กล้องถ่ายรูป  |  คอมพิวเตอร์  |  สัตว์เลี้ยง  |  เสื้อผ้าแฟชั่น  |  เครื่องประดับ  |  มือถือ  |  อาหารเสริม  |  ตกแต่งบ้าน  
สมัครสมาชิก ประกาศฟรี ประกาศของฉัน ลืมรหัสผ่าน ค้นหาสินค้า

คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9
       

คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก
หนังสือมากกว่า สิบเล่ม

แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ

สามารถนำไปปริ้นเพื่นอ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้วออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ pongsak86@gmail.com
ดาวโหลดข้อสอบที่นี่ http://www.sobtidsure.net
แนวข้อสอบความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิชาชีพครู1. เจตคติที่ดีของครูต่อการประกอบอาชีพครูส่งผลต่อการปฏิบัติงานของครูตามข้อใดมากที่สุด
ก. เพื่อนครูและนักเรียนรักใครเชื่อถือไว้วางใจ
ข. ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพครู
ค. ช่วยส่งเสริมให้วิชาชีพครูเป็นอาชีพที่มีเกียรติ
ง. ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความก้าวหน้า

2. จรรยาบรรณครูในข้อใดที่สำคัญที่สุดต่ออาชีพครู
ก. ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งกาย วาจา และจิตใจ
ข. รัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กำลังใจในการศึกษาแก่ศิษย์
ค. ไม่ทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์
ง. อบรม สั่งสอน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ

3. เด็กชายเล็ก เป็นเด็กเรียนหนังสือไม่เก่ง ชอบหนีเรียนไปเล่นเกมและชกต่อยกับนักเรียนต่างโรงเรียน จนคู่กรณี มาเอาเรื่องถึงโรงเรียน ถ้าท่านเป็นครูประจำชั้นของเด็กชายเล็กจะดำเนินการอย่างไร
ก. ว่ากล่าวตักเตือน
ข. อบรม สั่งสอน และตัดคะแนนความประพฤติให้ปรับพฤติกรรมใหม่
ค. มอบหมายให้ทำกิจกรรมเพื่อให้รับผิดชอบ
ง. อบรม สั่งสอน และดูแลให้ใกล้ชิด ติดตามความเคลื่อนไหวตลอดเวลาและให้เพื่อนๆ ช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้ครูด้วย

4. ท่านมีชั่วโมงสอนเวลา 09.30 ? 10.30 น. และท่านเป็นคนสอนหนังสือสนุก นักเรียนชอบใจหัวเราะครื้นเครงเรียนอย่างมีความสุขปรากฏว่าเลยเวลา 10.30 น. ไปแล้วเนื้อหา ตามแผนการจัดการเรียนรู้ยังสอนไม่จบท่านจะทำอย่างไร
ก. หยุดสอนทันทีเมื่อหมดเวลา ข. มอบหมายให้นักเรียนไปอ่านเอง
ค. ของชั่วโมงจากครูที่สอนในชั่วโมงต่อไป ง. สอนไปเรื่อยๆ จนหมดเนื้อหา

5. ข้อใดเป็นการปฏิบัติตนของครูตามจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
ก. ครูสมชายมีวินัยในตนเองพัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพอย่างสม่ำเสมอ
ข. ครูสมรัก เมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมและให้กำลังศิษย์ด้วยความยุติธรรม
ค. ครูสมใจมีความรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
ง. ครูสมจิตไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์

6. ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรม ตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ข้อใดไม่ถูกต้อง
ก. ครูสมศรีให้นักเรียน ป. 1 มาอ่านหนังสือให้ฟังทุกเช้าและพักกลางวัน
ข. ครูเมตตาอบรมนักเรียน ป. 6 ที่ปฏิบัติตนผิดระเบียบของโรงเรียน
ค. ครูสมหมายไปเยี่ยม ด.ช. ปอ ที่ขาดเรียน
ง. ครูวิโรจน์สอนพิเศษหลังโรงเรียน นักเรียนที่เรียนอ่อน เพราะผู้ปกครองร้องขอ

7. ?การยึดมั่นในผลประโยชน์ของแผ่นดินและ ความถูกต้องเป็นธรรมเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ? จากพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ?ข้าราชการ? หมายถึงข้อใด
ก. บุคคลผู้ทำงานอำนวยประโยชน์สุขของประชาชน
ข. บุคคลผู้ทำงานตามกฎระเบียบ
ค. บุคคลผู้แบ่งเบาภารกิจของพระราชา
ง. บุคคลผู้ปกครองตนด้วยศีลธรรมจริยธรรม

8. จรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539 มีกี่ข้อ
ก. 9 ข้อ ข. 10 ข้อ
ค. 11 ข้อ ง. 12 ข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่ความสำคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพครู
ก. ปกป้องการปฏิบัติงานของสมาชิกวิชาชีพครู
ข. รักษามาตรฐานวิชาชีพครู
ค. ส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพครู
ง. พัฒนาวิชาชีพครู

10. ?ครูต้องพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา ทางวิชาการสังคม และการเมืองอยู่เสมอ? ตรงกับคุณธรรมข้อใด
ก. อิทธิบาท 4 ข. พรหมวิหาร 4
ค. ฆราวาสธรรม 4 ง. สมชีวิธรรม 4

11. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความรัก เอาใจใส่ ช่วยเหลือส่งเสริม ให้กำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์? ข้อความนี้สอดคล้องกับคุณธรรม ในข้อใด
ก. สังคหวัตถุ 4 ข. อิทธิบาท 4
ค. พรหมวิหาร 4 ง. ฆราวาสธรรม 4

12. บุคคลใดทำผิดจรรยาบรรณครู
ก. ประชามักจะหาเวลาสืบค้นหาความรู้ใหม่ๆ เพิ่มเติมเสมอ
ข. ดวงดาวสมัครเรียนการพัฒนาบุคลิกภาพ กับสถาบันจอร์นโรเบิรต์พาวเวอร์
ค. สมศักดิ์สมัครเข้าร่วมชมรมวิชาชีพครูและคุรุสภาพร้อมๆกัน
ง. นงนุช สอนเสริมให้นักเรียน ชั้น ป. 6 โดยเก็บค่าสอนวันละ 20 บาท

13. ?ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ? ข้อความนี้ครูต้องมีความเชื่อมั่นในวิชาชีพครูอย่างไร
ก. มีชีวิตที่มั่นคงและสุขสบาย
ข. พัฒนาตนเองได้ตามความสามารถ
ค. ทำงานได้สะดวก มีกฎระเบียบน้อยกว่า ข้าราชการอื่นๆ
ง. มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี และก่อให้เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาตน

14. ท่านจะยึดหลักธรรมใดบ้างในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคลากรในหน่วยงานได้ดีที่สุด
ก. พรหมวิหาร 4 และอิทธิบาท 4
ข. สังคหวัตถุ 4 และ ฆราวาสธรรม 4
ค. อิทธิบาท 4 และฆราวาสธรรม 4
ง. สังคหวัตถุ 4 และพรหมวิหาร 4

15. ครูต้องประพฤติตนตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการที่ทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกำหนด เพราะอะไร
ก. ต้องดำเนินชีวิตอย่างสมถะเรียบง่าย
ข. ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์และบุคคลทั่วไป
ค. ต้องนำความรู้และความเปลี่ยนแปลงมาอบรมสั่งสอนศิษย์
ง. ครูเป็นข้าราชการที่อยู่ใกล้ชิดกับผู้คน ในชุมชนมากกว่าข้าราชการอื่น

16. อะไรเป็นตัวควบคุมให้บุคคลมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นจนสามารถทำงานและร่วมกันได้อย่างราบรื่น และมีความสุข
ก. ทัศนคติของบุคคล ข. ค่านิยมในการทำงาน
ค. จริยธรรมการแสดงออก ง. อุดมการณ์ในการทำงานร่วมกัน

17. ข้อใดไม่ถือว่ามีพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ก. เป็นสมาชิกชมรมนักบริหารการศึกษา
ข. เป็นผู้นำกลุ่มอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ค. ไปทำบุญตักบาตรที่วัดเป็นประจำ
ง. เป็นที่ปรึกษากลุ่มพัฒนาสิ่งแวดล้อมของชุมชน

18. คุณธรรมคู่ใดถูกกล่าวไว้ในจรรยาบรรณครู พ.ศ. 2539
ก. อุตสาหะ วิริยะ ข. เมตตา เอาใจใส่
ค. ความตั้งใจ กรุณา ง. อดทน อดกลั้น

19. การมีเจตคติต่อวิชาชีพครู ส่งผลต่อพฤติกรรมใดของครูมากที่สุด
ก. ความตั้งใจในการสอน ข. ปรับปรุงพัฒนาวิธีการสอน
ค. การพัฒนาตน ง. การวางแผนการจัดการเรียนรู้

20. การปรับตนสำคัญอย่างไรต่อวิชาชีพครู
ก. เป็นสิ่งกระตุ้นให้รับผิดชอบต่อหน้าที่ ข. ช่วยให้เกิดการยอมรับ
ค. ช่วยให้ปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ ง. ส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์

21. การสร้างจริยธรรมของโรงเรียน ควรเริ่มต้น จากข้อใด
ก. กำหนดสาระสำคัญที่ควรบรรจุไว้ในจริยธรรมของโรงเรียน
ข. ตรวจสอบ ทบทวน ค่านิยมของโรงเรียน
ค. ร่วมกันร่างจริยธรรมของโรงเรียน
ง. สำรวจความต้องการของจริยธรรมที่พึงประสงค์
จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9
ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ
เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจากหนังสือมากกว่า สิบเล่ม
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 1 ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 2 การพัฒนาหลักสูตร แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหา มาตรฐานที่ 3 การจัดการเรียนรู้
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 4 จิตวิทยาสำหรับครูแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่5 การวัดและการประเมินผล
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 6 การบริหารจัดการในห้องเรียน
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 7 การวิจัยทางการศึกษาแนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 8 นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
แนวข้อสอบและสรุปเนื้อหามาตรฐานที่ 9 ความเป็นครู
เก็งรวมข้อสอบ 9 มาตรฐานวิชาชีพ 250 ข้อ
สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875
ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสารสามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการเลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทยสาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้ว ออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที pongsak86@gmail.com
ดาวโหลดข้อสอบที่นี่ http://www.sobtidsure.netราคา : 399

ประเภทสินค้า : สินค้าใหม่

การชำระเงิน : สนใจสั่งซื้อมาที่ โทร 089-7101875 ส่งทางอีเมล์เป็นไฟเอกสาร
สามารถนำไปปริ้นเพื่ออ่านได้เลย ในราคาเพียงชุดละ 399 บาท
กรุณาชำระค่าสินค้าและบริการ เลขที่บัญชี 512-2-05266-6
ธ.กสิกรไทย สาขาย่อยเซ็นทรัลอุดรธานี
ชื่อบัญชี พงษ์ศักดิ์ คำแก้วออมทรัพย์
โอนเงินแล้วแจ้งมาที่ pongsak86@gmail.com


การรับส่งสินค้า : ส่งให้ทันทีทาง E-BOOK ทั่วโลก

ชื่อ : pong86

โทรศัพท์มือถือ : 0897101875

ที่อยู่ : 456/64 ประตูน้ำขอนแก่น

จังหวัด : ขอนแก่น

เข้าชม : 2,635 ครั้ง

เริ่ม : 23 ก.ย. 2554

อัพเดท : 2 เม.ย. 2555

เว็บไซต์ :

IP : 223.207.39.2xx

ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์  |  แจ้งประกาศไม่เหมาะสม

ค้นหา : ตัวอย่างแนวข้อสอบมาตรฐานวิชาชี แนวข้อสอบวิชาชีพครู ข้อสอบ วิชาชีพ ครู พร้อม เฉลย ข้อสอบ วิชาชีพ ครู 54 สอบวิชาชีพครูพร้อมเฉลย แนวข้อสอบวิชาชีพครู สอบใบประกอบวิชาชีพครู ข้อสอบวิชาชีพครู ค. ก. ง. ข. ข้อ บาท มาตรฐานที่ อิทธิบาท พ.ศ. เมตตา 2539


  สินค้าอื่นๆของผู้ขาย
แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว แนวข้อสอบนักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ สำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

1.เหตุที่มาของความรุนแรงแบ่งออกเป็นกี่ระดับ ก. 3 ระดับ ข. 2 ระดับ ค. 5 ระดับ ง. 4 ระดับ ตอบ ก. 3 ระดับ ระดับแรกเป็นเรื่องของตัวบุคคลหรือ agency ระดับสองคือระดับโครงสร้างต่างๆ ที่อยู่เหนือผู้

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารเตรียมสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->เอกสารเตรียมสอบนิติกร บุคลากร เอกสารเตรียมสอบบรรจุหน่วยงานต่างๆ ->เอกสารเตรียมสอบนิติกร บุคลากร

จำหน่ายไฟล์เอกสารแนวข้อบุคลากรทางการศึกษา สพฐ. ตำแหน่งนิติกร ใหม่ล่าสุดที่กำลังเปิดสอบ สำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทาง e-mail ส่งทันทีรวดเร็ว ได้อ่านสอบเร็วไม่ต

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด จำหน่ายเอกสารแนวข้อสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กทม. ใหม่ล่าสุด

รายละเอียด : ระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยวิธีปฏิบัติงานสารบรรณ พ.ศ. 2546 1. ระเบียบฉบับนี้บังคับใช้เมื่อใด ก. ทันทีที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ข. หลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาหนึ่งวัน

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ แนวข้อสอบ นักวิชาการแรงงาน (พนักงานราชการ) กระทรวงแรงงาน ที่กำลังเปิดสอบ

1. การแจ้งข้อเรียกร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการแจ้งจะต้องมีรายชื่อและลายมือชื่อลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าใดของลูกจ้างทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับข้อเรียกร้อง ก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
ข่าวสารและแนวข้อสอบราชการ ข่าวสารและแนวข้อสอบราชการ

จำหหน่ายเอกสารแนวข้อสอบรับราชการและรัฐวิสาหกิจทั่วประเทศ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ แนวข้อสอบเข้ารับราชการ และพนักงาน อบต. แนวข้อสอบ กพ. ความรู้ความสามารถทั่วไป ดาวโหลดข้อสอบ อบต ครู ทหาร ตำรวจ ข้อ

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
MP3 ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555 MP3 ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555

รายละเอียด : VCD ติวสอบนายสิบตำรวจ วุฒิ ม.6/ปวช. ประจำปี 2555 - VCD ความรู้ความสามารถทั่วไป - VCD วิชาภาษาไทย ชุด 1 , 2 - MP3 วิชาพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2547 - MP3 ข้อสอบกฎหมายทั่

ติดต่อ pong86 | ราคา 2,500 | 2 เม.ย. 2555
แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551 แผนการจัดการเรียนรู้หลักสูตรแกนกลาง 2551

รายการสินค้า ราคา / แผ่น (บาท) CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.1 285.00 CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.2 285.00 CD-ROM แผนการสอนหลักสูตรปี 51 ภาษาไทย ป.3 285.00 CD-ROM แผนการส

ติดต่อ pong86 | ราคา 285 | 2 เม.ย. 2555
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ สพฐ. ชุดการเรียนรู้วิทยาศาตร์ด้วยตนเอง ตามงบ สพฐ.

ชุดวิทยาศาสตร์เรียนรู้ด้วยตัวเอง Funny Science ชุดที่ 1 สิ่งมีชีวิต ประกอบด้วยกิจกรรมถึง 30 กิจกรรม ซึ่งครอบคลุมสาระและมาตรฐานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ผู้เรียนสามารถเลือกทำกิจกรรมได้ตามระดับคว

ติดต่อ pong86 | ราคา 7,500 | 2 เม.ย. 2555
จำหน่ายรองเท้านินจาการเกษตร จำหน่ายรองเท้านินจาการเกษตร

รายละเอียด : รองเท้าสำหรับเกษตรกรไทย ชาวนา ชาวไร่ ชาวสวน ชาวประมง นักเดินป่าอนุรักษ์ ส่วนใหญ่เกษตรกรจะนิยมใส่ลงในพื้นที่สวนหรือนาข้าว หรือพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ มีลักษณะเป็นดินโคลน เพื

ติดต่อ pong86 | ราคา 159 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร เอกสารแนวข้อสอบวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ กรมสรรพกร

1. โดยทั่วไปฐานภาษีเงินได้นิติบุคคล มาจากฐานภาษีใด ก. ฐานกำไรสุทธิ ข. ฐานรายรับรวมที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่าย ค. ฐานต้นทุนบริษัทต่อปี ง. ไม่มีข้อถูก 2. รอบระยะเวลาบัญชีปกติมีระยะเวลาเท่าใด ก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เปิดสอบตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า

ประกาศ เรื่อง การรับสมัครและแข่งขันบุคคลภายนอก เป็นข้าราชการ ตำรวจชั้นประทวน ปี 55 วุฒิ ม.ปลาย หรือ ปวช.หรือเทียบเท่า เพื่อบรรจุเป็นตำรวจชั้นพลตำรวจ หรือชั้นประทวน ประจำปี 55 จำนวน 10,000 อัตรา (2-26

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) เอกสารแนวข้อสอบพนักงานช่างไฟฟ้า การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

1. กระแสไฟฟ้าไหลผ่านร่างกายมนุษย์ 28-80 มิลลิแอมป์ ร่างกายของมนุษย์เกิดปฏิกิริยาอย่างไร ก. กล้ามเนื้อเกร็ง ข. หัวใจล้มเหลว ค. ผิวหนังไหม้ ง. แค่รู้สึกกลัว ตอบ ก. 2. เครื่องมือวัดความต่างศั

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555 แนวข้อสอบเก่า ตำรวจ สำหรับการสอบปี 2555

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา ด่วน !! ออกแล้ว แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ

คู่มือการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล มากกว่า 3000 ข้อ แนวข้อสอบสภาการพยาบาลพร้อมเฉลยฉบับที่1 1. เมื่อปากมดลูกเปิด 7 ซม. บาง 100 % station 0 MR ผู้คลอดรู้สึกอยากเบ่งขณะมดลูกหดรัดตัว ควรให้การพ

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา เปิดสอบตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา

กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองการสอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ออกแล้ว!! แผนการรับสมัครตำรวจชั้นประทวนเป็นสัญญาบัตร ปี 2555 จำนวน 7000 อัตรา ด่วน !! ออกแล้ว แผนการปฏิบัติงานในการรับสมัครและคัดเลือก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555
คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9 คู่มือสอบมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 9

จำหน่ายเอกสารติวแนวข้อสอบใบประกอบวิชาชีพครู มาตรฐานที่ 1-9 ทั่วประเทศที่กำลังเปิดสอบสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปติวและเวลาไปหาซื้อหนังสือ เป็นไฟล์เอกสารส่งทันทีรวดเร็วได้อ่านสอบเร็วไม่ต่อรอรวบรวมจาก

ติดต่อ pong86 | ราคา 399 | 2 เม.ย. 2555


เว็บไซต์ LadyBKK.com เป็นเพียงสื่อกลางสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อขายสินค้าเท่านั้น มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องใดใดกับการซื้อขายสินค้า
การติดต่อซื้อขายสินค้าจะเป็นการติดต่อโดยตรงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย ดังนั้นทางทีมงาน LadyBKK.com จึงไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรงทางอ้อม

แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , ความรัก , วิธีแต่งหน้า , แฟชั่น , ผู้หญิง , ดูดวงความรัก , แต่งตัว , ความงาม , สุขภาพ , ทาเล็บ , สถานที่ท่องเที่ยว , ทะเล , ของกิน
ประกาศฟรี :สมัครสมาชิก , ประกาศฟรี , ประกาศของฉัน , ลืมรหัสผ่าน , ค้นหาสินค้า
กล้อง อุปกรณ์ถ่ายภาพ :กล้องดิจิตอล , กล้องวีดีโอ , กล้องวงจรปิด , กระเป๋ากล้อง , กล้องส่องทางไกล , แบตเตอรี่ , แฟลซ , อุปกรณ์เสริม , บริการถ่ายภาพ , อื่นๆ
คอมพิวเตอร์ :คอมพิวเตอร์ PC , โน๊ตบุ๊ค , Apple , PDAs , Server , LCD , พริ้นเตอร์ สแกนเนอร์ หมึก , อินเทอร์เน็ต , Web Hosting Web Design , Software
สัตว์เลี้ยง ต้นไม้ :สุนัข , แมว , ปลา , นก , สัตว์อื่นๆ , อาหารสัตว์ , อุปกรณ์เลี้ยงสัตว์ , โรงเรียนฝึกสัตว์เลี้ยง , ดอกไม้ , พันธุ์ไม้ , อุปกรณ์การเกษตร , อื่นๆ
เสื้อผ้าแฟชั่น :นาฬิกา , จิวเวลลี่ , เครื่องประดับ , เสื้อผ้า , กระเป๋า , กระเป๋าสตางค์ , น้ำหอม , เครื่องสำอาง , รองเท้า , เข็มขัด , แว่นตา , อื่นๆ
มือถือ :Nokia , Samsung , LG , Sony Ericsson , Panasonic , Motorola , มือถืออื่นๆ , ซิมการ์ด เบอร์สวย , PABX ตู้สาขา
อื่นๆ : เปิดร้านค้าออนไลน์ฟรี , โฆษณาฟรี , ร้านค้าออนไลน์ , โทรศัพท์มือถือ , จักรยาน , เคสไอโฟน6 , ขายสุนัข , จักรยานเสือภูเขา , แบตสำรอง , จักรยานเสือหมอบ
© Copyright 2004-2016 All right reserved. www.ladybkk.com    |    ข้อตกลงการใช้บริการเว็บไซต์    |