ปีบริบูรณ์ ไม่ต่ำกว่า ข้อ ออกแบบการวิจัย


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
เอกสารเตรียมสอบ-แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด เอกสารเตรียมสอบ-แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด

แนวข้อสอบตำรวจรัฐสภาปฏิบัติงาน ใหม่ล่าสุด 1. บุคคลสำคัญ หมายถึงบุคคลใด ตอบ บุคคลที่มีความสำคัญยิ่งในทางราชการ ซึ่งต้องให้ความคุ้มครองให้ เหมาะสมกับฐานะ สถานที่ และ เวลา 2. บุคคลสำคัญแบ่งออกได้กี่ป

ติดต่อ amorn | ราคา 399 | 18 มิ.ย. 2555
สรุปรวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)2555 สรุปรวมข้อสอบการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)2555

จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบ กฟผ. ใหม่ล่าสุด ทุกตำแหน่งต้องสอบ รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอบเก่าเด็ดๆและข้อสอบที่ออกบ่อยมาก เนื้อหาประกอบด้วย ความถนัดทางเชาว์ปัญญา ( Aptitude Test ) มีเฉลยอย่างล

ติดต่อ amorn | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูปี 2555 แนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครูเพื่อขอรับใบประกอบวิชาชีพครูปี 2555

ชุดเก็งข้อสอบมาตรฐานวิชาชีพครู 1. ระบบปฏิบัติการ หมายถึงข้อใด? ก. เซตของผู้ใช้ ข. Application ค. เซตของโปรแกรม

ติดต่อ amorn | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายเอกสารข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด จำหน่ายเอกสารข้อสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด

เตรียมสอบพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารภัยปฏิบัติงาน กทม. 1. พระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 มีผลบังคับใช้เมื่อใด ก. 5 พฤศจิกายน 2550

ติดต่อ amorn | ราคา 399 | 6 มี.ค. 2555
แนวข้อสอบวิศวกรโยธา ระดับ 3 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใหม่ล่าสุด

1.การเทคอนกรีตสำหรับคานขนาดใหญ่ ถ้าเทไม่เสร็จในเวลาเดียวกันควรหยุดเทที่ส่วนไหนของคาน ก. หยุดเป็นส่วนๆ ข. ครึ่งคานหรือส่วนที่รับแรงเฉือนน้อยที่สุด

ติดต่อ amorn | ราคา 399 | 6 มี.ค. 2555


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |