กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู 9 มาตรฐาน ล่าสุดที่เปิดสอบ
   

จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู 9 มาตรฐาน ล่าสุดที่เปิดสอบ

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน
คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9

1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า ?ครู? คือ ?ผู้หนัก? ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ
ก. ครู คือ เรือจ้าง
ข. ครู คือ แม่พิมพ์ของชาติ
ค. ครู คือ ผู้สร้างโลก
ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ
ตอบ ข้อ ง. ครู คือ เจ้าหนี้อยู่เหนือศีรษะ

2. ข้อใด ไม่ใช่ ความหมายของครู ยุคโลกาภิวัตน์
ก. ผู้ให้ความรู้
ข. ผู้ให้เครื่องมือในการแสวงหาความรู้
ค. ผู้นำทางชีวิต
ง. ผู้จัดไฟแห่งการเรียนรู้
ตอบข้อ ค. ผู้ นำทางชีวิต

3. ในยุคสมัยของโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร ครู ต้องพัฒนาตนเองให้ทันต่อความก้าวหน้าอยู่เสมอ ข้อใด กล่าวถูกต้อง
ก. เป็นนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษ
ข. ติดตาม ความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนใหม่ๆและเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ค. เป็นนักจิตวิทยาการเรียนรู้ เช่น แนวคิดเกี่ยวกับความฉลาดทางอารมณ์
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูก ทุกข้อ

4. ข้อใด ไม่ใช่ บทบาทของครูต่อการสร้างเยาวชน
ก. ครูเป็นนักสังคมสงเคราะห์ นักจิตวิทยา
ข. ครูเป็นผู้ร่วมแก้ปัญหาเด็กกับครอบครัวและชุมชนไม่เพิก เฉยต่อการคุ้มครองสิทธิเด็ก
ค. พัฒนาศักยภาพใน การจัดประสบการณ์และวิชาชีพ
ง. เป็นแบบอย่างที่ ดี เป็นผู้เสียสละ เป็นที่ พึ่งของเด็ก
ตอบข้อ ค. พัฒนาศักยภาพในการจัดประสบการณ์และ วิชาชีพ

5. ครูเป็นผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้กับประเทศชาติระดับใด
ก. ระดับแรงงาน และแรงงานกึ่ง ฝีมือ
ข. ระดับช่างฝีมือ หรือ ระดับช่างเทคนิค
ค. ระดับวิชาชีพ
ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ง. ถูก ทุกข้อ

6. บทบาทของครูที่มีต่อ นโยบายของรัฐบาล ?4 พฤษภาคม หยุดทำร้ายประเทศทุกฝ่าย หยุดใช้ความรุนแรง? เป็นบทบาทและความสำคัญของครูในด้านใด
ก. บทบาทต่อการสร้างเยาวชน
ข. บทบาท ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ค. บทบาทในการรักษา ชาติ
ง. บทบาทในการเหยียวยาสังคม
ตอบข้อ ค. บทบาท ในการรักษาชาติ

7. ครูให้ความรู้ความเข้าใจประวัติความเป็นมาของชาติไทยปลูกฝังเกิด ความรัก และกตัญญูบรรพบุรุษในการส่งเสริมให้นัก เรียนมีวัฒนธรรมด้านใด
ก. วิถีชีวิตและภูมิปัญญา ไทย
ข. สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
ค. วิถี ครอบครัวและชุมชน
ง. ขนบ ธรรมเนียม และประเพณี
ตอบ ข้อ ข. สถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

8. การแอบอ้าง หรือนำผลงานทางวิชาการของคน อื่นมาเป็นของตนเป็นการไม่ทำหน้าที่และขาดความรับผิดชอบต่ออะไร
ก. ต่อสถาบันวิชาชีพครู ข. ต่อศิษย์
ค. ต่อ สังคม ง. ถูกทุกข้อ
ตอบข้อ ก. ต่อ สถาบันวิชาชีพครู

9. การสอบถามแบบ ?ชี้ให้ชัด ชวนปฏิบัติลงมือ กระตือรือร้น มั่นใจ แจ่มใสสนุก? เป็นการอนุเคราะห์ ศิษย์แบบใด
ก. ให้ศึกษาเล่าเรียนดี
ข. แนะนำสั่งสอนดี
ค. ยกย่องให้ ปรากฏในหมู่เพื่อน
ง. บอกศิลปะให้สิ้นเชิงไม่ปิด บังอำพราง
ตอบ ข้อ ข. แนะนำสั่งสอนดี

10. ค่าว่า TEACHES ข้อใดมีความหมายตรงกับคำว่าครูในปัจจุบันที่สุด
ก. T = Teaching and Training
ข. E = Ethics Instruction
ค. A = Action Research
ง. C = Cultural Heritage
ตอบข้อ ก. T = Teaching and Training

11. ข้อใดไม่ใช่ ?เอกลักษณ์ครู? ตามหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) กำหนด
ก. อด ทน ข. รับผิดชอบต่อหน้าที่
ค. น่ารักน่าเคารพ ง. ขยันหมั่นเพียร
ตอบข้อ ค. น่า รักน่าเคารพ

12. การทำหน้าที่ของครู ต้องอยู่กับเด็กและ เยาวชนมากพ่อหลายแม่ ต้อทนต่อคำวิพากษ์วิจารณ์ คำเสียดสีประชดประชันจากหลายฝ่าย ครู ที่สามารถควบคุมอารมณ์ได้เป็นครูดี มีกัลยาณมิตรข้อใด
ก. ปิ โย ข. ภาวนีโย
ค. คัม ภีรัญจะ กถัง กัตตา ง. วจนักขโม
ตอบ ข้อ ง. วจนัก ขโม

13. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของครูที่ดี
ก. ภูมิ รู้ ข. ภูมิธรรม
ค. ภูมิฐาน ง. ภูมิใจ
ตอบข้อ ง. ภูมิใจ

14. ครูที่มีความรอบรู้วิทยาการกว้างขวาง มี ความริเริ่มสร้างสรรค์ มีเจตนาคติที่ดีต่ออาชีพเป็น คุณลักษณะด้านใด
ก. คุณลักษณะทางด้านส่วนบุคคล
ข. คุณลักษณะทางด้านวิชาการและงานครู
ค. คุณลักษณะทางด้านสังคม
ง. คุณลักษณะทาง ด้านองค์กรครู
ตอบ ข้อ ข. คุณลักษณะ ทางด้านวิชาการและงานครู

15. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะงานของครูที่ดีตามเกณฑ์มาตรฐานของคุรุสภา
ก. รอบรู้สอนดี
ข. มีคุณธรรมและ จรรยาบรรณ
ค. มีความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ
ง. มีความมุ่งมั่นพัฒนา
ตอบ ข้อ ค. มี ความก้าวหน้าในผลงานวิชาการ

16. การสร้างความศรัทธาในอาชีพครู ที่ท่าน พุทธทาสภิกขุให้ครูนำไปปฏิบัติคือ
ก. รักบุคคล อื่น บังคับความรู้สึก
ข. เชื่อ ว่ามีความเป็นไปได้
ค. หน้าที่คือธรรม ธรรมคือหน้าที่
ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง
ตอบข้อ ง. ข้อ ก. และ ค. ถูกต้อง

17. ศาสนาพุทธมีคำสอนเกี่ยวกับศรัทธาหลายหมวดเพื่อป้องกันความงมงาย ทุกหมวดจึงมีข้อใดคอยดำเนินกับควบคุม
ก. ทาน ข. ปิยวาจา
ค. ปัญญา ง. ขันติ
ตอบข้อ ค. ปัญญา

18. เมื่อศิษย์ประสบความสำเร็จ เจริญก้าวหน้า ในชีวิต ครูที่มีพรหมวิหารธรรมจะต้องใช้ธรรมข้อไหน ให้เกิดประโยชน์แก่ศิษย์
ก. ทาน ข. กรุณา
ค. มุทิตา ง. อุเบกขา
ตอบข้อ ค. มุทิตา

19. การสร้างความเชื่อมั่น ให้เกิดความขยัน หมั่นเพียร เพื่อประสบความสำเร็จในการปฏิบัติภารกิจ ต่างๆด้วยดี ควรยึดหลักธรรม ทิฎฐธัม มิกัตถประโยชน์ข้อใด
ก. อุฎฐานสัมปทา
ข. อารักขสัมปทา
ค. กัลป์ยาณมิ ตตตาม
ง. สมชีวิตา
ตอบข้อ ก. อุ ฎฐานสัมปท

20. การาฝึกฝน การข่มใจ ฝึก นิสัย ปรับตัว ฝึกหัดนิสัย แก้ไขข้อบกพร่อง ปรับปรุงตนให้ เจริญก้าวหน้าด้วยสติปัญญาควรยึดฆราวาสธรรม
ก. สัจจะ ข. ทมะ
ค. ขันติ ง. จาคะ
ตอบข้อ ข. ทมะจำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่ว ประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็น ไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม โจทย์พร้อมเฉลย เทคนิคการคำนวณ วิธีลัด และการเดาโจทย์
และแนวข้อสอบเก่าครูผู้ ช่วยมากกว่ากว่า 3,000 ข้อตลอดจนแนววิชาเอกที่จะสอบ
มาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
มาตรฐาน ที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
มาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
มาตรฐาน ที่5 การวัดและการประเมินผล
มาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
มาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
มาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อสอบเอกสารติวข้อสอบ
ใหม่ล่าสุดที่ กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็น ไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail สามารถนำไป ปริ้นเพื่นอ่านได้เลยในราคาเพียง ชุดละ399 บาท
ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต้องรอ รวบรวมจากหนังสือมากกว่าสิบเล่ม และ รุ่นพี่ที่สอบได้จากสนามสอบจริง
รายละเอียด ภายในไฟล์ประกอบด้วย แนวข้อสอบทุกวิชาที่ใช้สอบของแต่ละหน่วยงาน
รวม แนวข้อสอบเก่าเด็ดๆๆ และข้อสอบที่ออกบ่อยมาก พร้อมเฉลยยยยยยยยย


สนใจสั่งซื้อมาที่ 081-0550-550 ,085-744-4488
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 871-2-093-677 ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ
ธ.กสิกรไทย สาขาเซนทรัล ขอนแก่น ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วโทรแจ้ง ที่โทร 081-0550-550
หรือแจ้ง linkthai2011@hotmail.com


ราคา : 399

ยี่ห้อ : Linkthai

รุ่น : แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู 9 มาตรฐาน ครั้งที่ 9

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : โอนผ่านทางบัญชีธนาคาร

การรับส่งสินค้า : เป็นไฟล์เอกสารส่งทางอีเมล์ รอรับภายใน 1 ชั่วโมง หลงัจากการโอนเงิน

ชื่อ : ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ

เบอร์โทรศัพท์ : 081-0550-550

โทรศัพท์มือถือ : 0810550550

จังหวัด : ขอนแก่น

เข้าชม : 183 ครั้ง

เริ่ม : 27 ก.ย. 2554

อัพเดท : 21 มี.ค. 2555

เว็บไซต์ : www.linkthai.net/read.php?tid=2312

IP : 49.0.105.2xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : ข้อ ครู มาตรฐานที่ คือ ข้อใด ไม่ใช่ และ and teaching ทาน มาตรฐาน


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ติว สอบตำรวจสายจ่าดาบ 53 ปีขึ้นไป ใหม่ล่าสุด แม่นยำ เป็นปัจจุบัน จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ติว สอบตำรวจสายจ่าดาบ 53 ปีขึ้นไป ใหม่ล่าสุด แม่นยำ เป็นปัจจุบัน

จำหน่ายแนวข้อสอบ คู่มือเตรียมสอบ ติว สอบตำรวจสายจ่าดาบ 53 ปีขึ้นไป ใหม่ล่าสุด แม่นยำ เป็นปัจจุบัน แนวข้อสอบที่เปิดจำหน่าย - ระเบียบ ตร. การกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ติดต่อ ณฤทัย | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
เจาะลึกข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ติวนายสิบตำรวจ 55 ติวตำรวจ 55 เจาะลึกข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ติวนายสิบตำรวจ 55 ติวตำรวจ 55

เจาะลึกข้อสอบตำรวจชั้นประทวน ติวนายสิบตำรวจ 55 ติวตำรวจ 55 แนวข้อสอบ คู่มือ ติวตำรวจวุฒิม.6 ปวช. เทียบเท่า แนวข้อสอบตำวรวจสายอำนวยการ วุฒิ ปวช. 2555 1. ข้อใดต่อไปนี้ที่ไม่อยู่ในแบบหนังสือภาย ใน

ติดต่อ ณฤทัย | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด

คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค แนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด จำหน่ายแนวข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 2555 ทุกตำแหน่ง ใหม่ล่าสุด รวมทุกอย่างที่ออกข้อสอบ รวมแนวข้อสอ

ติดต่อ ณฤทัย | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร นายทหารประทวน กองทัพไทย 2555 คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร นายทหารประทวน กองทัพไทย 2555

คู่มือเตรียมสอบ ข้อสอบ แนวข้อสอบ นายทหารสัญญาบัตร / ต่ำกว่าสัญญาบัตร นายทหารประทวน กองทัพไทย 2555 1. แนวข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพไทยสำหรับการสอบปี 2555 รวมสุดยอดแนวข้อสอบรอบแรก วิชาพื้นฐานคาว

ติดต่อ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) ครั้งที่ 9 คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) ครั้งที่ 9

คู่มือเตรียมสอบมาตรฐานวิชาชีพครู (ใช้สอบเพื่อรับใบวิชาชีพครู) ครั้งที่ 9 http://www.linkthai.net/ ใหม่ล่าสุดที่เปิดสอบ ถูกต้อง แม่นยำ เป็นปัจจุบัน ครอบคลุมทุกเนื้อหา สรุปย่อเนื้อหา ความรู้ตามมาตร

ติดต่อ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
ธกส.ขยายเวลารับสมัครเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น5 - 30 ต.ค.54ไม่จำกัดจำนวน ธกส.ขยายเวลารับสมัครเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น5 - 30 ต.ค.54ไม่จำกัดจำนวน

ธกส.ขยายเวลารับสมัครเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น5 - 30 ต.ค.54ไม่จำกัดจำนวน ประกาศล่าสุด - 7 ตุลาคม 2554ธ.ก.ส. ปรับเงื่อนไขการรับสมัคร ดังนี้1. ขยายเวลาการรับสมัคร จากเดิม 5 - 12 ต.ค. 54 เป็น 5 - 30 ต.ค.

ติดต่อ Linkthai.net | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู 9 มาตรฐาน ล่าสุดที่เปิดสอบ จำหน่ายแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู สอบครู 9 มาตรฐาน ล่าสุดที่เปิดสอบ

แนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู 9 มาตรฐาน คู่มือเตรียมสอบใบประกอบวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า ?ครู? คือ ?ผู้หนัก? ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ ก. ครู คือ เรือจ้

ติดต่อ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 http://www.linkthai.net/ 1. ข้อใด มีความหมายตรงกับ คำว่า ?ครู? คือ ?ผู้หนัก? ตามความหมายของท่านพระพุทธทาสภิกขุ ก. ครู คือ เรือ

ติดต่อ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 2555 แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง 2555

แนวข้อสอบนักเรียนนายร้อยตำรวจหญิง ปี 2555 วิชาวิทยาศาสตร์ 1. ตะกรันที่เกาะอยู่ผนังด้าน ใน โดยเฉพาะอย่างที่ก้นของกาต้มน้ำเป็นสารในข้อใด 1. เกลือ คาร์บอเนต 2. เกลือซัลเฟต 3.

ติดต่อ ณฤทัย | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555
คู่มือเตรียมสอบธ.ก.ส. แนวข้อสอบธ.ก.ส. 2554 ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านกานพัฒนาธุรกิจและด้านการเงิน ใหม่ล่าสุดที่เปิดสอบ คู่มือเตรียมสอบธ.ก.ส. แนวข้อสอบธ.ก.ส. 2554 ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านกานพัฒนาธุรกิจและด้านการเงิน ใหม่ล่าสุดที่เปิดสอบ

คู่มือเตรียมสอบธ.ก.ส. แนวข้อสอบธ.ก.ส. 2554 ตำแหน่งปฎิบัติงานด้านกานพัฒนาธุรกิจและด้านการเงิน ใหม่ล่าสุดที่เปิดสอบ ตัวอย่างข้อสอบการบัญชี 1. จากเหตุการณ์ต่อไปนี้ ให้เรียงลำดับก่อนหลังของขั้นตอน

ติดต่อ ณฤทัย รุ่งกิจธนโชติ | ราคา 399 | 21 มี.ค. 2555


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |